POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Zawarte w dniu 31 lipca 2000 roku w Katowicach pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa z siedzibą w Katowicach, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 w osobach:

1. Jana Olbrychta - Marszałka Województwa,
2.

Lucjana Kępki - Wiceprzewodniczącego Zarządu

a

Sejmikiem Gospodarczym Województwa Śląskiego zrzeszającym środowisko przedsiębiorców i pracodawców Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, 40-147 Katowice, ul. Bytkowska 1b reprezentowanym przez Prezydium w osobach:

1. Andrzeja Rają - Przewodniczącego Prezydium,
2. Jana Hoppe - Wiceprzewodniczącego Prezydium,

§1.

Uznając rolę jaką odgrywa gospodarka i przedsiębiorczość Strony wyrażają wolę partnerskiej współpracy w realizacji rozwoju Województwa Śląskiego poprzez:
1. organizowanie systemu stałej współpracy, opiniowania i prowadzenia konsultacji w sprawach istotnych dla rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości Województwa,
2. współdziałanie w realizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,
3. wspólną promocję regionu oraz przedsięwzięcia wspierające rozwój gospodarki,
4. prowadzenie wspólnych działań i przedsięwzięć dla pozyskiwania inwestorów krajowych i zagranicznych.

§2.

Realizując założone cele strony zobowiązują się do utrzymywania bieżących kontaktów roboczych i wymiany informacji w zakresie określonym niniejszym porozumieniem.

§3.

Porozumienie ma charakter ramowy a uszczegółowienia zapisów określane będą odrębnie.

§4.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i wygasa z chwilą doręczenia pisemnego wypowiedzenia drugiej stronie.

§5.

Porozumienie zostaje sporządzone w dwu egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Za Sejmik Gospodarczy Województwa Śląskiego:
(-) Andrzej Rai
(-) Jan Hoppe

Za Województwo Śląskie:
(-) Jan Olbrycht
(-) Lucjan Kępka