KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA DZIAŁANIA

Symbol:
A.4

ARKUSZ GŁÓWNY

Nazwa działania:
Wsparcie liceów ogólnokształcących

 

 

Właściwą odpowiedź zaznaczyć kółkiem

Czy jest to inwestycja wieloletnia?

TAK

NIE

 

Wpisać

Liczba załączonych arkuszy zadań

0

1. OPIS DZIAŁANIA

Uzasadnienie wyboru działania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Inwestycje ze środków będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego.


Cele jakie realizować ma działanie (opis):

Realizacja tego działania służyć będzie zwiększeniu dostępności do szkół oraz poprawie stanu zaplecza edukacyjnego. Wsparcie szkół średnich będzie służyło także poprawie kondycji zdrowotnej i fizycznej uczniów oraz zapewnieniu równego startu dla młodzieży w różnych częściach województwa. Spowoduje również obniżenie kosztów eksploatacyjnych szkół.

Efekty działania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

Ostateczne określenie efektów rzeczowych przed zamknięciem listy zadań nie jest możliwe. W chwili obecnej można stwierdzić że efektem rzeczowym będzie m.in. doposażenie pracowni specjalistycznych (np. komputerowe i językowe)

Rezultaty działania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

W rezultacie tego działania nastąpi poprawa stanu bazy edukacyjnej w gminach, na terenie których realizowane będą zadania oraz wzrost ich dostępności dla młodzieży. Poprawie ulegną także warunki nauczania w placówkach szkolnych.

Oddziaływanie (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Realizacja działania wpłynie na upowszechnienie kształcenia na poziomie średnim. Wsparcie szkół średnich przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Stworzy również podstawy do dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.


Komplementarność Działania z przedsięwzięciami realizowanymi w województwie, także poza kontraktem (opis):

Do działań komplementarnych względem opisywanego działania zaliczyć można inne inwestycje ze środków będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Inwestycje te dotyczą szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich zawodowych oraz szkół specjalnych.

2. ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH


Cele Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

N-1

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

N-2

Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji

N-3

Rozwój zasobów ludzkich

N-4

Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją

N-5

Rozwój współpracy regionów

Cele i priorytety Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

 
Osie rozwoju
  1. Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez modernizację i strukturalne dopasowanie sektora przemysłu i usług 2. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich 3. Integracja gospodarki polskiej poprzez modernizację i rozbudowę sieci transportowych 4. Tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez modernizację i rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia 6. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów

Kierunki działań (priorytety)

1. wzrost konkurencyjności restrukturyzowanych sektorów przemysłu 1. Rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich 1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 1. Poprawa jakości wód powierzchniowych 1. Reforma systemu edukacji 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 2. Rozwój i różnicowanie działalności gospodarczej 2. Modernizacja i rozbudowa sieci kolejowej

2. Poprawa jakości wody do picia i zwiększenie jej dostępności
2. Rozwój systemu kształcenia ustawicznego, przekwalifikowań i doskonalenia zawodowego kadr małych i średnich przedsiębiorstw 2. Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji
3. Wzrost innowacyjności 3. Poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych 3. Poprawa dostępności portów morskich 3. Poprawa jakości powietrza 3. Doskonalenie obsługi instytucjonalnej rynku pracy 3. Rozwój zasobów ludzkich
  4. Inwestycje w gospodarstwach rolnych 4. Rozbudowa portów lotniczych 4. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń z dużych zakładów energetycznego spalania 4. Rozwój kadr administracji (centralnej i samorządowej) i promocja dialogu społecznego 4. Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją
  5. Dostosowania w zakresie instytucjonalnym  

5. Racjonalna gospodarka odpadami
  5. Rozwój międzynarodowej współpracy regionów

Cele Programu Wsparcia realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

P-1

rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym

P-2

rozwój funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast

P-3

rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

P-4

stymulowanie lokalizacji inwestycji oraz wspieranie rozwoju MSP

P-5

wspieranie tworzenia i absorpcji innowacji, w tym transfer technologii

P-6

rozwój turystyki, rekreacji i ochrona dziedzictwa kulturowego

P-7

zwiększanie zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich i edukacji

P-8

aktywizacja obszarów wiejskich

P-9

rewitalizacja bazy ekonomicznej miast

P-10

rozwój współpracy przygranicznej


Rodzaje Zadań realizowanych w ramach Działania, wg nomenklatury Programu Wsparcia: zakreślić

P-I

Rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, innowacje gospodarcze, transfer technologii,

P-II

Restrukturyzacja wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej, opierająca się na zasadach zrównoważonego rozwoju,

P-III

Tworzenie nowych, stałych miejsc pracy,

P-IV

Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej, poprawiające warunki realizowania inwestycji gospodarczych,

P-V

Przedsięwzięcia z zakresu edukacji, w tym edukacji dorosłych,

P-VI

Przedsięwzięcia z zakresu kultury regionalnej i lokalnej, będących składnikami kultury narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego,

P-VII

Inwestycje poprawiające stan środowiska,

P-VIII

Inne zadania związane ze wspieraniem rozwoju regionalnego.


Priorytety Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych


Cele Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Rozbudowa szkół i uczelni wyższych

3. FINANSOWANIE (dane w tabelach podawać w tys. zł)

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

Część

Dział

Rozdział

Paragraf (z opisem)

     

.

 

Preliminowane wsparcie inwestycji wieloletnich:

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

rok

Wsparcie z budżetu państwa

Inne,
w tym fundusze celowe

wg ustawy
budżetowej 2000

wg wniosku wojewódzkiego

przed 2001

 
 
 

2001

 
 
 

2002

 
 
 

poza 2002

 
 
 

łącznie

 
 
 

Terminy: *) wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego

rozpoczęcie Działania

zakończenie Działania

zakończenie wg Ustawy budż. na 2000r.*)

     

W przypadku inwestycji budowlanych wprowadzonych do kontraktu: zakreślić odpowiedź
nie jest możliwe wypełnienie dla działania o otwartej liście zadań

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

Zbiorcza tabela finansowa:

*) ewentualnie wpisać "BW" jeśli udział budżetów lokalnych jest zawarty w ogólnej sumie budżetu województwa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001

0,500
 
 
 
0,500
0,500
 
 
 
 
 

2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

po 2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

łącznie

0,500
 
 
 
0,500
0,500
 
 
 
 
 

4. MONITORING

Zakres rzeczowy Działania wykonany do 31 grudnia 2000 roku:

Nie dotyczy. Jest to działanie o otwartej liście zadań. Szczegółowy zakres rzeczowy dotyczący poszczególnych zadań pozostaje w gestii Śląskiego Kuratora Oświaty.


Instytucja zarządzająca: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
Przez instytucję zarządzającą rozumiemy instytucję odpowiedzialną za proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażania działania, w aspekcie finansowym i rzeczowym, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji działania z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami

Wojewoda Śląski - Śląskie Kuratorium Oświaty
40-032 Katowice
ul. Jagiellońska 25
Tel/fax 255-58-25

Wskaźniki oceny Działania:

*) EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
nie jest możliwe określenie efektów rzeczowych działania o otwartej liście zadań poza:

L.p.

EFEKTY *)

wartość aktualna

wartość oczekiwana w kolejnych kwartałach

źródło danych

opis wskaźnika

III-01

IV-01

I-2002

II-02

III-02

IV-02

2003

1.

Liczba wspartych placówek szkolnych

(łącznie 5 placówek)

Nie można określić

4
1
 
 
 
 
 

Śląskie Kuratorium Oświaty

Zgodnie z wykazem Wojewody Śląskiego w II kwartale wsparcie otrzymały 2szkoły.

 

*) REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi
lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

L.p.

REZULTATY *)

źródło danych

opis wskaźnika

przed realizacją


po realizacji

1.

Rezultaty realizacji zadań w tym działaniu nie ma ją charakteru ilościowego a jedynie jakościowy.

(np. podwyższenie standardu bazy edukacyjnej szkół , poprawa bazy materialnej szkół w regionie.

Jedyną formą monitoringu realizacji tego działania mogą być składane przez beneficjentów raporty o poprawie warunków nauczania we wspartych placówkach

Niemożliwe do określena ilościowego

Niemożliwe do określena ilościowego

Szkoły otrzymujące wsparcie,

Śląskie Kuratorium Oświaty


*) ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

L.p.

ODDZIAŁYWANIE *) w dłuższym okresie czasu

źródło danych

opis wskaźnika i jego dynamiki

1.

Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży

Jedyną formą monitoringu realizacji tego działania mogą być składane przez beneficjentów oraz Śląskie Kuratorium Oświaty raporty o szansach edukacyjnych młodzieży we wspartych gminach


Szkoły otrzymujące wsparcie,

Gminy Śląski Kurator Oświaty

5. DZIAŁANIE O OTWARTEJ LIŚCIE ZADAŃ
(wypełnić tylko dla Działań o charakterze programu regionalnego, gdzie lista zadań i beneficjentów nie stanowi przedmiotu kontraktu)

 

Kryteria wyboru zadań:

1.

Inwestycje ze środków będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego.


Sposób wdrażania programu (opis):

Zgodnie z planami pracy Kuratorium


Kryteria wyboru beneficjentów:

Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu działania

1.

Inwestycje ze środków będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźniki oceny poszczególnych zgłoszonych zadań:

Nie jest możliwe określenie efektów rzeczowych dla otwartej listy zadań poza:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Liczba wspartych placówek szkolnych

Zgodnie z listą Wojewody Śląskiego

Śląskie Kuratorium Oświaty

2001


L.p.

REZULTATY (wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Rezultaty realizacji zadań w tym działaniu nie ma ją charakteru ilościowego a jedynie jakościowy.

(np. podwyższenie standardu bazy edukacyjnej szkół , poprawa bazy materialnej szkół w regionie.

Jedyną formą monitoringu realizacji tego działania mogą być składane przez beneficjentów raporty o poprawie warunków nauczania we wspartych placówkach.

Nie jest możliwe określenie ilościowe

Szkoły otrzymujące wsparcie,

Śląski Kurator Oświaty

Rok po zakończeniu realizacji działania

L.p.

ODDZIAYWANIE mozliwe do monitorowania w dlugim okresie czasu
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Oddziaływanie realizacji zadań w tym działaniu nie ma charakteru ilościowego a jedynie jakościowy (np.: Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży) Jedyną formą monitoringu realizacji tego działania mogą być składane przez beneficjentów oraz Śląskie Kuratorium Oświaty raporty o szansach edukacyjnych młodzieży we wspartych gminach

Nie jest możliwe określenie ilościowe

Szkoły otrzymujące wsparcie,

Śląski Kurator Oświaty

Dwa lata po zakończeniu realizacji działania

Zgodnie z Zaleceniami w dniu 23 maja 2001 roku do BRR przekazane zostało zestawienie zbiorcze dotyczące środków na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego