KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadań
A.7
1

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:
Adaptacja budynku do potrzeb Kolegium Nauczycielskiego
w Bielsku - Białej

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


36

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

Zadanie obejmuje adaptację budynku mieszkalnego na potrzeby Kolegium Nauczycielskiego. Planowane jest oddanie obiektu, który posiadać będzie 14 sal wykładowych, bibliotekę, 2 sale audytoryjne (w tym salę amfiteatralną), hotel asystencki, akademik oraz bufet z zapleczem.

Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Realizacja adaptacji budynku mieszkalnego na potrzeby Kolegium Nauczycielskiego została rozpoczęta w 1994 r. Działanie to wpłynie w sposób znaczący na podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej południowej części regionu oraz przyczyni się do zwiększenia jej ilości. Z uwagi na bogate wyposażenie w sprzęt audiowizualny i multimedialny sal audytoryjnych zaistnieją możliwości stworzenia ośrodka doskonalenia kadr oświatowych, centrum konferencyjnego dla firm regionu oraz ośrodka międzynarodowych kontaktów ludzi kultury i nauki, co jest szczególne ważne dla procesu integracji międzyregionalnej. Ponadto Kolegium Nauczycielskie w przyszłości powinno stać się podstawą utworzenia ośrodka akademickiego w Bielsku-Białej.

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Samorząd Województwa Śląskiego
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46,
tel. 2553467
e-mail: marszal@silesia-region.pl


Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

Decyzja o kontynuacji inwestycji w latach 2001-2002 podjął Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr I/30/01 z dnia 29 stycznia 2001 r w sprawie uchwalenia "Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Ślaskiego na lata 2001-2002"

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
Zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych pozwoli na uzyskanie 8 miejsc dla kadry nauczycielskiej w hotelu asystenckim oraz otwarcie akademika dla 74 studentów. Udostępnienie Kolegium studentom niepełnosprawnym z całego regionu będzie możliwe poprzez zakup 2 platform dla niepełnosprawnych (jednej stacjonarnej i jednej samojezdnej). Efektem działania będzie również wyposażenie pracowni komputerowej, auli i sali amfiteatralnej w sprzęt komputerowy, audiowizualny i multimedialny.

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

Rezultatem podjętego działania będzie stworzenie docelowo 1400 miejsc dla studentów na studiach licencjackich, podyplomowych i językowych prowadzonych w systemie dziennym i zaocznym oraz poszerzenie oferty kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Jego realizacja umożliwi również organizowanie konferencji i spotkań z udziałem przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, ludzi kultury i sztuki oraz reprezentantów firm regionu (np. z wykorzystaniem przekazu multimedialnego).

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Realizacja działania przyczyni się do podniesienia kwalifikacji nauczycieli, a poprzez to wpłynie na wzrost jakości kształcenia dzieci i młodzieży. Doprowadzi ono ponadto do poprawy stanu zaplecza edukacyjnego regionu poprzez rozwój ośrodka akademickiego zlokalizowanego w Bielsku-Białej.

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)

W przypadku działań o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu
zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie


Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

publiczne środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

środki własne

do 2001

7994

 
 
 

7994

7518

476

 

2001

2097
 
 
 
2097
2097
 
 

2002

 
 
 
 
 
 
 
 

po 2002

 
 
 
 
 
 
 
 

łącznie

10091
 
 
 
10091
9615
476
 

Planowanie zadania:
wg kwartałów
I/2001
II/01
III/01
IV/01
I/2002
II/02
III/02
IV/02
po 2002R
Harmonogram realizacji *)
R
R
R
R
 
 
 
 
 
Harmonogram kontraktowania **)
 
597
1500
2097
 
 
 
 
 
Harmonogram wydatkowania **)
 
597
1500
2097
 
 
 
 
 
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

IV Kwartał 2001 Rok

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

Powierzchnia (w m 2 )
oraz kubatura (w m 3 ) akademika
531 m2
1.354 m3
Beneficjent
31.12.2001
2.
Powierzchnia (w m 2 ) oraz
kubatura (w m 3 ) hotelu asystenckiego
203 m2
518 m3
Beneficjent
31.12.2001
3.
Liczba platform dla niepełnosprawnych
2 szt.
Beneficjent
31.12.2001
4.
Liczba sprzętu komputerowego
89 szt.
Beneficjent
31.12.2001
5.
Liczba miejsc parkingowych
42 szt.
Beneficjent
31.12.2001

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

liczba studentów korzystających z rozbudowanej i zmodernizowanej infrastruktury
Docelowo 1400 studentów
Beneficjent
31.12.2001
2.
liczba studentów niepełnosprawnych korzystających z rozbudowanej i zmodernizowanej infrastruktury
10
Beneficjent
31.12.2001
3.
Liczba kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.
7
Beneficjent
31.12.2001
4.
Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań
15
w skali roku
Beneficjent
31.12.2001

L.p.

ODDZIAŁYWANIE*
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Utworzenie ośrodka akademickiego w oparciu o istniejącą bazę
1 ośrodek
Beneficjent
2004

*Wypełnić w przypadku, gdy określenie wskaźników oddziaływania na poziomie zadania jest możliwe.