KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadania
A.8
4

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Rozwój zasobów ludzkich

- program Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


414

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

Stworzenie Regionalnej Strategii Zatrudnienia (wieloletniego dokumentu strategicznego wytyczającego kierunki działań Zarządu Województwa Śląskiego na rzecz rynku pracy) i sześciu lokalnych paktów zatrudnienia (nowoczesnych form współpracy między lokalnymi partnerami na rzecz zatrudnienia według wspólnie opracowanych celów i działań) w celu poprawienia obiegu informacji i zwiększenia elastyczności w kreowaniu alternatywnego podejścia do zwalczania bezrobocia - tworzenie nowoczesnego i dynamicznego rynku pracy. Szkolenia dla urzędników samorządów lokalnych w celu poprawienia umiejętności gromadzenia i wykorzystywania informacji oraz zwiększenia możliwości samorządów odpowiedzialnych za rozwój lokalny i politykę zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Kryteria wyboru zadania:
- realizacja priorytetów Programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001,
- zgodność z zasadami programu Phare,
- gotowość do realizacji,
- komplementarność do istniejącej infrastruktury oraz innych działań,
- wspomaganie procesów restrukturyzacyjnych,
- zdolność do montażu finansowego - współfinansowania,
- ponadlokalny charakter zadania,

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Samorząd Województwa Śląskiego
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46,
tel/fax 0-32 255 37 58
e-mail integracja@silesia-region.pl


Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

- zgodność z zasadami Programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza,
- zdolność do współfinansowania zadania.

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
- 1 program pomocy technicznej w celu tworzenia Regionalnej Strategii Zatrudnienia,
- 1 program pomocy technicznej w celu tworzenia Lokalnych Paktów Zatrudnienia,
- powstanie 6 Lokalnych Paktów Zatrudnienia,
- Przeszkolenie 200 pracowników samorządowych.

Rezultat

y uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

- powstanie 1 Regionalnej Strategii Zatrudnienia,
- powstanie 100 ofert inwestycyjnych i pakietów usług dla inwestorów w 10 miastach.

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

- Zwiększenie efektywności podmiotów działających na polu zatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez rozwój regionalnej strategii zatrudnienia i lokalnych paktów zatrudnienia.

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)

Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002

1448
 
1086
1086
362
362
 
 
 
 
 

2003

1755
 
1316
1316
439
439
 
 
 
 
 

2004

1184
 
888
888
296
296
 
 
 
 
 

łącznie

4387
 
3290
3290
1097
1097
 
 
 
 
 

 

Planowanie zadania: - nie jest możliwe obliczenie harmonogramu ze względu na fakt iż na poziomie fiszki projektowej do programu Phare 2001 harmonogram kontraktowania i wydatkowania jest przewidziany dla całości działania bez podziału na zadania, zostanie on sprecyzowany w momencie przygotowania specyfikacji przetargowej w roku 2002

lanowanie zadania:
wg kwartałów
I/2002
II/02
III/02
IV/02
I/2003
II/03
III/03
IV/03
2004
Harmonogram realizacji *)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harmonogram kontraktowania **)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harmonogram wydatkowania **)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

30.11. 2004

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

program pomocy technicznej w celu tworzenia Regionalnej Strategii Zatrudnienia,
1
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane zakończenie 30.11.2004

2.

program pomocy technicznej w celu tworzenia Lokalnych Paktów Zatrudnienia,
1
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane zakończenie 30.11.2004
3.
Liczba powstałych Lokalnych Paktów Zatrudnienia
6
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane zakończenie 30.11.2004
4.
Liczba przeszkolonych pracowników samorządowych
200
Dane beneficjenta,
Raport z realizacji działania
Prognozowane zakończenie 30.11.2004

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

powstanie Regionalnej Strategii Zatrudnienia
1
Baza danych beneficjenta,
Dane WUS
Raporty
Prognozowane zakończenie 30.11.2004
2.
Liczba powstałych ofert inwestycyjnych i pakietów usług dla inwestorów w 10 miastach,
100
Baza danych beneficjenta,
Dane WUS
Raporty
Prognozowane zakończenie 30.11.2004

L.p.

ODDZIAŁYWANIE*
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Zwiększenie efektywności podmiotów działających na polu zatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez rozwój regionalnej strategii zatrudnienia i lokalnych paktów zatrudnienia.
-
Baza danych beneficjenta,
Dane WUS
Raporty
Prognozowane zakończenie 30.11.2004