KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA DZIAŁANIA

Symbol:
B.6

ARKUSZ GŁÓWNY

Nazwa działania:

Budowa pawilonu onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie

 

 

Właściwą odpowiedź zaznaczyć kółkiem

Czy jest to inwestycja wieloletnia?

TAK

NIE

 

Wpisać

Liczba załączonych arkuszy zadań

1

1. OPIS DZIAŁANIA

Uzasadnienie wyboru działania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny posiada jako jedyny w byłym województwie częstochowskim oddział onkologii, w którym stosowane jest leczenie oparte o chemioterapię, brahyterapię i namiastkę radioterapii opartej o jeden aparat do naświetleń. Obecny stan leczenia schorzeń nowotworowych jest dalece niewystarczający i w zasadniczy sposób odbiega od przyjętych standardów. W związku z powyższym zachodzi konieczność stworzenia pełnego kompleksowego zakresu lecznictwa onkologicznego w Częstochowie. W 1997 roku na skutek decyzji władz wojewódzkich opracowano kompleksową dokumentację budowlaną planowanej inwestycji. Ponadto wszystkie media energetyczne są przygotowane do funkcjonowania obiektu. W wyniku podjętych działań w stosunkowo krótkim czasie ośrodek onkologiczny może świadczyć usługi dla społeczeństwa północnej części Województwa Śląskiego poprawiając tym samym wskaźnik dostępności do specjalistycznej opieki medycznej na tym obszarze.

Cele jakie realizować ma działanie (opis):

Uruchomienie pawilonu pozwoli na stworzenie bazy opieki radioterapeutycznej dlaok. 500 tys. mieszkańców północnej części Województwa Śląskiego, z przewidywanym programem ok. 5 tys. seansów radioterapeutycznych miesięcznie. Realizacja tego działania przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług medycznych oraz wzmocnienia funkcji ośrodka regionalnego w Częstochowie.

Efekty działania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

Efektem rzeczowym działania będzie oddanie:
- stanu zerowego budynku (bunkry dla przyspieszaczy),
- rozpoczęcie stanu surowego nadziemia.

Rezultaty działania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

Rezultatem tego działania będzie łatwiejszy dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez stworzenie w Częstochowie bazy opieki radioterapeutycznej, a także skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczne badania lekarskie.

Oddziaływanie (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

W dłuższym okresie czasu budowa przychodni spowoduje zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług medycznych w zakresie leczenia onkologicznego oraz poprawę stanu zdrowia zarówno mieszkańców miasta Częstochowy jak i okolic. Działanie to doprowadzi do powstania nowych miejsc pracy w służbie zdrowia. Zlokalizowanie nowego ośrodka medycznego na terenie Częstochowy przyczyni się również do wzmocnienia jego funkcji jako ośrodka regionalnego

Komplementarność Działania z przedsięwzięciami realizowanymi w województwie, także poza kontraktem (opis):

Budowa Pawilonu Onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. Jest jednym z elementów programu restrukturyzacji służby zdrowia zmierzającego do poprawy dostępności mieszkańców regionu do specjalistycznej opieki zdrowotnej. Działanie to jest komplementarne w stosunku do takich inwestycji jak: modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego w Cieszynie, budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku, budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu oraz Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

2. ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH


Cele Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

N-1

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

N-2

Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji

N-3

Rozwój zasobów ludzkich

N-4

Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją

N-5

Rozwój współpracy regionów

Cele i priorytety Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

 
Osie rozwoju
  1. Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez modernizację i strukturalne dopasowanie sektora przemysłu i usług 2. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich 3. Integracja gospodarki polskiej poprzez modernizację i rozbudowę sieci transportowych 4. Tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez modernizację i rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia 6. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów

Kierunki działań (priorytety)

1. wzrost konkurencyjności restrukturyzowanych sektorów przemysłu 1. Rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich 1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 1. Poprawa jakości wód powierzchniowych 1. Reforma systemu edukacji 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 2. Rozwój i różnicowanie działalności gospodarczej 2. Modernizacja i rozbudowa sieci kolejowej

2. Poprawa jakości wody do picia i zwiększenie jej dostępności
2. Rozwój systemu kształcenia ustawicznego, przekwalifikowań i doskonalenia zawodowego kadr małych i średnich przedsiębiorstw 2. Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji
3. Wzrost innowacyjności 3. Poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych 3. Poprawa dostępności portów morskich 3. Poprawa jakości powietrza 3. Doskonalenie obsługi instytucjonalnej rynku pracy 3. Rozwój zasobów ludzkich
  4. Inwestycje w gospodarstwach rolnych 4. Rozbudowa portów lotniczych 4. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń z dużych zakładów energetycznego spalania 4. Rozwój kadr administracji (centralnej i samorządowej) i promocja dialogu społecznego 4. Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją
  5. Dostosowania w zakresie instytucjonalnym  

5. Racjonalna gospodarka odpadami
  5. Rozwój międzynarodowej współpracy regionów

Cele Programu Wsparcia realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

P-1

rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym

P-2

rozwój funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast

P-3

rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

P-4

stymulowanie lokalizacji inwestycji oraz wspieranie rozwoju MSP

P-5

wspieranie tworzenia i absorpcji innowacji, w tym transfer technologii

P-6

rozwój turystyki, rekreacji i ochrona dziedzictwa kulturowego

P-7

zwiększanie zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich i edukacji

P-8

aktywizacja obszarów wiejskich

P-9

rewitalizacja bazy ekonomicznej miast

P-10

rozwój współpracy przygranicznej


Rodzaje Zadań realizowanych w ramach Działania, wg nomenklatury Programu Wsparcia: zakreślić

P-I

Rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, innowacje gospodarcze, transfer technologii,

P-II

Restrukturyzacja wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej, opierająca się na zasadach zrównoważonego rozwoju,

P-III

Tworzenie nowych, stałych miejsc pracy,

P-IV

Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej, poprawiające warunki realizowania inwestycji gospodarczych,

P-V

Przedsięwzięcia z zakresu edukacji, w tym edukacji dorosłych,

P-VI

Przedsięwzięcia z zakresu kultury regionalnej i lokalnej, będących składnikami kultury narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego,

P-VII

Inwestycje poprawiające stan środowiska,

P-VIII

Inne zadania związane ze wspieraniem rozwoju regionalnego.


Priorytety Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców

Cele Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Inwestycje w zakresie ochrony zdrowia

3. FINANSOWANIE (dane w tabelach podawać w tys. zł)

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

Część

Dział

Rozdział

Paragraf (z opisem)

     

 

Preliminowane wsparcie inwestycji wieloletnich:

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

rok

Wsparcie z budżetu państwa

Inne,
w tym fundusze celowe

wg ustawy
budżetowej 2000

wg wniosku wojewódzkiego

przed 2001

     

2001

     

2002

     

poza 2002

     

łącznie

     

Terminy: *) wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego

rozpoczęcie Działania

zakończenie Działania

zakończenie wg Ustawy budż. na 2000r.*)

   

W przypadku działań jednozadaniowych o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu: zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie


Zbiorcza tabela finansowa:

*) ewentualnie wpisać "BW" jeśli udział budżetów lokalnych jest zawarty w ogólnej sumie budżetu województwa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001
4 000
 
 
 
4 000
4 000
 
 
 
 
 
2002
3 500
 
 
 
3 500
3 500
 
 
 
 
 
po 2002
17 500
 
 
 
17 500
17 500
 
 
 
 
 
łącznie
25 000
 
 
 
25 000
25 000
 
 
 
 
 

4. MONITORING

Zakres rzeczowy Działania wykonany do 31 grudnia 2000 roku:
Do 2000 roku opracowana została dokumentacja techniczna. Dla obiektu został zabezpieczona infrastruktura techniczna - media, podstawowe instalacje sanitarne zewnętrzne, wykonane w ramach realizacji budowy Szpitala Wojewódzkiego w Częstochowie.

Instytucja zarządzająca: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
Przez instytucję zarządzającą rozumiemy instytucję odpowiedzialną za proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażania działania, w aspekcie finansowym i rzeczowym, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji działania z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami
Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

Wskaźniki oceny Działania:

*) EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

L.p.

EFEKTY *)

wartość aktualna

wartość oczekiwana w kolejnych kwartałach

źródło
danych

opis wskaźnika

III-01
IV-01
I-2002
II-02
III-02
IV-02
2003

1.

Powierzchnia (w m 2 ) oraz kubatura (w m 3 ) stanu zerowego budynku pawilonu

0

658 m2

3156 m3

 

 

 

 

1535 m2

7363 m3

 

Beneficjent

2.

Stopień zaawansowania stanu wykończeniowego obiektu w %

0

 

 

 

 

5

5

20

Beneficjent

 

Określenie wskaźników rezultatu i oddziaływania oraz oczekiwanego przyrostu wartości jest możliwe tylko po zakończeniu realizacji całego działania w dłuższym okresie czasu na podstawie analizy ex post., np.:

*) REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi
lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

L.p.

REZULTATY *)

źródło danych

opis wskaźnika

przed realizacją

po realizacji

1.

Powstanie Przychodni Onkologicznej
0 szt.

1 szt.

Beneficjent

2.

Skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczne badania w dniach

-
20 dni
Beneficjent
3.

Liczba utworzonych / utrzymanych miejsc pracy bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

-

19 miejsc pracy

Beneficjent

*) ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

L.p.

ODDZIAŁYWANIE *)

źródło danych

opis wskaźnika i jego dynamiki

1.

Utworzenie/utrzymanie 19 miejsc pracy w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji

Beneficjent

5. DZIAŁANIE O OTWARTEJ LIŚCIE ZADAŃ
(wypełnić tylko dla Działań o charakterze programu regionalnego, gdzie lista zadań i beneficjentów nie stanowi przedmiotu kontraktu)

 

Kryteria wyboru zadań:

1.

 
2.
 

3.

 
4.
 
5.
 

Sposób wdrażania programu (opis):

.

 


Kryteria wyboru beneficjentów:

Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu działania

1.

 
2.
 
3.
 

Wskaźniki oceny poszczególnych zgłoszonych zadań:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

ODDZIAŁYWANIE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

REZULTATY
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.