KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadania
B.1
1

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Dokończenie przebudowy Stadionu Śląskiego w Chorzowie

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


36

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

Rozpoczęte w 1994 roku - w ramach inwestycji centralnych - zadanie obejmuje dostosowanie obiektu Stadionu Śląskiego do parametrów technicznych umożliwiających przeprowadzenie międzynarodowych zawodów piłkarskich oraz imprez kulturalnych. Jego realizacja przyczyni się do integracji społeczności województw Polski południowej.

Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Celem tego działania jest zróżnicowanie i poprawa oferty oraz stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji. Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia standardu i bezpieczeństwa największego obiektu sportowego w Polsce, co umożliwi zwiększenie ilości imprez o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym organizowanych na stadionie. Wspomniane inicjatywy w sposób znaczący przyczynią się do promocji sportu i rekreacji na terenie regionu, jak i województw ościennych.

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Samorząd Województwa Śląskiego , ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, e-mail: marszal@silesia-region.pl

Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

Stadion jest jedynym tego typu obiektem w Województwie i konieczne było dostosowanie tego obiektu do międzynarodowych parametrów technicznych. Decyzję o kontynuacji inwestycji w latach 2001-2002 podjął Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr !/30/2001 z dnia 29 stycznia 2001 roku w sprawie uchwalenia " Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002"

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
Efektem działania będzie przygotowanie infrastruktury technicznej oraz zamontowanie 16406 siedzisk na widowni (po zakończeniu tej fazy modernizacji stadion pomieści około 50 tys. widzów). Ponadto wydzielone i zabezpieczone zostanie dojście do uruchamianych sektorów. W ramach tej inwestycji wykonanie zostaną podjazdy i podejścia, a także przyłącza energetycznego i oświetlenia stadionu. Kontynuowana zostanie budowa budynku wielofunkcyjnego, który pomieści pełne zaplecze stadionu wraz z salami treningowymi. Efektem rzeczowym będzie również przebudowa toru żużlowego

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)
Rezultatem działania będzie możliwość organizowania imprez sportowych i kulturalnych o regionalnym, krajowym i międzynarodowym znaczeniu.

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Działanie to przyczyni się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Województwa Śląskiego i jego promocji w kraju i zagranicą.

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)

W przypadku działań o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu
zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie


Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. powiat.

Budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001

99807
 
 
 
99807
76235
 
 
23572
 

2001

27000
 
 
 
27000
27000
 
 
 
 

2002

27000
 
 
 
27000
27000
 
 
 
 

po 2002

40766
 
 
 
40766
40766
 
 
 
 

łącznie

194573
 
 
 
194573
171001
 
 
23572
 

 

Planowanie zadania:
wg kwartałów
I/2001
II/01
III/01
IV/01
I/2002
II/02
III/02
IV/02
po 2002
Harmonogram realizacji *)
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Harmonogram kontraktowania**)
6000
17000
26000
27000
33700
40500
47300
54000
94766
Harmonogram wydatkowania**)
6000
17000
26000
27000
33700
40500
47300
54000
94766
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

Iv kawrtał 2004r.

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

Ilość zamontowanych krzesełek
16406 szt.
Beneficjent
IV 2002
2.
Długość kabla przyłączeniowego w m b
3750 mb
Beneficjent
III 2001
3.
Powierzchnia oddanych pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w m2
7000 m2
Beneficjent
III 2001

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Ilość miejsc na widowni
16406
Inwestor zastęp.
IV 2002
2.
Ilość osób korzystających z pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym
10000 osób
Beneficjent
III 2001
3.
Natężenie oświetlenia (ilość luxów)
1600 luxów
Beneficjent
III 2001

L.p.

ODDZIAŁYWANIE*
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Ilość imprez o znaczeniu międzynarodowym na Stadionie Śląskim w Chorzowie w rok po zakończeniu inwestycji
2
Beneficjent
Rok po zakończeniu inwestycji

*Wypełnić w przypadku, gdy określenie wskaźników oddziaływania na poziomie zadania jest możliwe.