Województwo Śląskie

Posiedzenia komisji

Posiedzenie komisji z dnia 17 maja 2017

Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 19.04.2017 r.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego modernizacji i rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej (druk V/593).
 4. Retencja wodna na terenie województwa śląskiego z uwzględnieniem zagospodarowania meandrów rzecznych, pradolin w celu poprawy gospodarki wodnej i ochrony środowiska.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 17 maja 2017

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Środa o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Gmin Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie śląskim (druk V/588).
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości, celem przedłużenia okresu jej obowiązywania, zawartej pomiędzy Śląskim Zarządem Nieruchomości jednostką budżetową Województwa Śląskiego a Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (druk V/590).
 4. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 15 maja 2017

Komisja Rewizyjna

Poniedziałek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2016 rok, informacji o stanie mienia Województwa Śląskiego, a także wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych.
 3. Powołanie zespołów kontrolnych do realizacji planu kontroli Komisji w 2017 roku.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 24 kwietnia 2017

Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Poniedziałek o godz. 9:45


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Wytypowanie przedstawiciela Komisji do prac w komisji konkursowej.
 3. Sprawy różne.

Sala Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 24 kwietnia 2017

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek o godz. 9:00


Zaopiniowanie projektu uchwały – druk V/577

Sala Sejmu Śląskiego, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 21 kwietnia 2017

Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Sejmiku:
  - nadania statutu Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie (druk V/581),
  - przyjęcia stanowiska w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego (druk V/586),
 3. Informacja na temat organizacji obchodów Roku Reformacji w 2017 roku w Województwie Śląskim – działań już podjętych oraz proponowanych.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 20 kwietnia 2017

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Czwartek o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie przyjęcia projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.
 3. Przyjęcie stanowiska w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 20 kwietnia 2017

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Posiedzenie komisji z dnia 20 kwietnia 2017

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Czwartek o godz. 13:00

Wspólne posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Sejmiku Województwa Śląskiego, oraz Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Sejmiku Województwa Opolskiego


  Podczas spotkania zaprezentowany zostanie innowacyjny produkt turystyczny, jakim jest Opolski Szlak Konny.

Ludowy Ośrodek Jeździecki Lewada w Zakrzowie


Posiedzenie komisji z dnia 20 kwietnia 2017

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu umowy dzierżawy części nieruchomości w postaci zespołu pomieszczeń, na czas oznaczony 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (druk V/577).
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w 2017 r. środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przeznaczenia kwoty w wysokości: 1 967 390 zł na dofinansowanie kosztów działania 13 zakładów aktywności zawodowej, funkcjonujących na dzień 31.12.2016 r. (druk V/578)
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie rozszerzenia działalności Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu (druk V/583).
 5. Polityka rowerowa Samorządu Województwa Śląskiego.
 6. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie