Województwo Śląskie

Zarządzenia

W tym miejscu publikowane będą zarządzenia Marszałka Województwa nie dotyczące spraw organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.

Zarządzenie marszałka nr 00027/2013 z dnia 18 czerwca 2013

Zarządzenie nr 00027/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 00030/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminu kończącego kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Zarządzenie marszałka nr 00021/2013 z dnia 31 maja 2013

w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Katowicach

art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 23 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U z 2004r., poz 224, Nr 2281) oraz § 73 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przyjętego uchwałą Nr 52/223/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.01.2013r.

Zarządzenie marszałka z dnia 8 stycznia 2013

Zarządzenie nr 00001/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem dochodów budżetu województwa śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995r o chronie gruntów rolnych i leśnych

Zarządzenie marszałka nr 00096/2012 z dnia 7 grudnia 2012

Zarządzenie nr 00096/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 00030/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminu kończącego kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Zarządzenie marszałka nr 00083/2012 z dnia 25 października 2012

Zarządzenie nr 00083/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 00100/2011 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 12.07.2011 r. w sprawie rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.

Zarządzenie marszałka nr 70/2012 z dnia 13 sierpnia 2012

w sprawie przyjęcia wzoru zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego oraz wzorów: wniosku o wpis do ewidencji i dokumentów składanych z wnioskiem

art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 77a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), § 24 rozporządzenia z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537 z póżn. zm.) oraz § 73 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Zarządzenie marszałka nr 00052/2012 z dnia 14 czerwca 2012

Zarządzenie nr 00052/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Zarządzenie marszałka nr 00030/2012 z dnia 7 marca 2012

Zarządzenie nr 00030/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu kończącego kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Zarządzenie marszałka nr 00176/11 z dnia 16 grudnia 2011

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Marszałka Województwa Śląskiego nr 00014/11 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem dochodów budżetu Województwa Śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z późn. zm.)

Zarządzenie marszałka z dnia 21 października 2011

Zarządzenie nr 00157/2011 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21.10.2011 r. w sprawie zasad udostępniania Sali Sejmu Śląskiego.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie