KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadań
A.8
3

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Rozwój zasobów ludzkich

- program Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


24

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

Szkolenia i doradztwo dla firm (MSP) w sektorze usług w tym turystyce, w celu podniesienia mobilności i umiejętności dostosowania się do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenia elastyczności małych i średnich przedsiębiorstw w dostosowywaniu się do wymagań w powyższych sektorach.

Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Kryteria wyboru zadania:
- realizacja priorytetów Programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001,
- zgodność z zasadami programu Phare,
- gotowość do realizacji,
- komplementarność do istniejącej infrastruktury oraz innych działań,
- wspomaganie procesów restrukturyzacyjnych,
- zdolność do montażu finansowego - współfinansowania,
- ponadlokalny charakter zadania,

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Samorząd Województwa Śląskiego
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46,
tel/fax 0-32 255 37 58
e-mail integracja@silesia-region.pl


Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

- zgodność z zasadami Programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza,
- zdolność do współfinansowania zadania.

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
- Przeszkolenie i doradztwo dla 100 menadżerów z przedsiębiorstw usługowych w tym turystycznych,
- Przeszkolenie 500 pracowników firm usługowych w tym turystycznych.

Rezultat

y uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

- 35 firm polepszy pozycję konkurencyjną na rynku,
- zachowanie 300 miejsc pracy w firmach z sektora usług w tym turystycznych.

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

- Podniesienie możliwości adaptacji i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw świadczących usługi dla firm oraz działających na rynku turystycznym

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)

 

Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002

1309
 
766
766
255
255
 
 
 
 
288

2003

1586
 
928
928
309
309
 
 
 
 
349

2004

1071
 
626
626
209
209
 
 
 
 
236

łącznie

3966
 
2320
2320
773
773
 
 
 
 
873

 

Planowanie zadania: - nie jest możliwe obliczenie harmonogramu ze względu na fakt iż na poziomie fiszki projektowej do programu Phare 2001 harmonogram kontraktowania i wydatkowania jest przewidziany dla całości działania bez podziału na zadania, zostanie on sprecyzowany w momencie przygotowania specyfikacji przetargowej w roku 2002

lanowanie zadania:
wg kwartałów
I/2002
II/02
III/02
IV/02
I/2003
II/03
III/03
IV/03
2004
Harmonogram realizacji *)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harmonogram kontraktowania **)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harmonogram wydatkowania **)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

30.11. 2004

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

Liczba menadżerów z przedsiębiorstw usługowych w tym turystycznych, którzy skorzystali ze szkoleń i doradztwa
100
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane zakończenie 30.11.2004

2.

Liczba przeszkolonych pracowników firm usługowych w tym turystycznych,
500
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane zakończenie 30.11.2004

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Liczba zachowanych miejsc pracy w firmach z sektora usług w tym turystycznych,
300
Baza danych beneficjenta,
Dane WUS
Raporty
Prognozowane zakończenie 30.11.2004

L.p.

ODDZIAŁYWANIE*
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Podniesienie możliwości adaptacji i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw świadczących usługi dla firm oraz działających na rynku
-
Baza danych beneficjenta,
Dane WUS
Raporty
Prognozowane zakończenie 30.11.2004