KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA DZIAŁANIA

Symbol:
A.7

ARKUSZ GŁÓWNY

Nazwa działania:

Adaptacja budynku do potrzeb Kolegium Nauczycielskiego
w Bielsku - Białej

 

 

Właściwą odpowiedź zaznaczyć kółkiem

Czy jest to inwestycja wieloletnia?

TAK

NIE

 

Wpisać

Liczba załączonych arkuszy zadań

1

1. OPIS DZIAŁANIA

Uzasadnienie wyboru działania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Realizacja adaptacji budynku mieszkalnego na potrzeby Kolegium Nauczycielskiego została rozpoczęta w 1994 r. Działanie to wpłynie w sposób znaczący na podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej południowej części regionu oraz przyczyni się do zwiększenia jej ilości. Z uwagi na bogate wyposażenie w sprzęt audiowizualny i multimedialny sal audytoryjnych zaistnieją możliwości stworzenia ośrodka doskonalenia kadr oświatowych, centrum konferencyjnego dla firm regionu oraz ośrodka międzynarodowych kontaktów ludzi kultury i nauki, co jest szczególne ważne dla procesu integracji międzyregionalnej. Ponadto Kolegium Nauczycielskie w przyszłości powinno stać się podstawą utworzenia ośrodka akademickiego w Bielsku-Białej.


Cele jakie realizować ma działanie (opis):

Do celu jakie ma realizować zadanie należy przede wszystkim zapewnienie możliwości przygotowania kadry pedagogicznej dla zreformowanego szkolnictwa w związku z reformą oświaty oraz poprawa stanu zaplecza edukacyjnego regionu. Działanie to przyczyni się do rozbudowy zaplecza socjalnego Kolegium i zapewnienia dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych.

Efekty działania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

Zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych pozwoli na uzyskanie 8 miejsc dla kadry nauczycielskiej w hotelu asystenckim oraz otwarcie akademika dla 74 studentów. Udostępnienie Kolegium studentom niepełnosprawny z całego regionu będzie możliwe poprzez zakup 2 platform dla niepełnosprawnych (jednej stacjonarnej i jednej samojezdnej). Efektem działania będzie również wyposażenie pracowni komputerowej, auli i sali amfiteatralnej w sprzęt komputerowy, audiowizualny i multimedialny.

Rezultaty działania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

Rezultatem podjętego działania będzie stworzenie docelowo 1400 miejsc dla studentów na studiach licencjackich, podyplomowych i językowych prowadzonych w systemie dziennym i zaocznym oraz poszerzenie oferty kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Jego realizacja umożliwi również organizowanie konferencji i spotkań z udziałem przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, ludzi kultury i sztuki oraz reprezentantów firm regionu (np. z wykorzystaniem przekazu multimedialnego).


Oddziaływanie (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Realizacja działania przyczyni się do podniesienia kwalifikacji nauczycieli, a poprzez to wpłynie na wzrost jakości kształcenia dzieci i młodzieży. Doprowadzi ono ponadto do poprawy stanu zaplecza edukacyjnego regionu poprzez rozwój ośrodka akademickiego zlokalizowanego w Bielsku-Białej.

Komplementarność Działania z przedsięwzięciami realizowanymi w województwie, także poza kontraktem (opis):

Inicjatywy podejmowane w ramach Kolegium Nauczycielskiego są ściśle powiązane z działalnością innych wyższych uczelni pedagogicznych w regionie. Kolegium również od lat współpracuje z Uniwersytetem Śląskim czy Uniwersytetem Jagiellońskim.

2. ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

Cele Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

N-1

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

N-2

Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji

N-3

Rozwój zasobów ludzkich

N-4

Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją

N-5

Rozwój współpracy regionów

Cele i priorytety Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

 
Osie rozwoju
  1. Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez modernizację i strukturalne dopasowanie sektora przemysłu i usług 2. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich 3. Integracja gospodarki polskiej poprzez modernizację i rozbudowę sieci transportowych 4. Tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez modernizację i rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia 6. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów

Kierunki działań (priorytety)

1. wzrost konkurencyjności restrukturyzowanych sektorów przemysłu 1. Rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich 1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 1. Poprawa jakości wód powierzchniowych 1. Reforma systemu edukacji 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 2. Rozwój i różnicowanie działalności gospodarczej 2. Modernizacja i rozbudowa sieci kolejowej

2. Poprawa jakości wody do picia i zwiększenie jej dostępności
2. Rozwój systemu kształcenia ustawicznego, przekwalifikowań i doskonalenia zawodowego kadr małych i średnich przedsiębiorstw 2. Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji
3. Wzrost innowacyjności 3. Poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych 3. Poprawa dostępności portów morskich 3. Poprawa jakości powietrza 3. Doskonalenie obsługi instytucjonalnej rynku pracy 3. Rozwój zasobów ludzkich
  4. Inwestycje w gospodarstwach rolnych 4. Rozbudowa portów lotniczych 4. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń z dużych zakładów energetycznego spalania 4. Rozwój kadr administracji (centralnej i samorządowej) i promocja dialogu społecznego 4. Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją
  5. Dostosowania w zakresie instytucjonalnym  

5. Racjonalna gospodarka odpadami
  5. Rozwój międzynarodowej współpracy regionów

Cele Programu Wsparcia realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

P-1

rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym

P-2

rozwój funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast

P-3

rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

P-4

stymulowanie lokalizacji inwestycji oraz wspieranie rozwoju MSP

P-5

wspieranie tworzenia i absorpcji innowacji, w tym transfer technologii

P-6

rozwój turystyki, rekreacji i ochrona dziedzictwa kulturowego

P-7

zwiększanie zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich i edukacji

P-8

aktywizacja obszarów wiejskich

P-9

rewitalizacja bazy ekonomicznej miast

P-10

rozwój współpracy przygranicznej


Rodzaje Zadań realizowanych w ramach Działania, wg nomenklatury Programu Wsparcia: zakreślić

P-I

Rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, innowacje gospodarcze, transfer technologii,

P-II

Restrukturyzacja wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej, opierająca się na zasadach zrównoważonego rozwoju,

P-III

Tworzenie nowych, stałych miejsc pracy,

P-IV

Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej, poprawiające warunki realizowania inwestycji gospodarczych,

P-V

Przedsięwzięcia z zakresu edukacji, w tym edukacji dorosłych,

P-VI

Przedsięwzięcia z zakresu kultury regionalnej i lokalnej, będących składnikami kultury narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego,

P-VII

Inwestycje poprawiające stan środowiska,

P-VIII

Inne zadania związane ze wspieraniem rozwoju regionalnego.


Priorytety Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych


Cele Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Wsparcie kształcenia ustawicznego i dokształcania zawodowego

3. FINANSOWANIE (dane w tabelach podawać w tys. zł)

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

Część

Dział

Rozdział

Paragraf (z opisem)

     

 

 

Preliminowane wsparcie inwestycji wieloletnich:

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

rok

Wsparcie z budżetu państwa

Inne,
w tym fundusze celowe

wg ustawy
budżetowej 2000

wg wniosku wojewódzkiego

przed 2001

 
 
 

2001

 
 
 

2002

 
 
 

poza 2002

 
 
 

łącznie

 
 
 

Terminy: *) wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego

rozpoczęcie Działania

zakończenie Działania

zakończenie wg Ustawy budż. na 2000r.*)

     

W przypadku działań jednozadaniowych o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu: zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

Zbiorcza tabela finansowa:

*) ewentualnie wpisać "BW" jeśli udział budżetów lokalnych jest zawarty w ogólnej sumie budżetu województwa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001

7994

 
 
 

7994

7518

476
 
 
 
 

2001

2097
 
 
 

2097

2097
 
 
 
 
 

2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

po 2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

łącznie

10091
 
 
 
10091
9615
476
 
 
 
 

4. MONITORING

Zakres rzeczowy Działania wykonany do 31 grudnia 2000 roku:
  • stan surowy otwarty, w tym: konstrukcje betonowe, żelbetowe i murowe, ścianki działowe, stropy i podesty, konstrukcja dachu wraz z pokryciem i izolacją
  • wykonanie stolarki okiennej , drzwiowej i aluminiowej dla całości budynku, wykończenie wnętrz w części dydaktycznej hotelu, w tym wykonanie tynków, okładzin ścian i stropów, wykonanie robót malarskich, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i komputerowejw
  • wykonanie prowizorycznego podjazdu do budynku
  • częściowe wyposażenie w sprzęt (krzesła, ławki, tablice) i oddanie do użytku sal dydaktycznych i pracowni oraz sali audytoryjne

Instytucja zarządzająca: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
Przez instytucję zarządzającą rozumiemy instytucję odpowiedzialną za proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażania działania, w aspekcie finansowym i rzeczowym, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji działania z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami

Zarząd Województwa Śląskiego
40-037 Katowice
ul.Ligonia 46,
tel. 2553534
e-mail: marszal@silesia-region. pl

Wskaźniki oceny Działania:

*) EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

L.p.

EFEKTY *)

wartość aktualna

wartość oczekiwana w kolejnych kwartałach

źródło danych

opis wskaźnika

III-01

IV-01

I-2002

II-02

III-02

IV-02

2003

1.

Powierzchnia
(w m 2) oraz
kubatura (w m 3 ) akademika

0

531 m2
1354 m3
 
 

 

 
 
 

Beneficjent

2.
Powierzchnia
(w m 2) oraz
kubatura (w m 3 ) hotelu asystenckiego
0
203 m2
518 m3
 
 
 
 
 
 

Beneficjent

3.
Liczba platform dla niepełnosprawnych
0
2 szt.
 
 
 
 
 

 

Beneficjent

4.
Liczba sprzętu komputerowego i sprzętu audiowizualnego
0
89 szt
 
 
 
 
 

 

Beneficjent

5.
Liczba miejsc parkingowych
0
42 szt.
 
 
 
 
 
 

Beneficjent


*) REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi
lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

L.p.

REZULTATY *)

źródło danych

opis wskaźnika

przed realizacją


po realizacji

1.

Liczba studentów korzystających z rozbudowanej i zmodernizowanej infrastruktury

0

docelowo 1400 studentów

Beneficjent

2.
Liczba studentów niepełnosprawnych korzystających z rozbudowanej i zmodernizowanej infrastruktury
0
10

Beneficjent

3.
Liczba kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.
0
7

Beneficjent

4.
Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań
0
15

Beneficjent


*) ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

L.p.

ODDZIAŁYWANIE *)

źródło danych

opis wskaźnika i jego dynamiki

1.

Utworzenie ośrodka akademickiego w oparciu o istniejącą bazę

Beneficjent

5. DZIAŁANIE O OTWARTEJ LIŚCIE ZADAŃ
(wypełnić tylko dla Działań o charakterze programu regionalnego, gdzie lista zadań i beneficjentów nie stanowi przedmiotu kontraktu)

 

Kryteria wyboru zadań:

1.

 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 

Sposób wdrażania programu (opis):

 

 

 

 


Kryteria wyboru beneficjentów:

Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu działania

1.

 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 

Wskaźniki oceny poszczególnych zgłoszonych zadań:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

REZULTATY
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

ODDZIAŁYWANIE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.