Praktyki zawodowe

Wymagane dokumenty i umowy

Wymagane dokumenty w celu przyjęcia na praktykę zawodową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

Wymaganymi dokumentami są:

 • podanie studenta, które powinno zawierać:
  1. Imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu.
  2. Nazwa szkoły/uczelni, wydział, rok studiów.
  3. Proponowany termin praktyki (od ........... do ........... ).
  4. Wydział Urzędu Marszałkowskiego, w którym słuchacz/student zamierza odbyć praktykę.
 • skierowanie z uczelni (jeżeli student posiada). 
 • klauzula (w załączniku)

Komplet dokumentów należy składać na Wydział Organizacyjny do Kancelarii Ogólnej Urzędu (numer pokoju 164). Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Warunkiem dopuszczenia do praktyki jest podpisanie przez szkołę/uczelnię umowy, sporządzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach po złożeniu wniosku o przyjęcie na praktykę. Podpisaną umowę o praktykę należy przekazać do Sekretariatu Wydziału Kadr i Płac najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

Kontakt:

Wydział Kadr i Płac Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. +48 (32) 20 78 371


Informacja Administratora danych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala), e-mail: kancelaria@slaskie.pl, www.bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl. Pozostałe aktualne dane kontaktowe inspektora ochrony danych dostępne są w intranecie (intranet.slaskie.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z odbywaniem stażu/praktyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Oznacza to, że dane będą przetwarzane:

a) w szczególności w celach: rozliczaniem czasu stażu/praktyki, oceną stażu/praktyki, rozliczeniem użytkowania mienia pracodawcy, delegowaniem, udzielaniem dostępu do pomieszczeń, upoważnianiem do wykonywania czynności w imieniu administratora, komunikacją z klientami i kontrahentami w zakresie przydzielonych obowiązków, wypadkami przy pracy i w drodze do pracy, archiwizacją dokumentacji. 

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:

 • obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia);
 • zawarta z Panią/Panem umowa (art. 6 ust. 1. lit b rozporządzenia);
 • wypełnienie obowiązków i szczególnych praw administratora lub Panią/Pana w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia). 

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci, informacji i usług, zgodnie z procedurami przyjętymi w Polityce Bezpieczeństwa Informacji. W szczególności dane będą wykorzystywane do: monitorowania stacji komputerowych, urządzeń mobilnych oraz ruchu w sieci informatycznej, identyfikacji i uwierzytelniania oraz logowania aktywności pracowników w systemach informatycznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest:

 • obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia);
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1. lit. f rozporządzenia).  
 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną, klientom i kontrahentom w zakresie przydzielonych Pani/ Panu obowiązków.
  Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem odbycia stażu/praktyki. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości odbycia stażu/ praktyki.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

 

Załączniki
kluzula RODO [DOC 104,5kB]
PRAKTYKA wzor umowy [DOCX 17,2kB]