KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA DZIAŁANIA

Symbol:
B.3

ARKUSZ GŁÓWNY

Nazwa działania:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku

 

 

Właściwą odpowiedź zaznaczyć kółkiem

Czy jest to inwestycja wieloletnia?

TAK

NIE

 

Wpisać

Liczba załączonych arkuszy zadań

1

1. OPIS DZIAŁANIA

Uzasadnienie wyboru działania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Ze względu na niewystarczającą bazę lecznictwa zamkniętego na terenie Rybnika w 1976 roku rozpoczęto - w ramach inwestycji centralnych - budowę szpitala. Sukcesywne uruchamianie poszczególnych oddziałów nowego szpitala wiąże się z przenoszeniem kolejnych oddziałów, ze starych, przestarzałych obiektów szpitalnych w mieście, a w efekcie ich likwidację. Zakończenie budowy szpitala w Rybniku wpłynie na poprawę dostępności mieszkańców miasta i okolic do placówek zamkniętej opieki zdrowotnej. Będzie miało również wpływ na warunki hospitalizacji pacjentów i poprawę jakości świadczonych usług medycznych.


Cele jakie realizować ma działanie (opis):

Uruchomienie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego połączone z likwidacją dotychczas funkcjonujących trzech szpitali miejskich w znaczący sposób wpłynie na poprawę warunków hospitalizacji pacjentów z terenu Rybnika i okolic. Oddanie do użytku nowoczesnej placówki szpitalnej w znacznym stopniu wpłynie na stan zdrowia mieszkańców.

Efekty działania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

Efektem działania jest przekazanie do użytku pełnoprofilowego szpitala obejmującego 27 obiektów .W 2001 r. przewiduje się przekazanie do użytku oddziałów chirurgii ogólnej i urazowej, okulistyki, OIOM pooperacyjnego, częściowo onkologii i dermatologii - łącznie 206 łóżek.
W 2002 r. przewiduje się przekazanie oddziałów rehabilitacji, neurologii i onkologii - łącznie 108 łóżek. W 2003 r. - ostateczne przekazanie szpitala do użytku, w tym przekazanie oddziałów neurochirurgii i urologii - łącznie 59 łóżek.
Efektem działania będzie również zagospodarowanie terenów wokół szpitala tj. wybudowanie drogi, placów, parkingów, chodników, lądowiska dla helikopterów, urządzenie terenów zielonych, małej architektury w m2

Rezultaty działania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

Rezultatem tego działania będzie zwiększenie dostępności do usług medycznych w Rybniku i całym powiecie rybnickim poprzez skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczne badania lekarskie. Zakończenie budowy i oddanie do użytku szpitala wpłynie także na poprawę jakości świadczonych usług medycznych.

Oddziaływanie (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

W wyniku realizacji tego działania w długim okresie czasu nastąpić powinna poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Zakłada się, że ulegnie poprawie efektywność działania placówek służby zdrowia w powiecie rybnickim (oddanie do użytku nowego obiektu szpitala pozwoli także na likwidacje 3 istniejących - przestarzałych i nieekonomicznych szpitali w mieście) oraz zostaną utrzymane dotychczasowe miejsca pracy. Realizacja tego działania przyczyni się do wzmocnienia funkcji ośrodka regionalnego w Rybniku.

Komplementarność Działania z przedsięwzięciami realizowanymi w województwie, także poza kontraktem (opis):

Budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku jest jednym z elementów programu restrukturyzacji służby zdrowia zmierzającego do poprawy dostępności mieszkańców regionu do specjalistycznej opieki zdrowotnej. Działanie to jest komplementarne w stosunku do takich inwestycji jak: modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego w Cieszynie, budowa Wojewódzkiego Szpitala w Bielsku-Białej, budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu , Pawilonu Onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie, likwidacja Szpitala Miejskiego w Żorach i restrukturyzacja Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju;

2. ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH


Cele Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

N-1

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

N-2

Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji

N-3

Rozwój zasobów ludzkich

N-4

Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją

N-5

Rozwój współpracy regionów

Cele i priorytety Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

 
Osie rozwoju
  1. Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez modernizację i strukturalne dopasowanie sektora przemysłu i usług 2. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich 3. Integracja gospodarki polskiej poprzez modernizację i rozbudowę sieci transportowych 4. Tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez modernizację i rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia 6. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów

Kierunki działań (priorytety)

1. wzrost konkurencyjności restrukturyzowanych sektorów przemysłu 1. Rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich 1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 1. Poprawa jakości wód powierzchniowych 1. Reforma systemu edukacji 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 2. Rozwój i różnicowanie działalności gospodarczej 2. Modernizacja i rozbudowa sieci kolejowej

2. Poprawa jakości wody do picia i zwiększenie jej dostępności
2. Rozwój systemu kształcenia ustawicznego, przekwalifikowań i doskonalenia zawodowego kadr małych i średnich przedsiębiorstw 2. Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji
3. Wzrost innowacyjności 3. Poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych 3. Poprawa dostępności portów morskich 3. Poprawa jakości powietrza 3. Doskonalenie obsługi instytucjonalnej rynku pracy 3. Rozwój zasobów ludzkich
  4. Inwestycje w gospodarstwach rolnych 4. Rozbudowa portów lotniczych 4. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń z dużych zakładów energetycznego spalania 4. Rozwój kadr administracji (centralnej i samorządowej) i promocja dialogu społecznego 4. Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją
  5. Dostosowania w zakresie instytucjonalnym  

5. Racjonalna gospodarka odpadami
  5. Rozwój międzynarodowej współpracy regionów

Cele Programu Wsparcia realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

P-1

rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym

P-2

rozwój funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast

P-3

rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

P-4

stymulowanie lokalizacji inwestycji oraz wspieranie rozwoju MSP

P-5

wspieranie tworzenia i absorpcji innowacji, w tym transfer technologii

P-6

rozwój turystyki, rekreacji i ochrona dziedzictwa kulturowego

P-7

zwiększanie zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich i edukacji

P-8

aktywizacja obszarów wiejskich

P-9

rewitalizacja bazy ekonomicznej miast

P-10

rozwój współpracy przygranicznej


Rodzaje Zadań realizowanych w ramach Działania, wg nomenklatury Programu Wsparcia: zakreślić

P-I

Rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, innowacje gospodarcze, transfer technologii,

P-II

Restrukturyzacja wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej, opierająca się na zasadach zrównoważonego rozwoju,

P-III

Tworzenie nowych, stałych miejsc pracy,

P-IV

Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej, poprawiające warunki realizowania inwestycji gospodarczych,

P-V

Przedsięwzięcia z zakresu edukacji, w tym edukacji dorosłych,

P-VI

Przedsięwzięcia z zakresu kultury regionalnej i lokalnej, będących składnikami kultury narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego,

P-VII

Inwestycje poprawiające stan środowiska,

P-VIII

Inne zadania związane ze wspieraniem rozwoju regionalnego.


Priorytety Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców

Cele Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Inwestycje w zakresie ochrony zdrowia

3. FINANSOWANIE (dane w tabelach podawać w tys. zł)

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

Część

Dział

Rozdział

Paragraf (z opisem)

85/24
851
85111

653 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa

Preliminowane wsparcie inwestycji wieloletnich:

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

rok

Wsparcie z budżetu państwa

Inne,
w tym fundusze celowe

wg ustawy
budżetowej 2000

wg wniosku wojewódzkiego

przed 2001

129 271
128469
19 838

2001

50 791
30 000
2 500

2002

65 000
54 000
 

poza 2002

 
38 520
 

łącznie

245 062
250989
22 338

Terminy: *) wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego

rozpoczęcie Działania

zakończenie Działania

zakończenie wg Ustawy budż. na 2000r.*)

1.01.2001 r.
realizacja Szpitala - od 1976 r.
2003 r.
2002 r.

W przypadku działań jednozadaniowych o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu: zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

Zbiorcza tabela finansowa:

*) ewentualnie wpisać "BW" jeśli udział budżetów lokalnych jest zawarty w ogólnej sumie budżetu województwa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001
148307
 
 
 
148307
128 469
 
 
16 420
3 418
 
2001
32 500
 
 
 
32 500
30 000
 
 
2 500
 
 
2002
54 000
 
 
 
54 000
54 000
 
 
 
 
 
po 2002
38 520
 
 
 
38 520
38 520
 
 
 
 
 
łącznie
273 327
 
 
 
273 327
250 989
 
 
18 920
3 418
 

4. MONITORING

Zakres rzeczowy Działania wykonany do 31 grudnia 2000 roku:
Do końca 2000 roku przekazano do użytku część obiektów kubaturowych, w tym m.in.:
- przychodnię wielospecjalistyczną,
- kuchnię, pralnię, centralną tlenownię, pawilon anatomopatologii,
- część pawilonów łóżkowych z 410 łóżkami,
- centralną sterylizatornię, kotłownię, zwierzętarnię,
- magazyn materiałów łatwopalnych, część zaplecza techniczno - gospodarczego, hydroforownię,
- stacje trafo,
- liceum medyczne,
- hotel pielęgniarek, hotel lekarzy, internat.

Instytucja zarządzająca: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
Przez instytucję zarządzającą rozumiemy instytucję odpowiedzialną za proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażania działania, w aspekcie finansowym i rzeczowym, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji działania z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami
Zarząd Miasta Rybnika,
ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, tel. 4223011
Zarząd Województwa Śląskiego,
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, e-mail: marszal@silesia-region.pl

Wskaźniki oceny Działania:

*) EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

L.p.

EFEKTY *)

wartość aktualna

wartość oczekiwana w kolejnych kwartałach

źródło
danych

opis wskaźnika

III-01
IV-01
I-2002
II-02
III-02
IV-02
2003

1.

Powierzchnia oddziałów oddanych do użytku w m2

0 m2
10 589 m2
 
 

 

 
11 513 m2
3 604 m2
Beneficjent
2.
Ilość łóżek przekazanych do użytku w sztukach
0 szt.
206 szt.
 
 
 
 
108 szt.
59 szt.
Beneficjent
3.
Powierzchnia terenów zewnętrznych- drogi, place, parkingi, chodniki, lądowisko helikopterów, tereny zielone, mała architektura w m2
0 m2
1 520 m2
 
 
 
 
6 750 m2
42 300 m2
Beneficjent

Określenie wskaźników rezultatu i oddziaływania oraz oczekiwanego przyrostu wartości jest możliwe tylko po zakończeniu realizacji całego zadania w dłuższym okresie czasu na podstawie analizy ex post.

*) REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi
lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

L.p.

REZULTATY *)

źródło danych

opis wskaźnika

przed realizacją

po realizacji

1.

Skrócenie czasu oczekiwania na hospitalizację w dniach
1 doba
0,5 doby

Beneficjent

2.
Liczba łóżek szpitalnych na 10000 mieszkańców powiatu
30 szt.
40 szt.
Beneficjent
3.
Liczba utrzymanych miejsc pracy bezpośrednio po zakończeniu inwestycji
450
450
Beneficjent
4. Ilość zlikwidowanych przestarzałych nie spełniających norm oddziałów starego szpitala w Rybniku
0 oddziałów
17 oddziałów
Beneficjent
ˇ Remont części filharmonicznej budynku Opery Śl. nie spowoduje przyrostu dotychczasowej ilości spektakli, pozwoli jedynie na utrzymanie dotychczasowej ilości spektakli i premier.

 

*) ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

L.p.

ODDZIAŁYWANIE *)

źródło danych

opis wskaźnika i jego dynamiki

1.

Wzrost wielkości obsady łóżek szpitalnych z 95 % do 98 % w rok po zakończeniu realizacji inwestycji

Beneficjent

5. DZIAŁANIE O OTWARTEJ LIŚCIE ZADAŃ
(wypełnić tylko dla Działań o charakterze programu regionalnego, gdzie lista zadań i beneficjentów nie stanowi przedmiotu kontraktu)

 

Kryteria wyboru zadań:

1.

 
2.
 

3.

 
4.
 
5.
 

Sposób wdrażania programu (opis):

.

 


Kryteria wyboru beneficjentów:

Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu działania

1.

 
2.
 
3.
 

Wskaźniki oceny poszczególnych zgłoszonych zadań:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

ODDZIAŁYWANIE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

REZULTATY
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.