REGULAMIN KONKURSU
NA STANOWISKO DYREKTORA
PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

§ 1

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie spośród jego uczestników kandydata spełniającego warunki do powierzenia stanowiska dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, zwanej dalej "placówką".

§ 2

OGŁOSZENIE KONKURSU

 1. Ogłoszenie konkursu odbywa się na zasadach ogólnie przyjętych w szkołach i placówkach oświatowych, a także poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i ogłoszenie w prasie na łamach dwóch dzienników regionalnych.
 2. Dokumenty kandydatów przyjmuje się w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie w Wydziale Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego.
 3. O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej kandydaci zostają powiadamiani pisemnie.

§ 3

WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która:
  1. posiada wyższe wykształcenia magisterskie,
  2. posiada co najmniej siedmioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela i minimum stopień nauczyciela mianowanego lub trzyletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
  3. ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą,
  4. posiada potwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela.
 2. Kandydat przystępujący do konkursu obowiązany jest do złożenia w Wydziale
  Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego następujących dokumentów:
  1. pisemnego zgłoszenia udziału w konkursie,
  2. kopii dyplomu uzyskania stopnia awansu zawodowego,
  3. świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub kursu z zakresu
   zarządzania oświatą,
  4. własnej koncepcji pracy placówki, o kierowanie której się ubiega,
  5. kwestionariusza osobowego,
  6. odpisu dyplomu ukończenia studiów,
  7. innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
  8. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia,
  9. aktualnej oceny pracy lub referencji od ostatniego pracodawcy.

§ 4

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ

 1. W celu przeprowadzeniu konkursu Zarząd Województwa Śląskiego powołuje każdorazowo komisję konkursową w składzie:
  1. trzech przedstawicieli organu prowadzącego placówkę, w tym przedstawiciel Zarządu Województwa Śląskiego jako przewodniczący komisji,
  2. dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny na podstawie imiennego upoważnienia Śląskiego Kuratora Oświaty,
  3. po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych działających w placówce.
 2. Przedstawiciele organów i instytucji wymienionych w ust. 2 pkt 2 i 3 zgłaszani są na piśmie w terminie określonym przez organ prowadzący.

§ 5

ZAKRES PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

Zakres pracy komisji konkursowej obejmuje:

 1. zapoznanie się podczas posiedzenia komisji ze złożonymi przez kandydatów
  dokumentami oraz przedstawionymi na piśmie koncepcjami pracy placówki.
 2. przeprowadzenie rozmów indywidualnych z kandydatami, których celem jest
  rozpoznanie predyspozycji i umiejętności kandydatów gwarantujących prawidłowe
  kierowanie placówką; podczas rozmów każdy z członków komisji
  ma prawo zadawać kandydatowi dowolną ilość pytań,
 3. uczestniczenie w głosowaniach według zasad określonych w niniejszym regulaminie,
 4. uczestniczenie w przedstawianiu kandydatom wyników pracy komisji konkursowej.

§ 6

TRYB I ZASADY PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

 1. Prace komisji konkursowej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział
  co najmniej 2/3 jej składu.
 2. Postępowanie komisji konkursowej w sprawach proceduralnych jest jawne.
 3. Komisja konkursowa podejmuje decyzje w postaci uchwał.
 4. Uchwały komisji konkursowej zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem ust. 6 lit. a). W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
 5. Konkurs odbywa się dwuetapowo:
  1. w pierwszym etapie członkowie komisji konkursowej zapoznają się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i orzekają czy spełnione zostały wymogi formalne,
  2. w drugim etapie przeprowadza się rozmowy indywidualne z kandydatami przystępującymi do konkursu.
 6. Zasady wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora placówki:
  1. głosowanie w celu wyłonienia kandydata na dyrektora jest tajne,
  2. (skreślony)
  3. członkowie komisji konkursowej oddają głosy na kartkach do głosowania przygotowanych przez przewodniczącego komisji; konkurs jest rozstrzygnięty, gdy jeden z kandydatów uzyskał w glosowaniu bezwzględną większość oddanych głosów,
  4. w przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów - komisja konkursowa przeprowadza druga turę głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci z największą liczbą głosów (w przypadku równej liczby głosów może być dopuszczona większa liczba kandydatów),
  5. jeżeli następna tura głosowania nie wyłoni kandydata, konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty.
 7. Posiedzenia komisji konkursowej są protokołowane przez protokolanta. Protokoły podpisują wszyscy członkowie komisji konkursowej.
 8. Komisja konkursowa powinna rozpocząć pracę nie później niż w ciągu 21 dni od daty upływu terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu o konkursie.
 9. Uczestnicy postępowania konkursowego zobowiązani są do zachowania tajemnicy dotyczącej danych osobowych kandydatów.

§ 7

ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI KONKURSOWEJ

Przewodniczący komisji konkursowej:

 1. zwołuje posiedzenia komisji konkursowej oraz przewodniczy jej obradom,
 2. przedstawia zgromadzone dokumenty dotyczące kandydatów członkom komisji konkursowej,
 3. zarządza głosowanie w razie konieczności rozstrzygania istotnych spraw dotyczących postępowania konkursowego,
 4. przekazuje uczestnikom konkursu rozstrzygnięcia komisji konkursowej o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do drugiego etapu konkursu,
 5. przekazuje wyniki prac komisji konkursowej Zarządowi Województwa Śląskiego,
 6. podejmuje decyzję o wyłączeniu członków komisji konkursowej w przypadku, gdy członek komisji jest małżonkiem, krewnym do II stopnia, powinowatym do IV stopnia lub osobą związaną tytułem przysposobienia lub adopcji z uczestnikiem konkursu na dyrektora.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.).
 2. Kandydat niedopuszczony do II etapu konkursu ma prawo odwołać się na piśmie od tej decyzji do Zarządu Województwa Śląskiego w terminie do 3 dni od powiadomienia go o tym fakcie.
 3. Każdy uczestnik postępowania ma prawo w ciągu 7 dni po zakończeniu konkursu wystąpić do Zarządu Województwa Śląskiego z zastrzeżeniami dotyczącymi prawidłowości jego przebiegu.
 4. Zarząd Województwa Śląskiego po rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń jest zobowiązany wyjaśnić je i udzielić odpowiedzi w terminie 7 dni.
 5. Funkcję dyrektora placówki powierza Zarząd Województwa Śląskiego kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie wniesie umotywowanego zastrzeżenia w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko.
 6. Zmiany regulaminu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalania