KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadania
B.4
1

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Szpital Miejski w Raciborzu

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


36

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

Zadanie obejmuje kontynuację budowy szpitala z sukcesywnym przekazywaniem do użytku kolejnych budynków i uruchamianiem oddziałów szpitala, w tym:
- dokończenie budowy i wyposażenie bloku łóżkowego A, w którym mieścić się będą m.in. oddział chorób wewnętrznych, chirurgiczny, neurologii, ginekologiczno-położniczy
- dokończenie budowy bloku diagnostyczno - zabiegowego B, gdzie mieścić się będzie OIOM, zespół diagnostyki przyrządowej, laboratorium mikrobiologiczne, pracownia radiologiczna i zespół rehabilitacji.
- dokończenie budowy bloku operacyjnego.
Niezależnie od bloków zasadniczych realizuje się obiekty pomocnicze typu kuchnia, pralnia, tlenownia, prosektura.

Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Budowę szpitala rozpoczęto w 1981r i realizowano ze środków budżetu państwa. Kontynuowanie budowy szpitala pozwoli na wdrożenie programu restrukturyzacji służby zdrowia w powiecie raciborskim oraz przyczyni się do utworzenia na terenie powiatu raciborskiego nowoczesnego szpitala spełniającego warunki obowiązujących norm dla tego typu placówek. Pozwoli również na jednoczesną likwidację przestarzałych oddziałów starego szpitala w Raciborzu. Zakończenie budowy szpitala w Raciborzu wpłynie na poprawę dostępności mieszkańców miasta i okolic do placówek zamkniętej opieki zdrowotnej. Będzie miało również wpływ na warunki hospitalizacji pacjentów i poprawę jakości świadczonych usług medycznych.

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
ul. Klasztorna 6, 47 - 400 Racibórz, tel. 415 48 15, e - mail staporac@ pro.onet.pl

Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

Wybór beneficjenta zdeterminowany jest koniecznością zakończenia wcześniej rozpoczętej inwestycji. Decyzję o realizacji inwestycji w latach 2001 - 2002 podjął Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr I/30/01 z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia " Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002".

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
Efektem rzeczowym będzie przekazanie do użytku wielooddziałowego szpitala z pełnym zapleczem diagnostyczno - zabiegowym o łącznej powierzchni zabudowy 16.443,8 m2 i kubaturze 192.307 m3 . Szpital jest zaplanowany na 445 łóżek rozmieszczonych w 11 oddziałach, m.in. okulistycznym, gastrologicznym, nefrologicznym, chorób wewnętrznych oraz chorób płuc.

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)
Rezultatem tego zadania będzie zwiększenie dostępności do usług medycznych w Raciborzu i całym powiecie raciborskim poprzez skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczne badania lekarskie. Zakończenie budowy i oddanie do użytku szpitala wpłynie także na poprawę jakości świadczonych usług medycznych.

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

W wyniku realizacji tego zadania po dłuższym okresie czasu nastąpić powinna poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Powinna także ulec poprawie efektywność działania placówek służby zdrowia w powiecie raciborskim. Inwestycja ta przyczyni się zarówno do utrzymania dotychczasowych oraz powstania nowych miejsc pracy dla pracowników służby zdrowia.

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)

W przypadku działań o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu
zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie


Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. powiat.

Budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001

78169
 
 
 
78169
76235
 
3565
163
 

2001

9569
 
 
 
9569
9569
 
 
 
 

2002

30000
 
 
 
30000
30000
 
 
 
 

po 2002

113504
 
 
 
113504
113504
 
 
 
 

łącznie

231242
 
 
 
231242
227514
 
3565
163
 

 

Planowanie zadania:
wg kwartałów
I/2001
II/01
III/01
IV/01
I/2002
II/02
III/02
IV/02
po 2002
Harmonogram realizacji *)
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Harmonogram kontraktowania**)
 
5000
7069
9569
19569
29569
34569
39569
153073
Harmonogram wydatkowania**)
 
5000
7069
9569
19569
29569
34569
39569
153073
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

Zgodnie z Ustawą Budż. z 2000 r. - 2004 r., obecnie IV kwartał 2006r.


Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

Wartość wyposażenia oddanego do użytku w blokach A i B w tys. zł.
Blok A - 25212
Blok B - 17217
Razem - 42429
Beneficjent
Blok A - IV kwartał 2004 r.
Blok B - IV
kwartał 2002 r.
2.
Powierzchnia bloku A oraz B w m2
Blok A - 12366
Blok B - 5745
Beneficjent
Blok A - IV kwartał 2004 r. Blok B - IV
kwartał 2002 r.

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Skrócenie czasu oczekiwania na miejsce w szpitalu w dniach
3
Beneficjent
IV kwartał 2006 r.
2.
Liczba łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców powiatu
Zmniejszenie wskaźnika o 0,75
Beneficjent
IV kwartał 2006 r.
3.
Ilość zlikwidowanych przestarzałych nie spełniających norm oddziałów starego szpitala w Raciborzu
Likwidacja całego starego szpitala - łącznie 12 oddziałów
Beneficjent
IV kwartał 2006 r.

L.p.

ODDZIAŁYWANIE*
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Wzrost wielkości obsady łóżek szpitalnych w%
3 %
Beneficjent
Rok po zakończeniu inwestycji

*Wypełnić w przypadku, gdy określenie wskaźników oddziaływania na poziomie zadania jest możliwe.