KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadania
A.11
1

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Opera Śląska w Bytomiu -

remont, modernizacja, rozbudowa.

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


36

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

Realizacja tego zadania będzie polegała na odtworzeniu zniszczonej zabytkowej części Opery Śląskiej w Bytomiu. W ramach realizacji zadania powinny zostać wykonane prace dachowe oraz prace wewnątrz budynku prowadzące na oddaniu do użytku sali baletowej i zaplecza baletu oraz sali reprezentacyjnej.


Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

W wyniku pożaru całkowitemu zniszczeniu uległa część budynku Filharmonii, tj. sala baletowa wraz z sąsiadującymi pomieszczeniami zaplecza. Z uwagi na to iż jest to jedyna tego typu instytucja w regionie przywrócenie jej funkcjonalności ma szczególne znaczenie dla całego województwa. Instytucja ta wywiera istotny wpływ na życie kulturalne całego regionu wzmacniając jego pozycję konkurencyjną i atrakcyjność.

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Opera Śląska , 41-902 Bytom,
ul. Moniuszki 21 / 23,
tel. ( 032 ) 281 34 31,
e-mail : opera@opera.silesia.top.pl.

Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

Wybór beneficjenta tego działania zdeterminowany jest koniecznością odtworzenia zniszczonej części obiektu, celem dalszego wykorzystana pełnych możliwości tej instytucji kultury.

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
Efektem rzeczowym tego działania będzie oddanie do użytku sali baletowej oraz zaplecza baletu. Po zakończeniu prac do zagospodarowania oddana zostanie także sala reprezentacyja.

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

Wynikiem realizacji remontu Opery Śląskiej będzie podniesienie standardu obiektu oraz stworzenie możliwość uczestniczenia mieszkańców regionu w imprezach kulturalnych o wysokim poziomie. Zakończenie prac związanych z odnowieniem budynku opery przyczyni się również do zwiększenia funkcjonalności tego obiektu.

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Zakończenie realizacji odbudowy Opery Śląskiej w Bytomiu przyczyni się do wzmocnienia funkcji metropolitalnych miast Aglomeracji Górnośląskiej. Stworzy również możliwość oddziaływania na kulturę regionu oraz kultywowanie tradycji i dbałości o dziedzictwo kulturowe regionu. Podjęcie pełnego zakresu działania przez tą instytucję będzie wpływać na zmianę wizerunku regionu i podniesienie jego pozycji i atrakcyjności w otoczeniu.

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)

W przypadku działań o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu
zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie


Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

do 2001

928
 
 
 
928
300
628
 

2001

737
 
 
 
737
 
737
 

2002

3000
 
 
 
3000
3000
190
 

po 2002

3113
 
 
 
3113
3113
 
 

łącznie

7778
 
 
 
7778
6413
1365
 

Planowanie zadania:
wg kwartałów
I/2001
II/01
III/01
IV/01
I/2002
II/02
III/02
IV/02
po 2002
Harmonogram realizacji *)
K
R
R
R
R
R
R
R
R
Harmonogram kontraktowania **)
 
300
500
737
1237
2237
3237
3237
6850
Harmonogram wydatkowania **)
 
300
500
737
1237
2237
3237
3237
6850
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

Iv kawrtał 2004r.

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

Powierzchnia sali baletowej
368,8 m2
Beneficjent
IV kw.2003 r.
2.
Powierzchnia sali reprezentacyjnej
340 m2
Beneficjent
IV kw.2003 r.

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Utrzymanie ilości przedstawień operowych w ciągu roku na poziomie sprzed pożaru *
0
Beneficjent
Po roku od zakończeniu inwestycji
2.
Utrzymanie ilości widzów na widowni podczas 1 przedstawienia na poziomie sprzed pożaru *
0
Beneficjent
Po roku od zakończeniu inwestycji
3.
Utrzymanie ilości premier w ciągu roku na poziomie sprzed pożaru *
0
Beneficjent
Po roku od zakończeniu inwestycji

* Remont części filharmonicznej budynku Opery Śl. nie spowoduje przyrostu dotychczasowej ilości spektakli, pozwoli jedynie na utrzymanie dotychczasowej ilości spektakli.

L.p.

ODDZIAŁYWANIE*
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Utrzymanie poziomu uczestnictwa mieszkańców w imprezach kulturalnych
0%
Beneficjent
Dwa lata po zakończeniu inwestycji
*Wypełnić w przypadku, gdy określenie wskaźników oddziaływania na poziomie zadania jest możliw