KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadania
B.3
1

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


36

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

Zadanie obejmuje kontynuację realizacji szpitala z sukcesywnym przekazywaniem do użytku kolejnych pawilonów i uruchamianiem oddziałów szpitala, w tym:
- przeniesienie oddziałów szpitalnych: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej i ortopedii, okulistyki, dermatologii i onkologii,
- dokończenie wyposażenia bloku operacyjnego,
- uruchomienie oddziałów intensywnej terapii, wybudzeniowego, neurologii, neurochirurgii, onkologii i rehabilitacji oraz apteki szpitalnej,
- doposażenie oddziałów okulistyki i laryngologii,
- infrastruktury informatycznej szpitala,
- doposażenie w sprzęt rentgenowski mobilny.

Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Ze względu na niewystarczającą bazę lecznictwa zamkniętego na terenie Rybnika w 1976 roku rozpoczęto - w ramach inwestycji centralnych - budowę szpitala. Sukcesywne uruchamianie poszczególnych oddziałów nowego szpitala wiąże się z przenoszeniem kolejnych oddziałów, ze starych, przestarzałych obiektów szpitalnych w mieście, a w efekcie ich likwidację. Zakończenie budowy szpitala w Rybniku wpłynie na poprawę dostępności mieszkańców miasta i okolic do placówek zamkniętej opieki zdrowotnej. Będzie miało również wpływ na warunki hospitalizacji pacjentów i poprawę jakości świadczonych usług medycznych.

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Samorząd Województwa Śląskiego , ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, e-mail: marszal@silesia-region.pl

Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

Wybór zadania zdeterminowany jest koniecznością zakończenia wcześniej rozpoczętej inwestycji oraz koniecznością utworzenia na terenie Rybnika wysokospecjalistycznego ośrodka pozwalającego na poprawę dostępności do specjalistycznych usług lekarskich i likwidację przestarzałych i nieekonomicznych szpitali w mieście.Decyzję o kontynuacji inwestycji w latach 2001-2002 podjął Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr I/30/01 z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia "Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002"

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
Efektem zadania jest przekazanie do użytku pełnoprofilowego szpitala obejmującego 27 obiektów .W 2001 r. przewiduje się przekazanie do użytku oddziałów chirurgii ogólnej i urazowej, okulistyki, OIOM pooperacyjnego, częściowo onkologii i dermatologii - łącznie 206 łóżek.W 2002 r. przewiduje się przekazanie oddziałów rehabilitacji, neurologii i onkologii - łącznie 108 łóżek W 2003 r. - ostateczne przekazanie szpitala do użytku, w tym przekazanie oddziałów neurochirurgii i urologii - łącznie 59 łóżek.Efektem zadania będzie również zagospodarowanie terenów wokół szpitala tj. wybudowanie drogi, placów, parkingów, chodników, lądowiska dla helikopterów, urządzenie terenów zielonych, małej architektury w m2

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)
Rezultatem tego zadania będzie zwiększenie dostępności do usług medycznych w Rybniku i całym powiecie rybnickim poprzez skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczne badania lekarskie oraz pobytu w zamkniętej placówce służby zdrowia. Zakończenie budowy i oddanie do użytku szpitala wpłynie także na poprawę jakości świadczonych usług medycznych.

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

W wyniku realizacji tego zadania w długim okresie czasu nastąpić powinna poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Zakłada się, że ulegnie poprawie efektywność działania placówek służby zdrowia w powiecie rybnickim (oddanie do użytku nowego obiektu szpitala pozwoli także na likwidacje 3 istniejących - przestarzałych i nieekonomicznych szpitali w mieście) oraz zostaną utrzymane dotychczasowe miejsca pracy. Realizacja tego zadania przyczyni się do wzmocnienia funkcji ośrodka regionalnego w Rybniku.

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)


W przypadku działań o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu
zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie


Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. powiat.

Budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001

148307
 
 
 
148307
 
 
16 420
3 418
 

2001

32 500
 
 
 
32 500
 
 
2 500
 
 

2002

54 000
 
 
 
54 000
54 000
 
 
 
 

po 2002

38 520
 
 
 
38 520
38 520
 
 
 
 

łącznie

273 327
 
 
 
273 327
 
 
18 920
3 418
 

 

Planowanie zadania:
wg kwartałów
I/2001
II/01
III/01
IV/01
I/2002
II/02
III/02
IV/02
po 2002
Harmonogram realizacji *)
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Harmonogram kontraktowania**)
 
14 000
22 000
32 500
44 500
58 000
73 000
86 500
125 020
Harmonogram wydatkowania**)
 
14 000
22 000
32 500
44 500
58 000
73 000
86 500
125 020
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

Iv kawrtał 2003r.

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

Powierzchnia oddziałów oddanych do użytku w m2
25 706 m2
Beneficjent
IV kwartał 2003 r.
2.
Ilość łóżek przekazanych do użytku w sztukach
373 sztuk
Beneficjent
IV kwartał 2003 r.
3.
Powierzchnia terenów zewnętrznych - drogi, place, parkingi, lądowisko helikopterów w m2
7000 m2
Beneficjent
IV kwartał 2003 r.

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Skrócenie czasu na hospitalizację w dobach .
0,5 doby
Beneficjent
IV kwartał 2003
2.
Liczba łóżek szpitalnych na 10000 mieszkańców powiatu
10 szt.
Beneficjent
IV kwartał 2003
3.
Ilość zlikwidowanych przestarzałych nie spełniających norm oddziałów starego szpitala w Raciborzu
450 miejsc pracy
Beneficjent
IV kwartał 2003

L.p.

ODDZIAŁYWANIE*
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Wzrost wielkości obsady łóżek szpitalnych w%
3 %
Beneficjent
Rok po zakończeniu realizacji inwestycji