KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA DZIAŁANIA

Symbol:
A.6

ARKUSZ GŁÓWNY

Nazwa działania:

Zakończenie budowy siedziby
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
w Częstochowie (WOM)

 

 

Właściwą odpowiedź zaznaczyć kółkiem

Czy jest to inwestycja wieloletnia?

TAK

NIE

 

Wpisać

Liczba załączonych arkuszy zadań

1

1. OPIS DZIAŁANIA

Uzasadnienie wyboru działania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Inwestycja dotyczy obiektu dydaktyczno - czytelniczego, w części już funkcjonującego, ośrodka przystosowanego do kształcenia pedagogów rejonu częstochowskiego. W ramach kontraktu przewidywane jest przekazanie do użytku biblioteki i auli. Realizacja tego działania pozwoli w przyszłości na stworzenie ośrodka akademickiego w Częstochowie.


Cele jakie realizować ma działanie (opis):

Realizacja tego działania przyczyni się do poprawy zaplecza edukacyjnego w Częstochowie oraz stworzy możliwości podnoszenia kwalifikacji nauczycieli z regionu. Zakończenie prac związanych z tym działaniem służyć będzie przeprofilowaniu i rozbudowie szkolnictwa średniego i wyższego oraz w znacznym stopniu rozszerzy skalę i zasięg przekwalifikowań zawodowych. Działanie to wpłynie w znacznym stopniu na rozszerzenie dokształcenia zawodowego zarówno osób już pracujących zawodowo jak i studentów.


Efekty działania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

Zakończenie zaplanowanego działania będzie nowoczesna biblioteka pedagogiczna oraz sale wykładowe, w tym aula z wyposażeniem audio wideo na 150 miejsc co wpłynie na poprawę zaplecza edukacyjnego w obszarze północnym:. Efektem rzeczowym będzie także oddanie do użytku segmentu łącznika.


Rezultaty działania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

Rezultatem realizacji tego działania będzie między innymi podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz studentów. W wyniku zakończenia inwestycji związanej z zakończeniem budowy w/w obiektów nastąpi poprawa staniu zaplecza edukacyjnego w północnej części regionu. Funkcjonowanie ośrodka wpłynie również na wzmocnienie środowiska nauczycielskiego i poprawę zatrudnialności. Oddanie do użytku siedziby biblioteki zwiększy dostępność do księgozbioru fachowego dla nauczycieli oraz studentów, zwłaszcza kierunków pedagogicznych.

Oddziaływanie (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Realizacja przedsięwzięcia związanego z budową siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie w dłuższym okresie czasu pozwoli na dostosowanie systemu kształcenia i przekwalifikowań do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Utworzenie w Częstochowie silnego ośrodka akademickiego z dobrze wyposażonym zapleczem edukacyjnym zwiększy dostępność młodzieży, pochodzącej głównie z północnej części województwa, do szkół wyższych.


Komplementarność Działania z przedsięwzięciami realizowanymi w województwie, także poza kontraktem (opis):

Działanie to jest komplementarne do innych działań związanych z rozwojem i unowocześnieniem uczelni wyższych już działających w regionie jak i tworzeniem nowych placówek tego typu. Do głównych działań komplementarnych zaliczyć należy: wsparcie utworzenia Uniwersytetu w Częstochowie, budowę biblioteki uniwersyteckiej (Centrum Informacji Edukacyjnej), wsparcie utworzenia w Bielsku-Białej Akademii Techniczno-Humanistycznej, itp.

2. ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

Cele Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

N-1

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

N-2

Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji

N-3

Rozwój zasobów ludzkich

N-4

Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją

N-5

Rozwój współpracy regionów

Cele i priorytety Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

 
Osie rozwoju
  1. Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez modernizację i strukturalne dopasowanie sektora przemysłu i usług 2. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich 3. Integracja gospodarki polskiej poprzez modernizację i rozbudowę sieci transportowych 4. Tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez modernizację i rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia 6. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów

Kierunki działań (priorytety)

1. wzrost konkurencyjności restrukturyzowanych sektorów przemysłu 1. Rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich 1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 1. Poprawa jakości wód powierzchniowych 1. Reforma systemu edukacji 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 2. Rozwój i różnicowanie działalności gospodarczej 2. Modernizacja i rozbudowa sieci kolejowej

2. Poprawa jakości wody do picia i zwiększenie jej dostępności
2. Rozwój systemu kształcenia ustawicznego, przekwalifikowań i doskonalenia zawodowego kadr małych i średnich przedsiębiorstw 2. Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji
3. Wzrost innowacyjności 3. Poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych 3. Poprawa dostępności portów morskich 3. Poprawa jakości powietrza 3. Doskonalenie obsługi instytucjonalnej rynku pracy 3. Rozwój zasobów ludzkich
  4. Inwestycje w gospodarstwach rolnych 4. Rozbudowa portów lotniczych 4. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń z dużych zakładów energetycznego spalania 4. Rozwój kadr administracji (centralnej i samorządowej) i promocja dialogu społecznego 4. Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją
  5. Dostosowania w zakresie instytucjonalnym  

5. Racjonalna gospodarka odpadami
  5. Rozwój międzynarodowej współpracy regionów

Cele Programu Wsparcia realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

P-1

rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym

P-2

rozwój funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast

P-3

rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

P-4

stymulowanie lokalizacji inwestycji oraz wspieranie rozwoju MSP

P-5

wspieranie tworzenia i absorpcji innowacji, w tym transfer technologii

P-6

rozwój turystyki, rekreacji i ochrona dziedzictwa kulturowego

P-7

zwiększanie zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich i edukacji

P-8

aktywizacja obszarów wiejskich

P-9

rewitalizacja bazy ekonomicznej miast

P-10

rozwój współpracy przygranicznej


Rodzaje Zadań realizowanych w ramach Działania, wg nomenklatury Programu Wsparcia: zakreślić

P-I

Rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, innowacje gospodarcze, transfer technologii,

P-II

Restrukturyzacja wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej, opierająca się na zasadach zrównoważonego rozwoju,

P-III

Tworzenie nowych, stałych miejsc pracy,

P-IV

Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej, poprawiające warunki realizowania inwestycji gospodarczych,

P-V

Przedsięwzięcia z zakresu edukacji, w tym edukacji dorosłych,

P-VI

Przedsięwzięcia z zakresu kultury regionalnej i lokalnej, będących składnikami kultury narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego,

P-VII

Inwestycje poprawiające stan środowiska,

P-VIII

Inne zadania związane ze wspieraniem rozwoju regionalnego.


Priorytety Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych


Cele Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Wsparcie kształcenia ustawicznego i dokształcania zawodowego

3. FINANSOWANIE (dane w tabelach podawać w tys. zł)

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

Część

Dział

Rozdział

Paragraf (z opisem)

     

.

 

Preliminowane wsparcie inwestycji wieloletnich:

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

rok

Wsparcie z budżetu państwa

Inne,
w tym fundusze celowe

wg ustawy
budżetowej 2000

wg wniosku wojewódzkiego

przed 2001

 
 
 

2001

 
 
 

2002

 
 
 

poza 2002

 
 
 

łącznie

 
 
 

Terminy: *) wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego

rozpoczęcie Działania

zakończenie Działania

zakończenie wg Ustawy budż. na 2000r.*)

     

W przypadku działań jednozadaniowych o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu: zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

Zbiorcza tabela finansowa:

*) ewentualnie wpisać "BW" jeśli udział budżetów lokalnych jest zawarty w ogólnej sumie budżetu województwa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001

5331

 
 
 
 

5331

 
 
 
 
 

2001

592
 
 
 
 
592
 
 
 
 
 

2002

3500

 
 
 
 

3500

 
 
 
 
 

po 2002

164

 
 
 
 
 

164

 
 
 
 

łącznie

9587
 
 
 
 
9423

164

 
 
 
 

4. MONITORING

Zakres rzeczowy Działania wykonany do 31 grudnia 2000 roku:

Nadbudowa nad budynkiem funkcjonującej szkoły średniej - z salami wykładowymi.Stan surowy zamknięty dobudowanych trzech segmentów: biblioteki pedagogicznej, auli z salami wykładowymi, łącznik z klatką schodową.

 

Instytucja zarządzająca: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
Przez instytucję zarządzającą rozumiemy instytucję odpowiedzialną za proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażania działania, w aspekcie finansowym i rzeczowym, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji działania z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami

Zarząd Województwa Śląskiego
40-037 Katowice
ul.Ligonia 46,
tel. 2553534
e-mail: marszal@silesia-region. pl

Wskaźniki oceny Działania:

*) EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

L.p.

EFEKTY *)

wartość aktualna

wartość oczekiwana w kolejnych kwartałach

źródło danych

opis wskaźnika

III-01

IV-01

I-2002

II-02

III-02

IV-02

2003

1.

Powierzchnia (m2) i

kubatura (m3) łącznika

0

 
 
 

680,3 m2

2748,4 m2

 
 
 

Beneficjent

2.
Liczba wykończonych sal wykładowych w sztukach
0
 
 
 
 
 
 
2

Beneficjent

3.

Powierzchnia (m2) i

kubatura (m3) sal wykładowych
i auli

0
 
 
 
 
 
 

249,8 m2

1516,6 m3

Beneficjent

4.

Powierzchnia (m2) i

kubatura (m3) biblioteki

0
 
 
 
 
 
 

734,2 m2

2966,2 m3

Beneficjent

 

*) REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi
lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

L.p.

REZULTATY *)

źródło danych

opis wskaźnika

przed realizacją


po realizacji

1.

Liczba osób korzystających z biblioteki pedagogicznej w ciągu roku

0

8400

Beneficjent

2.
Liczba osób przeszkolonych w tym nauczycieli w okresie roku
27727
55000

Beneficjent

*

) ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

L.p.

ODDZIAŁYWANIE *)

źródło danych

opis wskaźnika i jego dynamiki

1.

utworzenie ośrodka akademickiego w oparciu o istniejącą bazę


Urząd Miasta, Beneficjent,

5. DZIAŁANIE O OTWARTEJ LIŚCIE ZADAŃ
(wypełnić tylko dla Działań o charakterze programu regionalnego, gdzie lista zadań i beneficjentów nie stanowi przedmiotu kontraktu)

 

Kryteria wyboru zadań:

1.

 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 

Sposób wdrażania programu (opis):
 

Kryteria wyboru beneficjentów:

Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu działania

1.

 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 

Wskaźniki oceny poszczególnych zgłoszonych zadań:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

REZULTATY (wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

ODDZIAŁYWANIE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.