KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA DZIAŁANIA

Symbol:

A.10

ARKUSZ GŁÓWNY

Nazwa działania:

Remont i modernizacja Pałacu w Koszęcinie

 

 

Właściwą odpowiedź zaznaczyć kółkiem

Czy jest to inwestycja wieloletnia?

TAK

NIE

 

Wpisać

Liczba załączonych arkuszy zadań

1

1. OPIS DZIAŁANIA

Uzasadnienie wyboru działania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego przyczyni się do poprawy warunków lokalowych Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" , będącego jednym z najbardziej sławnych regionalnych zespołów w Polsce. Ponadto działanie to umożliwi stworzenie Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej, będącego głównym propagatorem kultury regionalnej, stanowiącej element tożsamości mieszkańców województwa. Jego realizacja będzie miała wpływ zarówno na integrację środowiska regionalnego jak również środowisk z ościennych województw w zakresie dydaktycznym i kulturalnym.


Cele jakie realizować ma działanie (opis):

Realizacja działania pozwoli na stworzenie "Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej" co ułatwi rozwój tożsamości regionalnej, wzmocni świadomość kulturową mieszkańców Województwa Śląskiego oraz przyczyni się do zwiększenia obsługi ruchu turystycznego. Zadaniem Centrum będzie współpraca z innymi instytucjami kulturalnymi (w tym amatorskimi), promocja kultury regionalnej, stworzenie produktu turystycznego zintegrowanego z ofertą obszaru Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Sanktuarium Jasnogórskiego w Częstochowie.


Efekty działania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

Efektem podjętego działania będzie renowacja elewacji zespołu pałacowego i wymiana stolarki okiennej. Ponadto wykonane zostaną prace związane z adaptacją: budynku pozyskanego od gminy na obiekt widowiskowo-dydaktyczny, kaplicy na kameralną salę koncertową oraz budynku folwarcznego na pensjonat. Przewiduje się również poprawę systemu komunikacji zespołu pałacowego z otoczeniem, a także renowację parku oraz aranżację małej architektury i zieleni.


Rezultaty działania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

Rezultatem działania będzie stworzenie "Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej", które będzie ośrodkiem umożliwiającym poznawanie kultury i tradycji regionalnej poprzez organizowane szkolenia, kursy, warsztaty, spotkania z twórcami kultury, wymianę doświadczeń z innymi instytucjami kulturalnymi.


Oddziaływanie (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Realizacja tego działania przyczyni się do integracji środowiska regionalnego, jak również do intensyfikacji kontaktów ze środowiskami z ościennych województw w zakresie dydaktycznym i kulturalnym. Jednocześnie wpłynie ona na zwiększenie liczby miejsc pracy zarówno w sektorze turystycznym jak i powstałych przy obsłudze zajęć dydaktyczno - wychowawczych.


Komplementarność Działania z przedsięwzięciami realizowanymi w województwie, także poza kontraktem (opis):

Władze Województwa Śląskiego doceniają wagę wpływu instytucji kultury i nauki na jakość życia społeczeństwa. Dowodem na to jest kontynuacja rozbudowy Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie, adaptacja budynku na Kolegium Nauczycielskie w Bielsku - Białej, a także remonty i modernizacje obiektów kultury, w tym między innymi Opery Śląskiej, Muzeum Śląskiego, Muzeum w Pszczynie, a także organizacja "Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej" w zespole pałacowym w Koszęcinie, użytkowanym przez znany i ceniony Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk".

2. ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH


Cele Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

N-1

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

N-2

Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji

N-3

Rozwój zasobów ludzkich

N-4

Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją

N-5

Rozwój współpracy regionów

Cele i priorytety Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

Osie rozwoju

1. Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez modernizację i strukturalne dopasowanie sektora przemysłu i usług

2. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich

3. Integracja gospodarki polskiej poprzez modernizację i rozbudowę sieci transportowych

4. Tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez modernizację i rozwój infrastruktury ochrony środowiska

5. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia

6. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów

Kierunki działań (priorytety)

1. wzrost konkurencyjności restrukturyzowanych sektorów przemysłu

1. Rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich

1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

1. Poprawa jakości wód powierzchniowych

1. Reforma systemu edukacji

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

2. Rozwój i różnicowanie działalności gospodarczej

2. Modernizacja i rozbudowa sieci kolejowej2. Poprawa jakości wody do picia i zwiększenie jej dostępności

2. Rozwój systemu kształcenia ustawicznego, przekwalifikowań i doskonalenia zawodowego kadr małych i średnich przedsiębiorstw

2. Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji

3. Wzrost innowacyjności

3. Poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych

3. Poprawa dostępności portów morskich

3. Poprawa jakości powietrza

3. Doskonalenie obsługi instytucjonalnej rynku pracy

3. Rozwój zasobów ludzkich

 

4. Inwestycje w gospodarstwach rolnych

4. Rozbudowa portów lotniczych

4. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń z dużych zakładów energetycznego spalania

4. Rozwój kadr administracji (centralnej i samorządowej) i promocja dialogu społecznego

4. Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją

 

5. Dostosowania w zakresie instytucjonalnym

 5. Racjonalna gospodarka odpadami

 

5. Rozwój międzynarodowej współpracy regionów


Cele Programu Wsparcia realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

P-1

rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym

P-2

rozwój funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast

P-3

rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

P-4

stymulowanie lokalizacji inwestycji oraz wspieranie rozwoju MSP

P-5

wspieranie tworzenia i absorpcji innowacji, w tym transfer technologii

P-6

rozwój turystyki, rekreacji i ochrona dziedzictwa kulturowego

P-7

zwiększanie zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich i edukacji

P-8

aktywizacja obszarów wiejskich

P-9

rewitalizacja bazy ekonomicznej miast

P-10

rozwój współpracy przygranicznej


Rodzaje Zadań realizowanych w ramach Działania, wg nomenklatury Programu Wsparcia: zakreślić

P-I

Rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, innowacje gospodarcze, transfer technologii,

P-II

Restrukturyzacja wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej, opierająca się na zasadach zrównoważonego rozwoju,

P-III

Tworzenie nowych, stałych miejsc pracy,

P-IV

Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej, poprawiające warunki realizowania inwestycji gospodarczych,

P-V

Przedsięwzięcia z zakresu edukacji, w tym edukacji dorosłych,

P-VI

Przedsięwzięcia z zakresu kultury regionalnej i lokalnej, będących składnikami kultury narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego,

P-VII

Inwestycje poprawiające stan środowiska,

P-VIII

Inne zadania związane ze wspieraniem rozwoju regionalnego.


Priorytety Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych


Cele Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Modernizacja i remonty obiektów instytucji kultury

3. FINANSOWANIE

(dane w tabelach podawać w tys. zł)

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

Część

Dział

Rozdział

Paragraf (z opisem)

     

 

 

Preliminowane wsparcie inwestycji wieloletnich:

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

rok

Wsparcie z budżetu państwa

Inne,
w tym fundusze celowe

wg ustawy
budżetowej 2000

wg wniosku wojewódzkiego

przed 2001

 
 
 

2001

 
 
 

2002

 
 
 

poza 2002

 
 
 

łącznie

 
 
 

Terminy: *) wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego

rozpoczęcie Działania

zakończenie Działania

zakończenie wg Ustawy budż. na 2000r.*)

     

W przypadku działań jednozadaniowych o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu: zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

Zbiorcza tabela finansowa:

*) ewentualnie wpisać "BW" jeśli udział budżetów lokalnych jest zawarty w ogólnej sumie budżetu województwa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 
 
 
 
  "> 
  "> 
  "> 
  "> 

2001

690

 
 
 

690

690

90

 
 
  "> 
  "> 

2002

100

 
 
 

100

 

100

 
 
 
 

po 2002

3 410

 
 
 

3 410

3 410

 
 
 
 
 

łącznie

4 200

 
 
 

4 200

4010

190

 
 
 
 

4. MONITORING

Zakres rzeczowy Działania wykonany do 31 grudnia 2000 roku:

Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano na rok 2001.


Instytucja zarządzająca: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
Przez instytucję zarządzającą rozumiemy instytucję odpowiedzialną za proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażania działania, w aspekcie finansowym i rzeczowym, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji działania z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami

Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
e-mail: marszal@silesia-region.pl


Wskaźniki oceny Działania:

*) EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

L.p.

EFEKTY *)

wartość aktualna

wartość oczekiwana w kolejnych kwartałach

źródło
danych

opis wskaźnika

III-01

IV-01

I-2002

II-02

III-02

IV-02

2003

1.

Powierzchnia (w m 2) elewacji pałacu poddana renowacji

Całość powierzchni elewacji 5 272 m2 w 2004 roku

0

"> 
 

3 515m2

 

 
 
 

Beneficjent

2.

Ilość wymienionej stolarki okiennej w m2

0

"> 
 

291,85m2

 
 
 
 

Beneficjent

3.

Powierzchnia (w m 2) oraz kubatura (w m 3) kameralnej sali koncertowej powstałej w wyniku adaptacji kaplicy pałacowej 301m25 207 m3
w ramach kontraktu w I kw. 2002 roku wartość wykonanych robót- 100 tys. zł
pozostała część w 2004 roku

0

 

100 tys. zł

 

Beneficjent

4.

Powierzchnia (w m 2 ) oraz kubatura (w m 3 ) ośrodka widowiskowo - dydaktycznego
- 1 225,10 m2
- 3 150,00 m3

w ramach kontraktu w I kw. 2002 roku wartość wykonanych prac - 100 tys. zł, w III kw. 2002 roku - 100 tys. złpozostała część w 2004 roku

0

 
 

100 tys. zł

 

100 tys. zł

 

 

Beneficjent

5.

Powierzchnia (w m 2 ) oraz kubatura (w m 3 ) pensjonatu z salą konferencyjną i działalnością gastronomiczną

- 603,23 m2
- 3 200,00 m3

0

 
 
 
 
 
 
 

Beneficjent

6.

Liczba miejsc hotelowych w pensjonacie - 20

0

             

Beneficjent

7.

Długość dróg dojazdowych poddanych renowacji (w km)

- 0,16 km

0

             

Beneficjent

8.

Powierzchnia (w m 2 ) placów poddanych renowacji

- 1 920 m2

0

             

Beneficjent

9.

Powierzchnia (w m 2 ) parku poddanego renowacji

- 20 000 m2

0

 

 

 

 

 

 

 

Beneficjent

10.

Liczba nowych i wyremontowanych obiektów małej architektury

- 25 szt.

0

 

 

 

 

 

 

 

Beneficjent

Pozycje 1,3-10 - efekt rzeczowy po 2003 roku

 

*) REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi
lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

L.p.

REZULTATY *)

źródło danych

opis wskaźnika

przed realizacją


po realizacji

1.

Utworzenie Centrum Edukacji Regionalnej

0

1 szt.

Beneficjent

2.

Liczba utworzonych miejsc pracy bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

0

24 szt.

Beneficjent

3.

Liczba kursów, szkoleń i warsztatów organizowanych przez Centrum w ciągu roku

0

45 szt

Beneficjent

4.

Liczba osób uczestniczących w kursach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Centrum w ciągu roku

0

1 500 osób

Beneficjent

5.

Liczba gości hotelowych w ciągu roku

0

4 000 osób

Beneficjent

6.

Liczba koncertów w ciągu roku

0

0

Beneficjent


*) ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

L.p.

ODDZIAŁYWANIE *)

źródło danych

opis wskaźnika i jego dynamiki

1.

Utrzymanie 24 miejsc pracy w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji

Beneficjent

3.

Powstanie 3 podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystycznym na terenie gminy Koszęcin w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji

Urząd Gminy Koszęcin

5. DZIAŁANIE O OTWARTEJ LIŚCIE ZADAŃ

(wypełnić tylko dla Działań o charakterze programu regionalnego, gdzie lista zadań i beneficjentów nie stanowi przedmiotu kontraktu)

 

Kryteria wyboru zadań:

1.

 

2.

 

Sposób wdrażania programu (opis):

 

 


Kryteria wyboru beneficjentów:

Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu działania

1.

 

2.

 

3.

 

Wskaźniki oceny poszczególnych zgłoszonych zadań:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 

2.

       

3.

       

4.

       

L.p.

ODDZIAŁYWANIE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 

2.

       

3.

       

4.

       

L.p.

REZULTATY
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 

2.

       

3.

       

4.