Likwidacja skutków powodzi na Podbeskidziu

Marszałek województwa Michał Czarski oraz członek zarządu Wiesław Maras odwiedzili Porąbkę, jedną z podbeskidzkich gmin, które najbardziej ucierpiały w wyniku powodzi, jaka nawiedziła te tereny w dniach 24 i 25 sierpnia br.
Straty poniesione w wyniku ulewnych deszczów i powodzi Porąbka szacuje na ok. 7 mln zł. Szczególnie dotkliwe i kosztowne w skutkach jest całkowite zniszczenie odcinka drogi powiatowej z Porąbki przez Przełęcz Targańską do Andrychowa, gdzie wezbrane wody potoku Wielka Puszcza odcięły dojazd mieszkańcom okolicznych osad do pracy i szkoły. W krytycznych chwilach intensywność przepływu wody zalewającej tę drogę dochodziła do 105 m szesc. na sekundę przy normie ok. 2 m/sek. Po dokonaniu wizji lokalnej w miejscu, gdzie już dzisiaj rozpoczęła się naprawa zniszczonej drogi, marszałek Michał Czarski potwierdził gotowość samorządu województwa do wsparcia kosztów odbudowy infrastruktury drogowej w trzech gminach Podbeskidzia. Udzieleniem tej pomocy zajmie się Sejmik Województwa Śląskiego podczas najbliższej, poniedziałkowej (26 bm.) sesji. Zarząd województwa przygotował projekty trzech uchwał w sprawie przeznaczenia kwoty ok. 2 mln zł na dofinansowanie prac związanych z przywróceniem drożności oraz regulacją lokalnych cieków wodnych. Wsparcie Województwa otrzymają także remonty dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w zakresie usuwania zamulenia przepustów pod drogami, naprawy skarp i udrożnienia rowów odwadniających. Największą pomoc otrzyma Porąbka – 1,6 mln zł. Pozostała kwota przypadnie gminom Zebrzydowice oraz Hażlach. Marszałek Czarski wysłuchał informacji o problemach gmin, które mają trudności w zgromadzeniu 20% wkładu własnego wymaganego przy inwestycjach związanych z popowodziową odbudową lokalnej infrastruktury wspieranych z budżetu państwa. Mimo, iż obowiązek finansowania usuwania skutków powodzi spoczywa na administracji rządowej samorząd województwa nie pozostawi gmin bez pomocy. Gospodarzem roboczego spotkania w Porąbce był wójt gminy Czesław Bułka. W rozmowie uczestniczyli także starostowie powiatów bielskiego – Andrzej Płonka, cieszyńskiego – Witold Dzierżawski oraz żywieckiego – Andrzej Zieliński a także radny Sejmiku Karol Stasica.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Marszałek Michał Czarski poznał rozmiary strat powodziowych w Porąbce  Straty w gminie szacuje się na ok. 7 mln zł