Województwo Śląskie

Zarządzenia

W tym miejscu publikowane będą zarządzenia Marszałka Województwa nie dotyczące spraw organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.

Zarządzenie marszałka nr 70/2012 z dnia 13 sierpnia 2012

w sprawie przyjęcia wzoru zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego oraz wzorów: wniosku o wpis do ewidencji i dokumentów składanych z wnioskiem

art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 77a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), § 24 rozporządzenia z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537 z póżn. zm.) oraz § 73 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Zarządzenie marszałka nr 00052/2012 z dnia 14 czerwca 2012

Zarządzenie nr 00052/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Zarządzenie marszałka nr 00030/2012 z dnia 7 marca 2012

Zarządzenie nr 00030/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu kończącego kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Zarządzenie marszałka nr 00176/11 z dnia 16 grudnia 2011

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Marszałka Województwa Śląskiego nr 00014/11 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem dochodów budżetu Województwa Śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z późn. zm.)

Zarządzenie marszałka z dnia 21 października 2011

Zarządzenie nr 00157/2011 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21.10.2011 r. w sprawie zasad udostępniania Sali Sejmu Śląskiego.

Zarządzenie marszałka nr 00100/2011 z dnia 12 lipca 2011

Zarządzenie nr 00100/2011 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 12.07.2011 r. w sprawie rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.

Zarządzenie marszałka nr 00014/11 z dnia 11 lutego 2011

w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem dochodów budżetu Województwa Śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z późn. zm.)

Zarządzenie marszałka nr 00001/11 z dnia 5 stycznia 2011

w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Samorządu Województwa Śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Marszałka Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. nr 152, poz. 1599 z późn. zm.), zarządzenia nr 499/10 Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego w związku z § 2 ust. 2 postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. o wydaniu Polityczno - Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. nr 48, poz. 705)

Zarządzenie marszałka nr 00113/2010 z dnia 1 grudnia 2010

Zarządzenie nr 00113/2010 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 30.11.2010 r. w sprawie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu o charakterze stałym oraz kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujących drogi wojewódzkie, na których organem zarządzającym ruchem jest Marszałek Województwa Śląskiego.

Zarządzenie marszałka nr 00106/2010 z dnia 10 listopada 2010

w sprawie planowania i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie

art. 14 ust. 1 pkt. 13, art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 5 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2004r. Nr 143, poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 73 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie