KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadania
B.6
1

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Budowa pawilonu onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


36

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

W ramach zadania rozpoczęte zostaną prace związane z budową przychodni świadczącej usługi z zakresu lecznictwa onkologicznego. Obejmuje ono wykonanie stanu zerowego budynku oraz rozpoczęcie stanu surowego nadziemia.

Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny posiada jako jedyny w byłym województwie częstochowskim oddział onkologii, w którym funkcjonuje leczenie oparte o chemioterapię, brahyterapię i namiastkę radioterapii opartej o jeden aparat do naświetleń. Obecny stan leczenia schorzeń nowotworowych jest dalece niewystarczający i w zasadniczy sposób odbiega od przyjętych standardów. W związku z powyższym zachodzi konieczność stworzenia pełnego kompleksowego zakresu lecznictwa onkologicznego w Częstochowie. W 1997 roku na skutek decyzji władz wojewódzkich opracowano kompleksową dokumentację budowlaną planowanej inwestycji. Ponadto wszystkie media energetyczne są przygotowane do funkcjonowania obiektu. W wyniku podjętych działań w stosunkowo krótkim czasie ośrodek onkologiczny może świadczyć usługi dla społeczeństwa północnej części Województwa Śląskiego poprawiając tym samym wskaźnik dostępności do specjalistycznej opieki medycznej na tym obszarze.

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Samorząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

Decyzję o realizacji inwestycji w latach 2001-2002 podjął Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr I/30/01 z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia "Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002"

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
Efektem rzeczowym będzie wykonanie stanu zerowego budynku (bunkry dla przyspieszaczy) oraz- rozpoczęcie stanu surowego nadziemia.

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)
Rezultatem tego zadania będzie łatwiejszy dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez stworzenie w Częstochowie bazy opieki radioterapeutycznej, a także skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczne badania lekarskie.

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

W dłuższym okresie czasu budowa przychodni spowoduje zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług medycznych oraz poprawę stanu zdrowia zarówno mieszkańców miasta Częstochowy jak i okolic. Działanie to doprowadzi do powstania nowych miejsc pracy w służbie zdrowia. Zlokalizowanie nowego ośrodka medycznego na terenie Częstochowy przyczyni się również do wzmocnienia jego funkcji jako ośrodka regionalnego

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)

W przypadku działań o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu
zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie


Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. powiat.

Budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001

4 000
 
 
 
4 000
4 000
 
 
 
 

2002

3 500
 
 
 
3 500
3 500
 
 
 
 

po 2002

17 500
 
 
 
17 500
17 500
 
 
 
 

łącznie

25 000
 
 
 
25 000
25 000
 
 
 
 

 

Planowanie zadania:
wg kwartałów
I/2001
II/01
III/01
IV/01
I/2002
II/02
III/02
IV/02
po 2002
Harmonogram realizacji *)
 
PK
R
R
R
R
R
R
R
Harmonogram kontraktowania**) . . . . 2 500 4 000 4 500 5 500 6 500 7 500 25000
Harmonogram wydatkowania**) . . . . 2 500 4 000 4 500 5 500 6 500 7 500 25000
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

IV kwartał 2005 roku

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

Powierzchnia (w m 2 ) oraz kubatura (w m 3 ) stanu zerowego budynku
2 193 m2
10 519 m3
Beneficjent
IV kwartał 2002r.
2.
Stopień zaawansowania stanu wykończeniowego obiektu w %
10 %
Beneficjent
IV kwartał 2002r.

Określenie wskaźników rezultatu i oddziaływania oraz oczekiwanego przyrostu wartości jest możliwe tylko po zakończeniu realizacji całego zadania w dłuższym okresie czasu na podstawie analizy ex post., np.:

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Powstanie Przychodni Onkologicznej
1 przychodnia
Beneficjent

IV kwartał 2002

2.
Skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczne badania w dniach
20 dni
Beneficjent

IV kwartał 2002

3.
Liczba utworzonych / utrzymanych miejsc pracy bezpośrednio po zakończeniu inwestycji
19 miejsc
Beneficjent

IV kwartał 2002


L.p.

ODDZIAŁYWANIE*
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Liczba utworzonych / utrzymanych miejsc pracy w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji
19
Beneficjent
Dwa lata po zakończeniu realizacji inwestycji

*Wypełnić w przypadku, gdy określenie wskaźników oddziaływania na poziomie zadania jest możliwe.