POROZUMIENIE
O WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (RZECZPOSPOLITA POLSKA)

I

OBWODU CZERNIOWIECKIEGO (UKRAINA)

Województwo Śląskie, reprezentowane przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz Obwód Czerniowiecki, reprezentowany przez Przewodniczącego Czerniowieckiej Obwodowej Administracji Państwowej, zwane dalej Stronami,

biorąc pod uwagę postanowienia Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy międzyregionalnej, sporządzonego w Kijowie dnia 24 maja 1993 roku,

mając na uwadze postanowienia Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej Między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi, sporządzonej w Madrycie dnia 21 maja 1980 roku,

uwzględniając Deklarację Współpracy Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej i przedstawicieli Władz Regionów Ukrainy, sporządzoną w Kielcach dnia 24 czerwca 1999 roku,

w dążeniu do pogłębienia stosunków przyjaźni pomiędzy społecznościami regionów oraz wszechstronnej współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, jak również pomiędzy organizacjami pozarządowymi obu regionów,

biorąc pod uwagę możliwości aktywnej realizacji proponowanej współpracy gospodarczej, handlowej i społeczno-kulturalnej,

świadome, że niniejsze Porozumienie stanowi część procesu kształtowania dobrych stosunków partnerskich i przyjaznej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, przyczyniając się do ich rozszerzenia i zróżnicowania,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł l

Przez pojęcie współpracy międzyregionalnej Strony rozumieją wszystkie uzgodnione przedsięwzięcia zmierzające do umocnienia i rozwoju dobrych stosunków pomiędzy regionami, jak również nawiązywanie i wzmacnianie współpracy w poszczególnych dziedzinach określonych w niniejszym Porozumieniu zgodnie z właściwością Stron.

Artykuł 2

Strony zobowiązują się do rozwijania dwustronnej współpracy międzyregionalnej i wspierania działań na rzecz współpracy na szczeblu regionalnym i lokalnym obydwu regionów w następujących dziedzinach: administracji samorządowej, gospodarki, ochrony środowiska, rolnictwa, kultury, nauki, oświaty, wymiany młodzieży, a także turystyki, rekreacji, kultury fizycznej i sportu.

Artykuł 3

  1. Strony dołożą starań w zakresie wspierania przedsięwzięć mających na celu wymianę doświadczeń oraz informacji w dziedzinach wymienionych w Artykule 2, szczególnie w zakresie rozwoju gospodarczego, zarządzania, handlu i usług, wykorzystania zasobów naturalnych, ochrony środowiska, budownictwa, komunikacji i transportu oraz samorządności terytorialnej.
  2. Zakres współpracy może ulec poszerzeniu za zgodą obu Stron z zachowaniem procedury przewidzianej w prawie wewnętrznym każdej ze Stron.

Artykuł 4

Strony będą dokonywały wymiany delegacji władz regionalnych, kadry kierowniczej, urzędników i ekspertów we wspólnie ustalonych dziedzinach współpracy.

Artykuł 5

  1. Strony będą ustalać corocznie, na drodze konsultacji, listę wspólnych działań, zapewniając współpracy systematyczny charakter.
  2. Strony ustanowią praktykę wspólnych spotkań w celu przeanalizowania sposobu realizacji uzgodnionych przedsięwzięć.

Artykuł 6

  1. W celu realizacji Porozumienia Strony utworzą Komisję Mieszaną do spraw Współpracy, mającą za zadanie kierowanie, nadzór i ocenę działań w zakresach wynikających ze współpracy, ustalonych w niniejszym Porozumieniu.
  2. Komisja Mieszana utworzona będzie w równej części z przedstawicieli Stron tegoż Porozumienia. Każdą ze stron będzie reprezentowało 5 (pięciu) przedstawicieli.

Artykuł 7

Współpraca będzie się odbywać zgodnie z prawem wewnętrznym Stron oraz ich kompetencjami.

Artykuł 8

Koszty związane z realizacją wspólnie uzgodnionych działań będą ponoszone przez instytucje i organizacje, realizujące poszczególne zagadnienia współpracy na zasadzie wzajemności.

Artykuł 9

Kwestie sporne związane z interpretacją i stosowaniem niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane w drodze konsultacji Stron.

Artykuł 10

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania go przez Strony i zachowuje ważność przez okres 5 lat. Ulega ono automatycznie przedłużeniu każdorazowo na okres pięcioletni, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie go w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony na trzy miesiące przed upływem danego okresu obowiązywania.

Porozumienie sporządzono w Czerniowcach dnia 23 września 2002 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i ukraińskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.

W imieniu Województwa Śląskiego

 

W imieniu Obwodu Czerniowieckiego

 

JAN OLBRYCHT

 

Teofil BAUER

 

Marszałek
Województwa Śląskiego

Przewodniczący Czerniowieckiej
Obwodowej Administracji Państwowej

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice