Zasady konkursu
na dofinansowanie projektów

dotyczących wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży,

poprzez organizację konkursów, festiwali i innych działań
związanych z edukacja regionalną.

 

§ 1.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Konkurs nie obejmuje wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych.

§ 2.

Zgłoszony projekt winien mieć zasięg lub znaczenie regionalne, wzmacniać poczucie więzi kulturowych lub promować region poza jego granicami oraz wspomagać rozwój uzdolnień dzieci i młodzieży.

§ 3.

Projekty obejmować mogą w szczególności następujący zakres:

 • organizacja konkursów, przeglądów, wystaw, plenerów oraz innych imprez, których organizacja może mieć istotne znaczenie dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży.

 • udział solistów i zespołów dziecięcych lub młodzieżowych w przeglądach, konkursach, festiwalach i innych imprezach artystycznych krajowych lub międzynarodowych.

§ 4.

Występujący z propozycją zadania składa wniosek o jego realizację zawierający w szczególności:

I. Informacje o składającym wniosek:

 • nazwa wnioskodawcy, status prawny poświadczony odpowiednim dokumentem

 • przedsięwzięcia ostatnio zrealizowane

II. Informacje o projekcie:

 • tytuł projektu,

 • osoba odpowiedzialna za realizację,

 • opis projektu: cele, sposób realizacji, przewidywani adresaci projektu, przewidywane efekty i wyniki, komentarz dotyczący zasadności przedsięwzięcia ( w projektach wydawniczych wymagana recenzja ),

 • czas trwania, termin i miejsce realizacji.

III. Kalkulacja finansowa

 • orientacyjny preliminarz kosztów,

 • wysokość proponowanego dofinansowania ze wskazaniem jego przeznaczenia,

 • wkład własny,

 • inne źródła finansowania projektu

§ 5.

Wnioski winny być składane do Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca 2001 roku.

§ 6.

Wnioski są rozpatrywane w drodze konkursu. O wynikach konkursu decyduje Zarząd, po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej. Zarząd może zasięgnąć opinii ekspertów.

§ 7.

Skład i tryb pracy Komisji określa Regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 8.

O podjętych decyzjach wnioskodawcy powiadamiani są pisemnie wraz z uzasadnieniem dla wniosków nieprzyjętych. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 9.

Warunkiem przekazania środków przyznanych w Konkursie jest zawarcie umowy cywilnoprawnej precyzującej warunki szczegółowe, w tym sposoby i terminy rozliczenia merytorycznego i finansowego.

§ 10.

W ciągu trzech miesięcy od daty powiadomienia o przyznanym dofinansowaniu otrzymujący dotację winien uzgodnić z Wydziałem Edukacji i Nauki dane niezbędne do podpisania umowy.

Niedotrzymanie tego terminu oznacza rezygnację z dofinansowania.