Województwo Śląskie

Zarządzenia

W tym miejscu publikowane będą zarządzenia Marszałka Województwa nie dotyczące spraw organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.

Zarządzenie marszałka nr 00018/2015 z dnia 24 marca 2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70 /2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wzoru zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego oraz wzorów: wniosku o wpis do ewidencji i dokumentów składanych z wnioskiem

art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 77a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1041 z późn. zm.) oraz § 70 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr 262/ 19/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 lutego 2015 r.

Zarządzenie marszałka nr 00021/2015 z dnia 24 marca 2015

w sprawie przyjęcia procedury urzędowej dot. sporządzenia testamentu w formie allograficznej przed Marszałkiem Województwa Śląskiego

art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.)

Zarządzenie marszałka nr 00005/2015 z dnia 10 lutego 2015

Zarządzenie nr 00005/2015 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 00011/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminu kończącego kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Zarządzenie marszałka nr 00029/2014 z dnia 4 marca 2014

Zarządzenie nr 00029/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia 00052/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 14.06.2012 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Zarządzenie marszałka nr Nr 00025/2014 z dnia 21 lutego 2014

w sprawie przyjęcia procedury urzędowej dot. sporządzenia testamentu w formie allograficznej przed Marszałkiem Województwa Sląskiego.

art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządznie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm), art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

Zarządzenie marszałka nr 00021/2014 z dnia 13 lutego 2014

Zarządzenie nr 00021/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne oraz podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wpisanych do rejestrów działalności regulowanej.

Zarządzenie marszałka nr 00022/2014 z dnia 13 lutego 2014

Zarządzenie nr 00022/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2006 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 24.04.2006 r. w sprawie ustalenia składu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

Zarządzenie marszałka nr 00011/2014 z dnia 30 stycznia 2014

Zarządzenie nr 00011/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu kończącego kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Zarządzenie marszałka nr 00051/2013 z dnia 4 października 2013

Zarządzenie nr 00051/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 4 października 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 00024/2006 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 24.04.2006 r. w sprawie ustalenia składu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

Zarządzenie marszałka nr 00032/2013 z dnia 5 lipca 2013

Zarządzenie nr 00032/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2006 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 24.04.2006 r. w sprawie ustalenia składu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie