Obwód Czerniowiecki - Ukraina

Podstawowe dane

Powierzchnia: 8,1 tys. km2, 1,3 % powierzchni Ukrainy

Dane geograficzne:

Przez teren Obwodu przepływa 75 rzek o długości większej niż 10 km. Największe to:

 • Dniestr dł. 290 km
 • Prut dł. 128 km
 • Siretdl. 113 km

Obwód usytuowany jest w trzech strefach:

 • leśno-stepowej - międzyrzecze Prutu i Dniestru,
 • podgórskiej - pomiędzy Karpatami,
 • rzeką Prut i górskiej - Karpaty Bukowińskie.

Średnie temperatury dzienne: latem + 19,8 °C, zimą - 3,6 °C
Ilość opadów atmosferycznych w 2000 r.: 475 mm

Granice:

Graniczy z Obwodami Iwano - Frankowskim, Tarnopolskim, Chmielnickim, Winnickim, Rumunią - 226,4 km.; z Republiką Mołdawii - 178 km.

Terenowe jednostki administracyjne:

Liczba rejonów - 11: Wyżnicki, Gercaiwski. Głybocki. Zastawniwski, Kelmenecki, Kicmański, Nowosełycki, Chotyński.

Liczba miejscowości zamieszkałych: 417, w7 tym miast - 11, gmin - 8, wsi - 398.


Miejscowa administracja państwowa: Obwodowa - l, rejonowe - 11.

Miejscowe Rady:

Rada Obwodowa - l, liczba deputowanych - 95 osób,
Rady rejonowe - 14, liczba deputowanych - 827 osób,
Rady miejskie - 11, liczba deputowanych - 307 osób,
Rady osad typu miejskiego - 8, liczba deputowanych - 203 osoby,
Rady wiejskie - 252, liczba deputowanych - 4152 osoby,

Ludność: 929,2 tysięcy osób, w tym: 397.77 tys, w miastach (42,8%), 531.5 tys. Na wsi (57,2%).

Struktura zatrudnienia:

wszystkich zatrudnionych w sektorze ekonomicznym - 405,1 tys. z tego:
przemysł - 53,6 tys. osób.
rolnictwo - 138,5 tys.
transport i telekomunikacja - 7,6 tys.
budownictwo - 13,8 tys.
handel, gastronomia, zaopatrzenie, zbyt - 25,3 tys.
sektor produktów niematerialnych (usługi) - 91,9 tys.

Wartość produktu brutto: wroku 1999 (poprzednie sprawozdanie) - 870,8 mln grn (waluta Ukrainy - l grn = l grzywna); w roku 2000 (prognozowana) - 1002.3 mln grn. Liczba przedsiębiorstw - 192.

Kompleks przemysłowy:

Produkcja przemysłowa - 599,6 mln grn (w cenach fabrycznych), co stanowi 0,42 % produktu krajowego brutto.
Towary ogólnego użytku: 359,4 mln grn,

spożywcze - 228,2 mln grn.

przemysłowe - 123.1 mln grn - w tym towary przemysłu lekkiego - 46,4 mln grn.

W Obwodzie produkuje się: 96.6 % - obuwie z tworzyw sztucznych, 12,6 % - meble, 12,3 % wyrobów pończoszniczych, 9,2 % - konfekcja (ubrania i garnitury), 6,3 % - materiały do obróbki drewna.

Struktura produkcji przemysłowej (w % w zakresie produkcji całego Obwodu):

 • przemysł spożywczy - 43,0
 • budowa maszyn i obróbka metalu - 15,2
 • przemysł obróbki drewna - 10,7
 • elektroenergetyka - 10,3
 • przemysł lekki - 8, l
 • przemysł chemiczny i rafineryjny - 5,2
 • produkcja materiałów budowlanych - 3,6
 • Stopa bezrobocia na 01. 01. 2001 r. - 4,26 %

Rolnictwo:

Potencjał areałów ziem uprawnych 809,6 tys. ha. z tego 473.9 tys. ha gospodarstwa rolne, w tym 339,4 tys. ha - grunty orne. 39,0 tys. ha sianokosy, 69,5 tys. ha pastwiska, 26,0 tys. ha - uprawy wieloletnie. Na bazie 246 byłych kołchozów stworzono 344 podmioty agrarne nowego typu oparte na działalności prywatnej. Łączny obszar gruntów dzierżawionych - 234,9 tys. ha.
W Obwodzie funkcjonuje 627 gospodarstw farmerskich, które posiadają i wykorzystują 6875 ha gospodarstw rolnych.
W roku 2000 w Obwodzie wyprodukowano 324.6 tys. ton ziarna (1,3 % produkcji państwa), 417,8 tys. ton ziemniaków (2.1 %), 322.0 tys. ton buraków cukrowych (2,4 %), 146,2 tys. ton warzyw (2.5 %), 56,2 tys. ton mięsa (2,2 %), 183 mln sztuk jaj (2.1 %) i 170 ton wełny (5.0 %).

Budownictwo:

Kompleks budowlany: 92 instytucje budowlano-montażowe, z tego 79,4 % własność rodzaju niepaństwowego.
Ogólny zasięg wkładów kapitałowych, wliczając wszystkie źródła finansowania (w cenach faktycznych odpowiednich lat) - 103,7 mln grn, w tym na budownictwo obiektów przemysłowych - 67,9 mln grn, obiektów nieprzemysłowych - 35.8 mln grn. Wprowadzono do działalności podstawowych funduszy (w cenach faktycznych) - 84,6 mln grn; wprowadzono do wykorzystania l 10.4 tys. m2. powierzchni mieszkalnych, z tego 78,2 % budownictwo indywidualne.

Finanse:

W Obwodzie działa 21 filii instytucji bankowych, w tym l bank samodzielny, 24 firmy audytowe, 4 giełdy towarowe, w tym 2 obracające funduszami, 2 regionalne fundusze niepaństwowe do podtrzymania produkcji, 2 innowacyjne centra biznesu i l park techniczny.
Realizacja miejscowych budżetów Obwodu:
Dochody 225,2 mln grn
Wydatki 237,9 mln grn

Zewnętrzna działalność ekonomiczna:

Zewnętrzny obrót ekonomiczny towarów i usług:

 • łącznie - 92,6 mln USD
 • eksport -57,9 mln USD
 • import - 34,7 mln USD
 • bilans 23,2 mln USD

Wg stanu na dzień 01. 01. 2001 r. zasięg inwestycji zagranicznych w Obwodzie Czerniowieckim wynosił 8-9 mln USD. Największymi inwestorami są Włochy, Niemcy, Izrael, Wielka Brytania i Cypr.

Transport i telekomunikacja:

Transport samochodowy; przewóz osób - 21,3 mln osób, przewóz towarów 63,9 mln ton / km.

Transport kolejowy: długość eksploatacyjna kolei ogólnego użytku wynosi 421 km. Łączna długość kolei instytucji i przedsiębiorstw -188 km. Na terenie Obwodu Czerniowieckiego funkcjonuje 30 stacji kolejowych gotowych do prac rozładunkowych. Ich eksploatacją zarządzają dwie koleje - Lwowska i Poludniowo-Zachodnia.

Transport lotniczy: ruchem, lądowaniem i obsługą zarządza Czemiowieckie przedsiębiorstwo transportowe, przedsiębiorstwo państwowe "Aeroport Czerniowce'' oraz Czerniowiecki oddział przedsiębiorstwa "Aeroruch". W 2000 r. samolotami lotnictwa cywilnego przetransportowano 4,3 tys. pasażerów i 30,4 ton ładunku.

Usługi telekomunikacyjne: większość usług świadczy dyrekcja Czerniowiecka "Ukrtelekom", dyrekcja Czerniowiecka "Ukrpoczta", filia Czemiowiecka spółki "UTEL" oraz Obwodowe Czerniowieckie radiowo-telewizyjne centrum nadawcze. Wartość usług sprzedanych w 2000 r. przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne daje łączną kwotę 88,6 mln grn. to jest o 0.7 % więcej niż w roku 1999.

Nauka i technika:

W Obwodzie działają następujące instytuty naukowo-badawcze:

Instytut Termoelektryki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Czemiowieckie filie Instytutu Ekonomiki Światowej i Stosunków Międzynarodowych i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Czerniowieckie filie Instytutu Budowy Ziemi i Kijowskiego Instytutu Automatyki.

Oświata:

Szkolnictwo wyższe reprezentują:

Czerniowiecki Narodowy Uniwersytet im. J. Fedkowicza, Bukowyńska Akademia Medyczna, Czermiowiecki wydział handlowo-ekonomiczny Uniwersytetu Kijowskiego, Instytut Ekonomiczno - Prawniczy, Czerniowiecki wydział Charkowskiego Państwowego Uniwersytetu Politechnicznego, w których łącznie studiuje około 20 tys. studentów.

Szkolnictwo ogólnokształcące:

Ilość ogółem - 458, w tym I stopnia - 55, I-II stopnia - 119, I-III stopnia - 231; 15 gimnazjów, 10 liceów, 2 kompleksy szkolno-wychowawcze, 11 szkół-przedszkoli. 6 ogólnokształcących szkól i internatów, 9 specjalnych szkół-internatów dla dzieci z wadami rozwoju.

Nauczanie w języku ukraińskim odbywa się w 347 szkołach ogólnokształcących, w języku rumuńskim - w 86 szkołach, w języku rosyjskim w 2, w języku ukraińskim i rosyjskim - w 10, w języku ukraińskim i rumuńskim - w 4 szkołach.

Służba zdrowia:

216 placówek leczniczych, 7,9 tys. łóżek szpitalnych, wydajność placówek ambulatoryjnych - 1438 wizyt na zmianę, 497 miejsc sanatoryjnych, 80 miejsc w domach dziecka, 124 apteki wszystkich form własności.

Kultura:

Ilość placówek kulturalnych typu klubowego - 388 placówek, 46 szkół wychowania estetycznego, 2 teatry, 2 filharmonie. Liczba sprzętu audio-wizualnego we wszystkich organizacjach - 347, 18 działających kin, jeden park o statusie "Parku Kultury i Wypoczynku".

potencjał bibliotekarski - 417 bibliotek z zawartością księgozbioru 6,69 mln egzemplarzy, liczba czytelników 412,8 tys.; ilość książek przypadających na jednego czytelnika wynosi -17,2.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice