Załącznik 1
do Uchwały RKS
Nr 17/2003
z dnia 14.01.03

KRYTERIA OCENY WNIOSKU APLIKACYJNEGO

o udział w programie szkoleniowym

"Budowa potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej"
- komponent B - 3 PAOW

KRYTERIA
PUNKTACJA
A. Czy problem opisany w formularzu aplikacyjnym jest elementem strategii - odpowiednio:
a) gminy
b) powiatu
c) województwa
10
B. Zakres i sposób włączenia przedstawicieli społeczności lokalnej ( lokalni liderzy , sektor prywatny, organizacje pozarządowe, lokalne komitety społeczne, stowarzyszenia, etc.) w rozwiązanie problemu i realizację przedsięwzięcia / projektu
10
C. Rozumienie problemu i jego uzasadnienie w odniesieniu do wybranego przez JST programu sektorowego (jednego z pięciu) tj. :
I Rozwój infrastruktury i zarządzanie w dziedzinie ochrony środowiska,
II. Wspierania rozwoju sektora prywatnego,
III. Rynek pracy - aktywna polityka przeciwdziałania bezrobociu,
IV. Zarządzanie edukacją.
V. Rozwój organizacyjny jednostki samorządu terytorialnego
15
D. Obecność w zespole przedstawicieli kluczowych grup potrzebnych do realizacji projektu (np.: przedstawiciel zarządu - co w przypadku gminy oznacza burmistrza/wójta lub ich zastępców, urzędnicy, radni)
35
E. Kryteria dodatkowe
1. Kryterium skali projektu
(współdziałanie w realizacji przedsięwzięcia większej ilości JST - za udział każdej z nich 2 punkty)
2. Aktywizacja obszarów najbiedniejszych:
a) w przypadku gmin: wskaźnik "G" - za każde rozpoczęte 10 zł wskaźnika poniżej 315 zł/mieszkańca - 1 punkt,
b) w przypadku powiatów : stopa bezrobocia - za każde rozpoczęte 0,5 % stopy bezrobocia powyżej 10% - 1 punkt

max 30

10

20