KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadania
B.2
1

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Szpital Śląski w Cieszynie - modernizacja i rozbudowa

- dział zabiegowo - diagnostyczny

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


36

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

Prowadzenie prac budowlanych związanych z oddaniem do użytku izby przyjęć , pogotowia, 5 sal operacyjnych oraz oddziału ratownictwa medycznego.

Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Szpital Śląski w Cieszynie został wybudowany ponad 100 lat temu, a następnie kilkakrotnie przebudowywany. W roku 1991 oddano do użytku centralny budynek szpitalny, w którym mieszczą się podstawowe oddziały - łącznie 459 łóżek. Równocześnie zaczęto budowę części diagnostycznej połączonej z głównym budynkiem przewiązką. Inwestycja została przerwana z powodu braku środków na etapie stanu surowego. Dokończenie budowy pawilonu diagnostycznego i ulokowanie bazy szpitalnej w jednym kompleksie posiadającym na swym terenie możliwości diagnostyczne i zabiegowe podwyższy istotnie komfort leczonych w nim chorych (transport do badań, zabiegów i konsultacji bez opuszczania budynków) i bezpieczeństwo (szybki dostęp oddziału reanimacyjnego). Jest też uzasadnione ekonomicznie (niższy koszt ogrzewania, lepsze wykorzystanie personelu).

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43 - 400 Cieszyn, tel. 033/851- 04 - 44, e -mail staciesz@iq.net.pl

Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

Wybór beneficjenta tego działania zdeterminowany jest koniecznością zakończenia wcześniej rozpoczętej inwestycji oraz koniecznością utworzenia na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie oddziału ratownictwa medycznego, budowy sal operacyjnym spełniających wymagania obowiązujących norm, centralnej sterylizacji i stacji pogotowia ratunkowego umożliwiających jego prawidłowe funkcjonowanie. Decyzję o realizacji inwestycji w latach 2001 - 2002 podjął Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr I/30/01 z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia " Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002.

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
W wyniku realizacji zadania Szpital Śląski w Cieszynie uzyska 5 nowoczesnych , spełniających wymogi europejskie sal operacyjnych oraz oddział ratownictwa medycznego. W budowanym pawilonie działać będzie dla potrzeb szpitala centralna sterylizacja. Efektem uzyskanym w wyniku realizacji zadania będzie również izba przyjęć, szpital jednego dnia, zespół poradni przyszpitalnych z niezbędną diagnostyką oraz stacja pogotowia ratunkowego.

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)
Końcowym rezultatem tego działania będzie łatwiejszy dostęp do specjalistycznej diagnostyki szpitalnej, zwiększenie dostępności do usług medycznych w Cieszynie i całym powiecie cieszyńskim poprzez skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczne badania lekarskie. Modernizacja i rozbudowa szpitala wpłynie także na poprawę jakości świadczonych usług medycznych, jak i rozszerzenie zakresu świadczeń medycznych o usługi z zakresu ratownictwa medycznego. Rezultatem działania będzie również możliwość zlikwidowania przestarzałego, nie spełniającego norm Szpitala Nr 2, który jest obecnie dzierżawiony.

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

W dłuższym okresie czasu modernizacja i rozbudowa szpitala spowoduje zwiększenie dostępności do usług medycznych oraz poprawę stanu zdrowia zarówno mieszkańców miasta Cieszyna jak i okolic. Powinna także ulec poprawie efektywność działania placówek służby zdrowia w powiecie cieszyńskim, zostaną utrzymane oraz powstaną nowe miejsca pracy dla pracowników służby zdrowia.

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)


W przypadku działań o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu
zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie


Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. powiat.

inne np. fund.cel.

do 2001

100
 
 
 
100
 
 
100
 

2001

2300
 
 
 
2300
1000
1000
300
 

2002

3500
 
 
 
3500
1000
2500
 
 

po 2002

24100
 
 
 
24100
17000
7100
 
 

łącznie

30000
 
 
 
30000
19000
10600
400
 

 

Planowanie zadania:
wg kwartałów
I/2001
II/01
III/01
IV/01
I/2002
II/02
III/02
IV/02
po 2002
Harmonogram realizacji *)
P
K
R
R
R
R
R
R
R
Harmonogram kontraktowania**)
 
300
1850
2300
3100
3900
4700
5800
29900
Harmonogram wydatkowania**)
 
300
1850
2300
3100
3900
4700
5800
29900
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

Iv kawrtał 2006r.

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Wykonanie dokumentacji (w %)
100%
Beneficjent
III kwartał 2001
2.
Długość estakady dojazdowej do izby przyjęć i pogotowia w km
0,14 km
Beneficjent
2003
Rozpoczęcie w ramach kontraktu, zakończenie ze środków po okresie realizacji kontraktu
3. Kubatura (w m3) oddanego do użytku oddziału ratownictwa medycznego ( w tym 2 sale zabiegowe , 1 sala zabiegowo - operacyjna , rentgen, sale obserwacyjne ) 3.036 m3 Beneficjent IV kwartał 2003
4. Kubatura (w m3) oddanych do użytku 5 -ciu sal operacyjnych 7.233 m3 Beneficjent IV kwartał 2003
5. Kubatura (w m3) uruchomionego zespołu przyjęć ( 3 pokoje badań chorych, 4 stanowiska rejestracyjne ) 2.603 m3 Beneficjent III kwartał 2003
6. Kubatura (w m3) uruchomionego zespołu poradni przyszpitalnych z pełną diagnostyką 1.957 m3 Beneficjent II kwartał 2004
7. Długość dróg dojazdowych w km 0,48 km Beneficjent III kwartał 2003

Określenie wskaźników rezultatu i oddziaływania oraz oczekiwanego przyrostu wartości jest możliwe tylko po zakończeniu realizacji całego zadania w dłuższym okresie czasu na podstawie analizy ex post., np.:

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników
(po zakończeniu inwestycji)

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

Skrócenie czasu oczekiwania na hospitalizację w dniach
3 dni
Beneficjent
2006
2.
Wzrost liczby oddziałów szpitala
3 oddziały
Beneficjent
2006
3.
Liczba utrzymanych miejsc pracy bezpośrednio po zakończeniu inwestycji
450 miejsc pracy
Beneficjent
2006
4.
Ilość zlikwidowanych przestarzałych, nie spełniających norm oddziałów Szpitala Nr 2
4 oddziałów
Beneficjent
2006
5.
Liczba łóżek szpitalnych na 10 000 mieszkańców
Obniżenie wskaźnika do poziomu 40 łóżek na 10000 mieszkańców
Beneficjent
2006

L.p.

ODDZIAŁYWANIE*
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Wielkość obsady łóżek szpitalnych w %
4 %
Beneficjent
Rok po zakończeniu inwestycji
2.
Liczba utrzymanych miejsc pracy w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji
450
Beneficjent
Dwa lata po zakończeniu inwestycji
3.
Spadek wskaźnika zgonów osób poszkodowanych w katastrofach w %
o 30 %
Beneficjent
Rok po oddaniu do użytku Oddziału Ratownictwa Medycznego

*Wypełnić w przypadku, gdy określenie wskaźników oddziaływania na poziomie zadania jest możliwe.