KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA DZIAŁANIA

Symbol:
B.4

ARKUSZ GŁÓWNY

Nazwa działania:

Szpital Miejski w Raciborzu

 

 

Właściwą odpowiedź zaznaczyć kółkiem

Czy jest to inwestycja wieloletnia?

TAK

NIE

 

Wpisać

Liczba załączonych arkuszy zadań

1

1. OPIS DZIAŁANIA

Uzasadnienie wyboru działania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Budowę szpitala rozpoczęto w 1981r i realizowano ze środków budżetu państwa. Kontynuowanie budowy szpitala pozwoli na wdrożenie programu restrukturyzacji służby zdrowia w powiecie raciborskim oraz przyczyni się do utworzenia na terenie powiatu raciborskiego nowoczesnego szpitala spełniającego warunki obowiązujących norm dla tego typu placówek. Pozwoli również na jednoczesną likwidację przestarzałych oddziałów starego szpitala w Raciborzu. Zakończenie budowy szpitala w Raciborzu wpłynie na poprawę dostępności mieszkańców miasta i okolic do placówek zamkniętej opieki zdrowotnej. Będzie miało również wpływ na warunki hospitalizacji pacjentów i poprawę jakości świadczonych usług medycznych.


Cele jakie realizować ma działanie (opis):

Zrealizowana inwestycja przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług medycznych zarówno w mieście Raciborzu jak i okolicach. Zakończenie budowy szpitala w znaczący sposób wpłynie na poprawę warunków hospitalizacji pacjentów. Ponadto podniesie dostępność mieszkańców do specjalistycznych usług medycznych oraz przyczyni się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców.

Efekty działania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

Efektem rzeczowym będzie przekazanie do użytku wielooddziałowego szpitala z pełnym zapleczem diagnostyczno - zabiegowym o łącznej powierzchni zabudowy 16.443,8 m2 i kubaturze 192.307 m3 . Szpital jest zaplanowany na 445 łóżek rozmieszczonych w 11 oddziałach, m.in. okulistycznym, gastrologicznym, nefrologicznym, chorób wewnętrznych oraz chorób płuc.

Rezultaty działania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

Rezultatem tego działania będzie zwiększenie dostępności do usług medycznych w Raciborzu i całym powiecie raciborskim poprzez skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczne badania lekarskie. Zakończenie budowy i oddanie do użytku szpitala wpłynie także na poprawę jakości świadczonych usług medycznych.

Oddziaływanie (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

W wyniku realizacji tego działania po dłuższym okresie czasu nastąpić powinna poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Powinna także ulec poprawie efektywność działania placówek służby zdrowia w powiecie raciborskim. Inwestycja ta przyczyni się zarówno do utrzymania dotychczasowych oraz powstania nowych miejsc pracy dla pracowników służby zdrowia.

Komplementarność Działania z przedsięwzięciami realizowanymi w województwie, także poza kontraktem (opis):

Budowa szpitala w Raciborzu jest jednym z elementów programu restrukturyzacji służby zdrowia zmierzającego do poprawy dostępności mieszkańców regionu do specjalistycznej opieki zdrowotnej. Działanie to jest komplementarne w stosunku do takich inwestycji jak: modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego w Cieszynie, budowa Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku oraz Pawilonu Onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie.

2. ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH


Cele Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

N-1

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

N-2

Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji

N-3

Rozwój zasobów ludzkich

N-4

Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją

N-5

Rozwój współpracy regionów

Cele i priorytety Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

 
Osie rozwoju
  1. Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez modernizację i strukturalne dopasowanie sektora przemysłu i usług 2. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich 3. Integracja gospodarki polskiej poprzez modernizację i rozbudowę sieci transportowych 4. Tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez modernizację i rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia 6. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów

Kierunki działań (priorytety)

1. wzrost konkurencyjności restrukturyzowanych sektorów przemysłu 1. Rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich 1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 1. Poprawa jakości wód powierzchniowych 1. Reforma systemu edukacji 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 2. Rozwój i różnicowanie działalności gospodarczej 2. Modernizacja i rozbudowa sieci kolejowej

2. Poprawa jakości wody do picia i zwiększenie jej dostępności
2. Rozwój systemu kształcenia ustawicznego, przekwalifikowań i doskonalenia zawodowego kadr małych i średnich przedsiębiorstw 2. Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji
3. Wzrost innowacyjności 3. Poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych 3. Poprawa dostępności portów morskich 3. Poprawa jakości powietrza 3. Doskonalenie obsługi instytucjonalnej rynku pracy 3. Rozwój zasobów ludzkich
  4. Inwestycje w gospodarstwach rolnych 4. Rozbudowa portów lotniczych 4. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń z dużych zakładów energetycznego spalania 4. Rozwój kadr administracji (centralnej i samorządowej) i promocja dialogu społecznego 4. Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją
  5. Dostosowania w zakresie instytucjonalnym  

5. Racjonalna gospodarka odpadami
  5. Rozwój międzynarodowej współpracy regionów

Cele Programu Wsparcia realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

P-1

rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym

P-2

rozwój funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast

P-3

rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

P-4

stymulowanie lokalizacji inwestycji oraz wspieranie rozwoju MSP

P-5

wspieranie tworzenia i absorpcji innowacji, w tym transfer technologii

P-6

rozwój turystyki, rekreacji i ochrona dziedzictwa kulturowego

P-7

zwiększanie zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich i edukacji

P-8

aktywizacja obszarów wiejskich

P-9

rewitalizacja bazy ekonomicznej miast

P-10

rozwój współpracy przygranicznej


Rodzaje Zadań realizowanych w ramach Działania, wg nomenklatury Programu Wsparcia: zakreślić

P-I

Rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, innowacje gospodarcze, transfer technologii,

P-II

Restrukturyzacja wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej, opierająca się na zasadach zrównoważonego rozwoju,

P-III

Tworzenie nowych, stałych miejsc pracy,

P-IV

Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej, poprawiające warunki realizowania inwestycji gospodarczych,

P-V

Przedsięwzięcia z zakresu edukacji, w tym edukacji dorosłych,

P-VI

Przedsięwzięcia z zakresu kultury regionalnej i lokalnej, będących składnikami kultury narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego,

P-VII

Inwestycje poprawiające stan środowiska,

P-VIII

Inne zadania związane ze wspieraniem rozwoju regionalnego.


Priorytety Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców

Cele Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Inwestycje w zakresie ochrony zdrowia

3. FINANSOWANIE (dane w tabelach podawać w tys. zł)

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

Część

Dział

Rozdział

Paragraf (z opisem)

85
851
85111

643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Preliminowane wsparcie inwestycji wieloletnich:

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

rok

Wsparcie z budżetu państwa

Inne,
w tym fundusze celowe

wg ustawy
budżetowej 2000

wg wniosku wojewódzkiego

przed 2001

79 010
74 441
3 728

2001

36 500
9 569
 

2002

36 017
30 000
 

poza 2002

69 335
113 504
 

łącznie

220 862
227 514
3 728

Terminy: *) wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego

rozpoczęcie Działania

zakończenie Działania

zakończenie wg Ustawy budż. na 2000r.*)

Rozpoczęcie budowy szpitala 1981
2006
2004

W przypadku działań jednozadaniowych o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu: zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

Zbiorcza tabela finansowa:

*) ewentualnie wpisać "BW" jeśli udział budżetów lokalnych jest zawarty w ogólnej sumie budżetu województwa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001
78169
 
 
 
78169
74441
 
 
3565
163
 
2001
78169
 
 
 
78169
78169
 
 
 
 
 
2002
30000
 
 
 
30000
30000
 
 
 
 
 
po 2002
113504
 
 
 
113504
113504
 
 
 
 
 
łącznie
231242
 
 
 
231242
227514
 
 
3565
163
 

4. MONITORING

Zakres rzeczowy Działania wykonany do 31 grudnia 2000 roku:
Do końca 2000 r. uruchomiono oddziały: gastrologii, okulistyki, nefrologii ze stacją dializ (łącznie 72 łóżka), izbę przyjęć i pomocy doraźnej. Czynna jest również przychodnia z szeregiem poradni (m.in. przeciwgruźliczą, onkologiczną chirurgiczną, urologiczną).Oddano do użytku kotłownię wraz z wymiennikownią, zewnętrzne sieci gazu średnioprężnego i sieć cieplną wraz z siecią rur preizolacyjnych. Zaawansowane są prace budowlano - montażowe i instalacyjne w sześciopiętrowym bloku łóżkowym A (do poziomu 3 piętra wykonano instalacje, tynki, glazurę). Cały budynek wyposażony jest w okna, a od strony budynku H posiada elewację. Prace w bloku diagnostyczno zabiegowym B zaawansowane są w 50 %. W stanie surowym zamkniętym znajduje się blok operacyjny J, a w stanie surowym otwartym szpitalna kuchnia wraz z łącznikiem.

Instytucja zarządzająca: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
Przez instytucję zarządzającą rozumiemy instytucję odpowiedzialną za proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażania działania, w aspekcie finansowym i rzeczowym, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji działania z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
ul. Klasztorna 6, 47 - 400 Racibórz, tel. 415 48 15, e - mail staporac@ pro.onet.pl
Zarząd Województwa Śląskiego,
ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice tel. 255 34 67 e- mail marszal@silesia - region.pl

Wskaźniki oceny Działania:

*) EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

L.p.

EFEKTY *)

wartość aktualna

wartość oczekiwana w kolejnych kwartałach

źródło
danych

opis wskaźnika

III-01
IV-01
I-2002
II-02
III-02
IV-02
2003

1.

Wartość wyposażenia oddanego do użytku w blokach A i B w tys. zł.

Blok A + łącznik E

Blok B

 

tys. zł.

2617

0

 

w tys. Zł

350

750

 

w tys. zł

 

300

 

 

w tys. zł

300

3500

 

w tys. zł

960

4000

 

w tys. zł

 

8667

 

w tys. zł

 

10000

Beneficjent

2.

Powierzchnia zaplanowana do oddania ( w m2 ) w

Bloku A + łącznik E

Bloku B

 

2192

0

w m2

704

357

w m2

 

315

 

w m2

 

1303

w m2

668

1027

w m2

 

2743

w m2

 

3956

Beneficjent

 

*) REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi
lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

L.p.

REZULTATY *)

źródło danych

opis wskaźnika

przed realizacją

po realizacji

1.

Czas oczekiwania na miejsce w szpitalu w dniach
4 - 6 dni
1 - 3 dni

Beneficjent

2.
Liczba łóżek szpitalnych na 10000 mieszkańców powiatu
45 szt.
38 szt.
Beneficjent
3.
Ilość zlikwidowanych przestarzałych nie spełniających norm oddziałów starego szpitala w Raciborzu
12 oddziałów
0 oddziałów
Beneficjent

*) ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

L.p.

ODDZIAŁYWANIE *)

źródło danych

opis wskaźnika i jego dynamiki

1.

Wzrost wielkości obsady łóżek szpitalnych z 75 % na 78 % rok po zakończeniu inwestycji

Beneficjent

5. DZIAŁANIE O OTWARTEJ LIŚCIE ZADAŃ
(wypełnić tylko dla Działań o charakterze programu regionalnego, gdzie lista zadań i beneficjentów nie stanowi przedmiotu kontraktu)

 

Kryteria wyboru zadań:

1.

 
2.
 

3.

 
4.
 
5.
 

Sposób wdrażania programu (opis):

.

 


Kryteria wyboru beneficjentów:

Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu działania

1.

 
2.
 
3.
 

Wskaźniki oceny poszczególnych zgłoszonych zadań:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

ODDZIAŁYWANIE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

REZULTATY
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.