Województwo Śląskie

Rolnictwo

Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Samorząd Województwa Śląskiego wdraża również część działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Program ten jest realizowany na terenie całego kraju. Podstawą realizacji jego założeń strategicznych są działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych:

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
Oś 4: Leader.

Wszystkie te działania w ramach tych czterech osi będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej. Na finansowanie PROW przewidziano ponad 17 mld euro. Ludność wiejska to główni beneficjenci programu.

Samorząd Województwa Śląskiego jest instytucją wdrażającą dla następujących działań w ramach PROW 2007 - 2013:

Działanie 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i  dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa;
Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;
Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi;
Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju;
Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy;
Działanie 4.3 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.


Zobacz aktualności

więcej w kategorii: rolnictwo

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie