KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadań
A.8
2

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Rozwój zasobów ludzkich

- program Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


23

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

Szkolenia i doradztwo dla osób zagrożonych bezrobociem w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenia nowych firm

Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Kryteria wyboru zadania:
- realizacja priorytetów Programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001,
- zgodność z zasadami programu Phare,
- gotowość do realizacji,
- komplementarność do istniejącej infrastruktury oraz innych działań,
- wspomaganie procesów restrukturyzacyjnych,
- zdolność do montażu finansowego - współfinansowania,
- ponadlokalny charakter zadania.


Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Samorząd Województwa Śląskiego
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46,
tel/fax 0-32 255 37 58
e-mail integracja@silesia-region.pl


Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

- zgodność z zasadami Programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza,
- zdolność do współfinansowania zadania.

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
- Przeszkolenie i doradztwo dla 130 zagrożonych bezrobociem w celu tworzenia nowych firm w sektorze usług w tym turystyce

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)
- rozpoczęcie działalności gospodarczej przez min. 10% przeszkolonych osób w sektorze usług

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

- Zwiększenie możliwości zatrudnienia i przedsiębiorczość w grupach zagrożonych bezrobociem w sektorze publicznym i restrukturyzowanych przemysłach, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)

 

Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002

307
 
230
230
77
77
 
 
 
 
 

2003

371
 
278
278
93
93
 
 
 
 
 

2004

251
 
188
188
63
63
 
 
 
 
 

łącznie

929
 
696
696
233
233
 
       

Planowanie zadania: - nie jest możliwe obliczenie harmonogramu ze względu na fakt iż na poziomie fiszki projektowej do programu Phare 2001 harmonogram kontraktowania i wydatkowania jest przewidziany dla całości działania bez podziału na zadania, zostanie on sprecyzowany w momencie przygotowania specyfikacji przetargowej w roku 2002

lanowanie zadania:
wg kwartałów
I/2002
II/02
III/02
IV/02
I/2003
II/03
III/03
IV/03
2004
Harmonogram realizacji *)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harmonogram kontraktowania **)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harmonogram wydatkowania **)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

30.11. 2004

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

Liczba osób zagrożonych bezrobociem, która uzyska przeszkolenie i doradztwo w celu tworzenia nowych firm w sektorze usług w tym turystyce
130
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane zakończenie 30.11.2004

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Liczba osób przeszkolonych, która rozpoczęcie działalność gospodarczą w sektorze usług,
Min. 10%
Baza danych beneficjenta,
Dane WUS
Raporty
Prognozowane zakończenie 30.11.2004

L.p.

ODDZIAŁYWANIE*
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Zwiększenie możliwości zatrudnienia i przedsiębiorczość w grupach zagrożonych bezrobociem w sektorze publicznym i restrukturyzowanych przemysłach, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich
-
Baza danych beneficjenta,
Dane WUS
Raporty
Prognozowane zakończenie 30.11.2004