Województwo Śląskie

Aktualności

Młodzi ludzie otwarci na wspólpracę

Wspólne dziedzictwo przemysłowe połączyło Młodzież Regionów Trójkąta Weimarskiego

W gmachu Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli regionów Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. W obradach uczestniczyli Wiceprzewodnicząca Rady Regionalnej Nord-Pas de Calais Martine Filleul, Minister ds. Federalnych i Europejskich Północnej Nadrenii-Westfalii Michael Mertese oraz Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski. Obecni byli także: Wojewoda Śląski Tomasz Pietrzykowski, wicemarszałek Sergiusz Karpiński oraz członek Zarządu Marian Jarosz. Podczas debaty przedstawiciele regionów wyrazili wolę kontynuowania współpracy w przyszłych latach, zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej, kulturalnej oraz wymianie młodzieży. Projektami, którymi zainteresowane są trzy regiony partnerskie, a zarazem które wpisują się w strategię lizbońską i göteborską są: problematyka innowacjności (transfer technologii i rozwój małej i średniej przedsiębiorczości), odnawialność i oszczędność energii oraz rozwój centrów zurbanizowanych, w tym rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i nieużytków poprzemysłowych. Zdecydowano także o utrzymaniu dotychczasowej formuły Szczytów Młodzieży, podkreślając, że ich uczestnicy stają się budowniczymi przyjacielskich relacji polsko-francusko-niemieckich. Wskazano także na potrzebę kontynuowania seminariów m.in. dla młodzieży bezrobotnej, które zainicjowała w 1991 r. Europejska Akademia regionu Nord-Pas de Calais, a jej zadania od 2001 r. przejął Cefir International. Argumentowano, że dla tej młodzieży stanowią one szanse na wyjście z izolacji, uwierzenie we własne siły i otwarcie się na świat. Ponadto strona niemiecka zobowiązała się do przygotowania projektu pisma do Komisji Europejskiej, zawierającego wolę trzech szefów regionów partnerskich kontynuowania współpracy w nowym okresie programowania finansowego w ramach Interreg IIIC. W godzinach popołudniowych przedstawiciele regionów Regionalnego Trójkąta Weimarskiego spotkali się w Galerii „Szyb Wilson” w Katowicach-Janowie z uczestnikami Szczytu Młodzieży. Galeria ta stanowi doskonały przykład wykorzystania i adaptacji poprzemysłowych zabytków do funkcji kulturalnych. Obecnie prezentowana jest w niej wystawa „Nowe malarstwo Niemieckie – Szkoła Lipska”, objęta honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Śląskiego Michała Czarskiego. Jednym z głównych wątków dyskusji był problem tożsamości kulturowej, czy może być ona przeszkodą w integracji regionów, czy wręcz przeciwnie – inspirować współpracę. Marszałek Michał Czarski zwrócił uwagę na zmiany kulturowe, jakie zachodziły w przeszłości na Śląsku i skutki nowego podziału administracyjnego dla kształtowania się współczesnych więzi regionalnych. „Przywiązanie do tradycji jest bardzo ważne, ma często charakter sentymentalny, ale najważniejszym wyzwaniem jest uczynienie ze Śląska na tyle atrakcyjnego regionu, aby młode pokolenie chciało z nim wiązać przyszłość” – stwierdził. W podobnym duchu wypowiadał się Minister ds. Federalnych i Europejskich Północnej Nadrenii-Westfalii Michael Mertese, który mówił o tożsamości „zamkniętej” i „otwartej”. Ta pierwsza może przerodzić się w nacjonalizm, druga jest inspirująca, bo w oparciu o nią łatwiej jest nam określać cele na przyszłość. Zdaniem Wiceprzewodniczącej Rady Regionalnej Nord-Pas de Calais Martine Filleul kultywowanie tożsamości regionalnej jest bardzo istotne w dobie globalizacji, która zaciera wszelkie odrębności i niszczy wielokulturowość. Spotkanie w Galerii „Szyb Wilson” było jednym z ostatnich punktów tegorocznego Szczytu Młodzieży. Jego uczestnicy zaprezentowali w Galerii fotografie wykonane podczas wycieczek po zabytkach przemysłowych Śląska. Tegoroczny Szczyt Młodzieży odbywał się pod hasłem „Trzy regiony w procesie zmiany – przyszłością młodych ludzi w Europie?”. W ciągu siedmiu dni jego uczestnicy zwiedzali zabytki architektury poprzemysłowej Śląska oraz uczestniczyli w warsztatach i seminariach poświęconych dziedzictwu kultury technicznej. Dyskutowano m.in. o działaniach na rzecz ochrony i rewitalizacji zabytków kultury technicznej, jej roli w kształtowaniu wizerunku regionów i miejsca, jakie zajmuje w świadomości jej mieszkańców. Regionalny Trójkąt Weimarski to trójstronne porozumienie pomiędzy: Województwem Śląskim i regionami Północną Nadrenią-Westfalią w Niemczech oraz Nord-Pas de Calais we Francji. Głównym celem współpracy jest wzmacnianie struktur społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój społeczno-gospodarczy regionów. W oświadczeniu o współpracy trzech regionów, podpisanym w Düsseldorfie w 2001 r. zapisano, iż: ”Wspólne spotkania młodzieży wzmacniają w każdym przypadku zainteresowanie danym krajem, wspierają kreatywność, tolerancję, świadomość demokracji oraz osłabiają tendencje ksenofobiczne.”. Biorą w nich udział osoby uczące się, w wieku od 18 do 23 lat, z dobrą znajomością języka niemieckiego lub francuskiego, zaangażowane w działalność publiczną w swoim środowisku lokalnym. Obecnie współdziałanie skupia się na realizacji 15. podprojektów w ramach projektu Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III C (RFO), które obejmują trzy obszary tematyczne: restrukturyzację przemysłu, politykę społeczną i nowoczesną administrację.


Zobacz również

więcej w kategorii: edukacja kultura zagranica

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie