KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadań
A.6
1

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Zakończenie budowy siedziby
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
w Częstochowie (WOM)

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


36

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

Inwestycja dotyczy obiektu dydaktyczno - czytelniczego w części już funkcjonującego, ośrodka przystosowanego do kształcenia pedagogów rejonu częstochowskiego. W ramach kontraktu przewidywane jest przekazanie do użytku biblioteki i auli na 150 miejsc z wyposażeniem audio wideo. Zakończenie zaplanowanego działania wpłynie na poprawę zaplecza edukacyjnego w Częstochowie.

Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Realizacja tego działania przyczyni się do poprawy zaplecza edukacyjnego w Częstochowie oraz stworzy możliwości podnoszenia kwalifikacji nauczycieli z regionu. Zakończenie prac związanych z tym działaniem służyć będzie przeprofilowaniu i rozbudowie szkolnictwa średniego i wyższego oraz w znacznym stopniu rozszerzy skalę i zasięg przekwalifikowań zawodowych. Działanie to wpłynie w znacznym stopniu na rozszerzenie dokształcenia zawodowego zarówno osób już pracujących zawodowo jak i studentów.


Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Samorząd Województwa Śląskiego
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46,
tel. 2553435
e-mail: marszal@silesia-region.pl


Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

Wybór beneficjenta tego działania zdeterminowany jest koniecznością zakończenia wcześniej rozpoczętej inwestycji. Decyzję o realizacji inwestycji w latach 2001-2002 podjął Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr I/30/01 z dnia 29 stycznia 2001 w sprawie uchwalenia "Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002".

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
Zakończenie zaplanowanego działania wpłynie na poprawę zaplecza edukacyjnego przez oddanie w użytkowanie: nowoczesnej biblioteki pedagogicznej oraz sal wykładowych, w tym auli z wyposażeniem audio wideo na 150 miejsc. Efektem rzeczowym będzie także oddanie do użytku segmentu łącznika.

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)
Rezultatem realizacji tego działania będzie między innymi podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz studentów. W wyniku zakończenia inwestycji związanej z zakończeniem budowy w/w obiektów nastąpi poprawa stanu zaplecza edukacyjnego w północnej części regionu. Funkcjonowanie ośrodka wpłynie również na wzmocnienie środowiska nauczycielskiego i poprawę zatrudnialności. Oddanie do użytku siedziby biblioteki zwiększy dostępności do księgozbioru fachowego dla nauczycieli oraz studentów, zwłaszcza kierunków pedagogicznych.

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Realizacja przedsięwzięcia związanego z budową siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie w dłuższym okresie czasu pozwoli na dostosowanie systemu kształcenia i przekwalifikowań do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Utworzenie w Częstochowie silnego ośrodka akademickiego z dobrze wyposażonym zapleczem edukacyjnym zwiększy dostępność młodzieży, pochodzącej głównie z północnej części województwa, do szkół wyższych.

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)

W przypadku działań o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu
zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie


Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

publiczne środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

środki własne

do 2000

5331

 
 
 

5331

5331

 
 

2001

592
 
 
 
592
592
 
 

2002

3500

 
 
 

3500

3500

 
 

po 2002

164

 
 
 

164

 

164. .

 

łącznie

9587
 
 
 
9587
9423

164. .

 

Planowanie zadania:
wg kwartałów
I/2001
II/01
III/01
IV/01
I/2002
II/02
III/02
IV/02
po 2002R
Harmonogram realizacji *)
P
K
R
R
R
R
R
R
R
Harmonogram kontraktowania **)
 
 
292
592
1092
2092
3092
4092
4256
Harmonogram wydatkowania **)
 
 
292
592
1092
2092
3092
4092
4256
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

IV Kwartał 2003 Rok

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

Powierzchnia (m2)
i kubatura (m3) łącznika
680,3 m2
2748,4 m3
Beneficjent
2002 r.
2.
Liczba wykończonych sal wykładowych
2 sztuki
Beneficjent
2003 r.
3.
Powierzchnia (m2)
i kubatura (m3) sal wykładowych i i auli
249,8 m2
1516,6 m3
Beneficjent
2003 r.
4.
Powierzchnia (m2)
i kubatura (m3) biblioteki
734,2 m2
2966,2 m3
Beneficjent
2003 r.

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Liczba osób korzystających z biblioteki pedagogicznej (w ciągu roku)
8400
Beneficjent
Rok po zakończeniu realizacji inwestycji
2.

Liczba osób przeszkolonych w tym nauczycieli (w okresie roku)

około 27 273
Beneficjent
Rok po zakończeniu realizacji inwestycji

L.p.

ODDZIAŁYWANIE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Utworzenie ośrodka akademickiego w oparciu o istniejącą bazę.

1 ośrodek
Beneficjent
Dwa lata po zakończeniu realizacji inwestycji