WRDS w Katowicach o odpadach niebezpiecznych

 Posiedzenie WRDS w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS
Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach stanowiło zwieńczenie prac Zespołu problemowego WRDS do spraw związanych z odpadami

Powołanemu prawie rok wcześniej Zespołowi członkowie Rady powierzyli zadanie przeanalizowania tematyki nielegalnych składowisk odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, i wypracowania propozycji działań prowadzących do likwidacji składowisk już istniejących oraz zapobiegających powstawaniu kolejnych. Tematem wiodącym majowych obrad była więc „Problematyka związana ze zjawiskiem porzucania odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych lub składowaniem ich w miejscach do tego nieprzeznaczonych”, a przedmiotem dyskusji – treść przygotowanego projektu stanowiska „w sprawie wprowadzenia rozwiązań ułatwiających likwidację  nielegalnie składowanych odpadów niebezpiecznych oraz ograniczających zjawisko porzucania i nielegalnego składowania odpadów”.

„Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach zwraca uwagę na bardzo istotny problem – tzw. nielegalne składowiska odpadów niebezpiecznych. Na terenie województwa śląskiego, na podstawie danych gromadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów, zidentyfikowano 158 miejsc nielegalnego pozostawienia odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Rzeczywista skala zjawiska może być większa z uwagi na brak pełnej inwentaryzacji miejsc porzucenia odpadów. Wśród zidentyfikowanych lokalizacji znajdują się miejsca, w których porzucone odpady mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludności oraz spowodować nieodwracalną degradację, bądź zniszczenie środowiska. Jednocześnie ilość i rodzaj tych odpadów powoduje, że ewentualne ich zagospodarowanie i neutralizacja niebezpieczeństwa wiąże się z bardzo dużymi kosztami finansowymi.” – napisano na wstępie do dokumentu.

W gronie gości obecnych na posiedzeniu znaleźli się m.in.: Joanna Piekutowska - Główny Inspektor Ochrony Środowiska, przedstawiciele parlamentarzystów z województwa śląskiego pracujących w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Senackiej Komisji Klimatu i Środowiska, Joanna Bojczuk - członek Zarządu Województwa Śląskiego, mł. insp. Radosław Kacprzak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz insp. Robert Szczypka, st. bryg. Wojciech Kruczek - Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Agata Bucko-Serafin - Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Mateusz Pindel - prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wraz z pracownikami, Paweł Stokowacki - zastępca Prokuratora Okręgowego w Katowicach oraz przedstawiciele Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W toku prac Zespołu jego członkowie zasięgali opinii ekspertów rekrutujących się spośród przedstawicieli parlamentarzystów, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Metropolii Górnośląsko – Zagłębiowskiej, Głównego Instytutu Górnictwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przedsiębiorstw utylizujących odpady oraz Gminy Mykanów.

Wśród wypracowanych rekomendacji znalazły się m.in.:

 • zapewnienie stabilnego finansowania zagospodarowania i utylizacji nielegalnie porzuconych odpadów,
 • inwentaryzacja miejsc nielegalnego deponowania odpadów na obszarze całego kraju, w tym w szczególności odpadów niebezpiecznych,
 • udoskonalenie systemu nadzoru nad przepływem odpadów niebezpiecznych i usprawnienie systemu BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami),
 • modyfikacja obecnego systemu zabezpieczenia roszczeń przy wydawaniu decyzji administracyjnych dotyczących magazynowania odpadów,
 • wsparcie dla rozwoju nowoczesnych technologii przetwarzania odpadów niebezpiecznych
 • udoskonalenie oraz wsparcie organizacyjne i kadrowe dla systemu wykrywania, ścigania i eliminowania przestępstw przeciwko środowisku
 • organizowanie szeroko zakrojonych akcji informacyjnych i edukacyjnych skupionych na problemach gospodarki odpadami.
 • rozbudowa kadrowa instytucji zaangażowanych w ochronę środowiska i zwalczanie przestępstw przeciwko środowisku
„Projekt stanowiska jest syntezą wielu punktów widzenia, pomimo często różnych zdań, udało się przygotować propozycję stanowiska i uchwały opartych na dialogu, które są wypadkową rozsądku, życiowej mądrości i wcale niemałych oczekiwań” – podsumował efekt prac Zespołu jego przewodniczący, Dariusz Jadczyk.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Posiedzenie WRDS w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie WRDS w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS