KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA DZIAŁANIA

Symbol:
A.8

ARKUSZ GŁÓWNY

Nazwa działania:

Rozwój zasobów ludzkich
- program Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza

 

 

Właściwą odpowiedź zaznaczyć kółkiem

Czy jest to inwestycja wieloletnia?

TAK

NIE

 

Wpisać

Liczba załączonych arkuszy zadań

4

1. OPIS DZIAŁANIA

Uzasadnienie wyboru działania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Działaniem zostanie objęty teren całego Województwa Śląskiego. Rozwój zasobów ludzkich będzie realizowany za pomocą następujących instrumentów:

  • Szkolenia dla osób zagrożonych bezrobociem w celu poprawy ich pozycji konkurencyjnej i zatrudnialności na rynku pracy,
  • Szkolenia i doradztwo dla osób zagrożonych bezrobociem w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenia nowych firm,
  • Szkolenia i doradztwo dla firm (MSP) w sektorze usług w tym turystyce, w celu podniesienia mobilności i umiejętności dostosowania się do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenia elastyczności małych i średnich przedsiębiorstw w dostosowywaniu się do wymagań w powyższych sektorach,
  • Stworzenie Regionalnej Strategii Zatrudnienia i sześciu lokalnych paktów zatrudnienia w celu poprawienia obiegu informacji i zwiększenia elastyczności w kreowaniu alternatywnego podejścia do zwalczania bezrobocia - tworzenie nowoczesnego i dynamicznego rynku pracy. Szkolenia dla urzędników samorządów lokalnych w celu poprawienia umiejętności gromadzenia i wykorzystywania informacji oraz zwiększenia możliwości samorządów odpowiedzialnych za rozwój lokalny i politykę zatrudnienia.

Kryteria wyboru działania:

- realizacja priorytetów Programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001,
- zgodność z zasadami programu Phare,
- zagrożenie bezrobociem strukturalnym Województwa Śląskiego,
- gotowość do realizacji,
- komplementarność do istniejącej infrastruktury oraz innych działań,
- wspomaganie procesów restrukturyzacyjnych,
- zdolność do montażu finansowego - współfinansowania,
- ponadlokalny charakter działania.


Cele jakie realizować ma działanie (opis):

Wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej Województwa Śląskiego poprzez działania na rzecz rozwoju potencjału ludzkiego.

Efekty działania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

- Przeszkolenie i doradztwo dla 100 menadżerów z przedsiębiorstw usługowych w tym turystycznych,
- Przeszkolenie 500 pracowników firm usługowych w tym turystycznych,
- Przeszkolenie i doradztwo dla 520 zagrożonych bezrobociem w dziedzinie zatrudnienia,
- Przeszkolenie i doradztwo dla 130 zagrożonych bezrobociem w celu tworzenia nowych firm w sektorze usług, w tym turystyce,
- Przeszkolenie 200 pracowników samorządowych,
- 1 program pomocy technicznej w celu tworzenia Regionalnej Strategii Zatrudnienia,
- 1 program pomocy technicznej w celu tworzenia Lokalnych Paktów Zatrudnienia,
- powstanie 6 Lokalnych Paktów Zatrudnienia

Rezultaty działania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

- 35 firm polepszy pozycję konkurencyjną na rynku,
- zachowanie 300 miejsc pracy w firmach z sektora usług w tym turystycznych,
- zatrudnienie 156 osób w sektorze usług,
- rozpoczęcie działalności gospodarczej przez min. 10% przeszkolonych osób w sektorze usług,
- powstanie 100 ofert inwestycyjnych i pakietów usług dla inwestorów w 10 miastach,
- powstanie 1 Regionalnej Strategii Zatrudnienia

Oddziaływanie (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

- Zwiększenie możliwości zatrudnienia i przedsiębiorczość w grupach zagrożonych bezrobociem w sektorze publicznym i restrukturyzowanych przemysłach, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich
- Podniesienie możliwości adaptacji i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw świadczących usługi dla firm oraz działających na rynku turystycznym
- Zwiększenie efektywności podmiotów działających na polu zatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez rozwój regionalnej strategii zatrudnienia i lokalnych paktów zatrudnienia.

Komplementarność Działania z przedsięwzięciami realizowanymi w województwie, także poza kontraktem (opis):

Działania w ramach Programu przedakcesyjnego Unii Europejskiej Phare 2001 spójność społeczna i gospodarcza stanowią kontynuacje działań podjętych w ramach Programu Phare 2000, który będzie wdrażany w latach 2001 - 2003.

2. ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

Cele Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

N-1

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

N-2

Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji

N-3

Rozwój zasobów ludzkich

N-4

Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją

N-5

Rozwój współpracy regionów

Cele i priorytety Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

 
Osie rozwoju
  1. Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez modernizację i strukturalne dopasowanie sektora przemysłu i usług 2. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich 3. Integracja gospodarki polskiej poprzez modernizację i rozbudowę sieci transportowych 4. Tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez modernizację i rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia 6. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów

Kierunki działań (priorytety)

1. wzrost konkurencyjności restrukturyzowanych sektorów przemysłu 1. Rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich 1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 1. Poprawa jakości wód powierzchniowych 1. Reforma systemu edukacji 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 2. Rozwój i różnicowanie działalności gospodarczej 2. Modernizacja i rozbudowa sieci kolejowej

2. Poprawa jakości wody do picia i zwiększenie jej dostępności
2. Rozwój systemu kształcenia ustawicznego, przekwalifikowań i doskonalenia zawodowego kadr małych i średnich przedsiębiorstw 2. Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji
3. Wzrost innowacyjności 3. Poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych 3. Poprawa dostępności portów morskich 3. Poprawa jakości powietrza 3. Doskonalenie obsługi instytucjonalnej rynku pracy 3. Rozwój zasobów ludzkich
  4. Inwestycje w gospodarstwach rolnych 4. Rozbudowa portów lotniczych 4. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń z dużych zakładów energetycznego spalania 4. Rozwój kadr administracji (centralnej i samorządowej) i promocja dialogu społecznego 4. Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją
  5. Dostosowania w zakresie instytucjonalnym  

5. Racjonalna gospodarka odpadami
  5. Rozwój międzynarodowej współpracy regionów

Cele Programu Wsparcia realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

P-1

rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym

P-2

rozwój funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast

P-3

rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

P-4

stymulowanie lokalizacji inwestycji oraz wspieranie rozwoju MSP

P-5

wspieranie tworzenia i absorpcji innowacji, w tym transfer technologii

P-6

rozwój turystyki, rekreacji i ochrona dziedzictwa kulturowego

P-7

zwiększanie zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich i edukacji

P-8

aktywizacja obszarów wiejskich

P-9

rewitalizacja bazy ekonomicznej miast

P-10

rozwój współpracy przygranicznej


Rodzaje Zadań realizowanych w ramach Działania, wg nomenklatury Programu Wsparcia: zakreślić

P-I

Rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, innowacje gospodarcze, transfer technologii,

P-II

Restrukturyzacja wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej, opierająca się na zasadach zrównoważonego rozwoju,

P-III

Tworzenie nowych, stałych miejsc pracy,

P-IV

Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej, poprawiające warunki realizowania inwestycji gospodarczych,

P-V

Przedsięwzięcia z zakresu edukacji, w tym edukacji dorosłych,

P-VI

Przedsięwzięcia z zakresu kultury regionalnej i lokalnej, będących składnikami kultury narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego,

P-VII

Inwestycje poprawiające stan środowiska,

P-VIII

Inne zadania związane ze wspieraniem rozwoju regionalnego.


Priorytety Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych

2.
Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym sektora MSP

Cele Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Wsparcie kształcenia ustawicznego i dokształcania zawodowego

2.
Wzrost siły ekonomicznej MSP

3. FINANSOWANIE (dane w tabelach podawać w tys. zł)

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

Część

Dział

Rozdział

Paragraf (z opisem)

     

.

 

Preliminowane wsparcie inwestycji wieloletnich:

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

rok

Wsparcie z budżetu państwa

Inne,
w tym fundusze celowe

wg ustawy
budżetowej 2000

wg wniosku wojewódzkiego

przed 2001

 
 
 

2001

 
 
 

2002

 
 
 

poza 2002

 
 
 

łącznie

 
 
 

Terminy: *) wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego

rozpoczęcie Działania

zakończenie Działania

zakończenie wg Ustawy budż. na 2000r.*)

     

W przypadku działań jednozadaniowych o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu: zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

Zbiorcza tabela finansowa:

*) ewentualnie wpisać "BW" jeśli udział budżetów lokalnych jest zawarty w ogólnej sumie budżetu województwa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002

4289
 
3001
3001
1000
1000
 
 
 
 
288

po 2002

8705
 
6090
6090
2030
2030
 
 
 
 
585

łącznie

12994
 
9091
9091
3030
3030
 
 
 
 
873

4. MONITORING

Zakres rzeczowy Działania wykonany do 31 grudnia 2000 roku:
Nie dotyczy- realizacja w latach 2002-2004

 

Instytucja zarządzająca: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
Przez instytucję zarządzającą rozumiemy instytucję odpowiedzialną za proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażania działania, w aspekcie finansowym i rzeczowym, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji działania z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami
Brak memorandum finansowego oraz systemu wdrażania Programu Phare 2001 spójność społeczna i gospodarcza - nie są formalnie określone instytucje zarządzające i monitorujące Program.Projekt został zgłoszony do Programu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

40-037 Katowice, ul.Ligonia 46,tel. 255 37 58, e-mail integracja@silesia-region.pl

 

Wskaźniki oceny Działania:

*) EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

W związku z charakterem projektu wskaźniki oceny działania będą możliwe do monitorowania po zakończeniu inwestycji i oddaniu jej do użytkowania - planowane zakończenie wdrażania programu Phare 2001 to III kw. 2004.

L.p.

EFEKTY *)

wartość aktualna

wartość oczekiwana w kolejnych kwartałach

źródło
danych

opis wskaźnika

III-01

IV-01

I-2002

II-02

III-02

IV-02

2003

1.

Liczba menadżerów z przedsiębiorstw usługowych w tym turystycznych, którzy skorzystali ze szkoleń i doradztwa (100)

*

.
 
 

 

 
 
 

Dane Beneficjenta, Raport z realizacji działania

2.
Liczba przeszkolonych pracowników firm usługowych w tym turystycznych (500)

*

.
 
 
 
 
 
 

Dane Beneficjenta, Raport z realizacji działania

3.
Liczba osób zagrożonych bezrobociem, która uzyska przeszkolenie i doradztwo w dziedzinie zatrudnienia w sektorze usług w tym turystyce (520)

*

 
 
 
 
 
 

 

Dane Beneficjenta, Raport z realizacji działania

4.
Liczba osób zagrożonych bezrobociem, która uzyska przeszkolenie i doradztwo w celu tworzenia nowych firm w sektorze usług w tym turystyce (130)

*

 
 
 
 
 
 

 

Dane Beneficjenta, Raport z realizacji działania

5.
Liczba przeszkolonych pracowników samorządowych (200)

*

 
 
 
 
 
 
 

Dane Beneficjenta, Raport z realizacji działania

6.
Program pomocy technicznej w celu stworzenia Regionalnej Strategii Zatrudnienia (1),

*

             

Dane Beneficjenta, Raport z realizacji działania

7.
Program pomocy technicznej w celu stworzenia Lokalnych Paktów Zatrudnienia (1),

*

             

Dane Beneficjenta, Raport z realizacji działania

8.
Liczba powstałych Lokalnych Paktów Zatrudnienia (6)

*

             

Dane Beneficjenta, Raport z realizacji działania

Monitoring w systemie kwartalnym będzie możliwy do określenia po przygotowaniu specyfikacji przetargowej przez WUP w roku 2002.W chwili obecnej brak memorandum finansowego i systemu wdrażania Phare 2001
* Nie można określić wartości aktualnej ponieważ do chwili obecnej w ramach tego programu nie prowadzono tego typu działań

 

*) REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi
lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

L.p.

REZULTATY *)

źródło danych

opis wskaźnika

przed realizacją


po realizacji

1.

Liczba zachowanych miejsc pracy w firmach z sektora usług w tym turystycznych,

0

300

Baza danych beneficjenta,
Dane WUS
Raporty

2.
Liczba osób nowozatrudnionych w sektorze usług,
0
156
Baza danych beneficjenta,
Dane WUS
Raporty
3.
Liczba osób przeszkolonych, która rozpocznie działalność gospodarczą w sektorze usług,
0

Min. 10%

Baza danych beneficjenta,
Dane WUS
Raporty
4.
Liczba powstałych ofert inwestycyjnych i pakietów usług dla inwestorów w 10 miastach,
0

100

Baza danych beneficjenta,
Dane WUS
Raporty
5.
Powstanie Regionalnej Strategii Zatrudnienia
0

1

Baza danych beneficjenta,
Dane WUS
Raporty
6.
Liczba miast na terenie, których powstaną pakiety usług dla inwestorów
0

10

Baza danych beneficjenta,
Dane WUS
Raporty

*) ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

L.p.

ODDZIAŁYWANIE *)

źródło danych

opis wskaźnika i jego dynamiki

1.

Zwiększenie możliwości zatrudnienia i przedsiębiorczość w grupach zagrożonych bezrobociem w sektorze publicznym i restrukturyzowanych przemysłach, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich poprzez poprawę kwalifikacji u 1 350 beneficjentów działania

Baza danych beneficjenta,
Dane WUS
Raporty
3.
Podniesienie możliwości adaptacji i konkurencyjności 35 małych i średnich przedsiębiorstw świadczących usługi dla firm oraz działających na rynku turystycznym
Baza danych beneficjenta,
Dane WUS
Raporty
4.
Zwiększenie efektywności podmiotów działających na polu zatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez powstanie regionalnej strategii zatrudnienia i 6 lokalnych paktów zatrudnienia.
Baza danych beneficjenta,
Dane WUS
Raporty

5. DZIAŁANIE O OTWARTEJ LIŚCIE ZADAŃ
(wypełnić tylko dla Działań o charakterze programu regionalnego, gdzie lista zadań i beneficjentów nie stanowi przedmiotu kontraktu)

 

Kryteria wyboru zadań:

1.

 
2.
 

Sposób wdrażania programu (opis):

.

 


Kryteria wyboru beneficjentów:

Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu działania

1.

 
2.
 
3.
 

Wskaźniki oceny poszczególnych zgłoszonych zadań:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

REZULTATY
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       

L.p.

ODDZIAŁYWANIE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.