Województwo Śląskie

Zarządzenia

W tym miejscu publikowane będą zarządzenia Marszałka Województwa nie dotyczące spraw organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.

Zarządzenie marszałka nr 00025/2009 z dnia 18 lutego 2009

w sprawie zatwierdzenia procedury opiniowania wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art.43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z 2001 roku z późn. zm.) oraz § 73 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zarządzenie marszałka nr 00014 / 2009 z dnia 23 stycznia 2009

w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

na podstawie art.43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z 2001 roku z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46).

Zarządzenie marszałka nr 119 /2008 z dnia 6 listopada 2008

W sprawie powołania Zespołu ds. Programu URBACT II

Art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 ze zm.) oraz § 73 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przyjętego Uchwałą Zarządu nr 456/142/III/2008 z dnia 6.03.2008r. z późn. zm.

Zarządzenie marszałka nr 92/2008 z dnia 13 sierpnia 2008

w sprawie zbycia samochodu osobowego marki Volkswagen Passat o nr rejestracyjnym SK 00008, nr VIN WVWZZZ3BZ2P442032, w drodze przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1590 z 2001 roku z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 załącznika nr 1 Zarządzenia nr 39/2005 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18.05.2005 r. w sprawie sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, § 73, pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Zarządzenie marszałka nr 35/2007 z dnia 26 kwietnia 2007

zmiany zarządzenia nr 24/2006 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 24.04.2006 r w sprawie ustalenia składu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach

art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późniejszymi zmianami), art. 140g, art. 140i, art. 140k ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami)

Zarządzenie marszałka nr 28/2007 z dnia 20 kwietnia 2007

w sprawie powołania Zespołu Projektantów ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

na podstawie: art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm.)

Zarządzenie marszałka nr 29/2007 z dnia 20 kwietnia 2007

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

na podstawie: art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm.)

Zarządzenie marszałka nr 30/2007 z dnia 20 kwietnia 2007

w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

na podstawie: art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm.)

Zarządzenie marszałka nr 27/2007 z dnia 17 kwietnia 2007

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Śląskiego III kadencji

art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., Nr 80 , poz.717 z późniejszymi zmianami)

Zarządzenie marszałka nr 84/2006 z dnia 19 grudnia 2006

w sprawie zmiany zarządzenia nr 90/2005 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16.12.2005 r. w sprawie zasad przeprowadzania i przebiegu egzaminu kończącego kurs dokształcający dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie