Województwo Śląskie

Postanowienia

Postanowienie nr 1192/PP/2017 z dnia 28 grudnia 2017

odmowa uzgodnienia projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklaniec

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11 pkt 6 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073).

Postanowienie nr 1193/PP/2017 z dnia 28 grudnia 2017

odmowa uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 11 pkt 6 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073).

Postanowienie nr 1172/PP/2017 z dnia 19 grudnia 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektu infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej na działce nr 241/55 karta mapy 21 obręb Górne Lasy Pszczyńskie w rejonie ul. Tartacznej i P. Kołodzieja w Katowicach

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

Postanowienie nr 1174/PP/2017 z dnia 19 grudnia 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN w Sławkowie” na działkach gruntu nr: 4543/3 i 4114/8, jedn. ewid. 240108_8 M. Sławków, obręb 0001 Sławków, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

Postanowienie nr 1176/PP/2017 z dnia 19 grudnia 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowy sieci elektroenergetycznej SN 20 kV w Pyskowicach” realizowanej w ramach zadania: „Przebudowa sieci SN w Pyskowicach, przy ul. Mickiewicza”, projektowanego na działce gruntu 993/69, k.m. 13, obręb Pyskowice, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

Postanowienie nr 1154/PP/2017 z dnia 7 grudnia 2017

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z budynkiem mieszkalno-usługowo-handlowym, parkingiem i infrastrukturą techniczną przy ul. Bukszpanowej w Katowicach (działka nr 5006/70, km. 1, obręb Piotrowice)

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

Postanowienie nr 1151/PP/2017 z dnia 5 grudnia 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: „Budowa odcinka sieci cieplnej 2XDN500 „Wydział V Wieczorek ZEC S.A.” przy ul. Szopienickiej 58 w Katowicach” na działkach gruntu dz. nr 868/86 i dz. nr 1042/86, jedn. ewid. 24901_1 M. Katowice, obręb 0008 Mysłowice las, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

Postanowienie nr 1152/PP/2017 z dnia 5 grudnia 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa istniejącego przepustu w km 3+570 potoku Ornontowickiego i km 3+347 torów kolejowych, przebudowa istniejącego potoku Ornontowickiego na odcinku około 137 m od km 3+661 do 3+524 i likwidację betonowego progu wodnego w km 3+543 wraz z niwelacją torowiska i rozbudową nasypu kolejowego. Działki objęte inwestycją: 223/20, 256/19, 257/19, 269/136, 127, 271/136, 266/20, 267/20, 261/128, 260/128, 262/128 (k.m. 8, obręb Gierałtowice), 6/8 (k.m. 4, obręb Chudów)

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

Postanowienie nr 1143/PP/2017 z dnia 1 grudnia 2017

projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii kablowej SN 15 kV w Częstochowie” realizowanej w ramach zadania: „Budowa linii kablowej w celu zmodernizowania linii 15 kV, relacji Kuźnica-Brzeziny oraz połączenia ciągów 15 kV Rejonów Dystrybucji: Częstochowa Wschód i Częstochowa Miasto – przejście pod torami linii kolejowej nr 61 Kielce-Fosowskie w km 113,730 szlaku Kucelinka-Częstochowa Stradom”, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 48/2, obręb 368 i dz. nr 68/2, obręb 351, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

Postanowienie nr 1144/PP/2017 z dnia 1 grudnia 2017

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korczaka 2, ul. Siewnej 28 i ul. Obrońców Westerplatte 80 w Katowicach

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie