KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadania
B.7
1

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu

- budowa kuchni

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


36

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

Inwestycja dotyczy zakończenia prac budowlanych i wykończeniowych obiektu kuchni przy Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu. Obecny budynek kuchni grozi katastrofą budowlaną. Planuje się, że w nowej kuchni będzie można przygotować zgodnie z wymogami sanitarnymi jednorazowo 700 posiłków.

Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Dalsze funkcjonowanie szpitala jest uzależnione od wybudowania nowego budynku kuchni w miejsce istniejącego budynku grożącego katastrofą budowlaną i nie odpowiadającego obowiązującym przepisom sanitarnym. Szczególne znaczenie tej inwestycji wynika z faktu, że jest to szpital specjalistyczny obsługujący pacjentów z całego regionu.

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Samorząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

Decyzja o kontynuacji inwestycji w latach 2001-2002 podjął Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr I/30/01 z dnia 29 stycznia 2001 r w sprawie uchwalenia "Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002" o

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
Efektem rzeczowym realizacji zadania będzie budynek kuchni wraz z wyposażeniem służącym do przygotowania i wydania jednorazowo 700 posiłków dla pensjonariuszy szpitala.

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)
Rezultatem tego zadania będzie spełnienie wymogów sanitarnych dotyczących przygotowania posiłków dla przebywających w szpitalu. Zakończenie tej inwestycji wyeliminuje zagrożenie katastrofą budowlaną jaką stwarzał stary budynek kuchni oraz w znacznym stopniu ograniczy niską emisję.

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

W wyniku realizacja inwestycji poprawie ulegnie standard świadczonej opieki zdrowotnej przez specjalistyczne placówki służby zdrowia działające w regionie. Zmniejszeniu ulegnie także poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)

W przypadku działań o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu
zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie


Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001
6217
 
 
 
6217
1702
4500
 
 
15
 
2001
3197
 
 
 
3197
1500
 
 
 
1697
 
2002
.
 
 
 
.
.
 
 
 
 
 
po 2002
.
 
 
 
.
.
 
 
 
 
 
łącznie
9414
 
 
 
9414
3202
4500
 
 
1712
 

Planowanie zadania:
wg kwartałów
I/2001
II/01
III/01
IV/01
I/2002
II/02
III/02
IV/02
po 2002
Harmonogram realizacji *)
 
R
.
.
.
.
.
.
.
Harmonogram kontraktowania**)
1500
3197
.
.
.
.
.
.
.
Harmonogram wydatkowania**)
1500
3197
.
.
.
.
.
.
.
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

czerwiec 2001 r.

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

Powierzchnia obiektu kuchni (m2)
1985 m2
Beneficjent
II kwartał 2001 r.
2.
Kubatura obiektu kuchni (m3)
8525 m3
Beneficjent
II kwartał 2001 r.
3.
Wartość wyposażenia kuchni w tys. zł.
1581 tys. zł
Beneficjent
II kwartał 2001 r.

Określenie wskaźników rezultatu i oddziaływania oraz oczekiwanego przyrostu wartości jest możliwe tylko po zakończeniu realizacji całego zadania w dłuższym okresie czasu na podstawie analizy ex post., np.:

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Ilość posiłków wydanych w ciągu 1 dnia
700 posiłków
Beneficjent
II kwartał 2001 r.

L.p.

ODDZIAŁYWANIE*
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Ilość utrzymanych miejsc pracy po roku od zakończenia inwestycji (personel medyczny i techniczny)
29 miejsc
Beneficjent
Rok po zakończeniu inwestycji

*Wypełnić w przypadku, gdy określenie wskaźników oddziaływania na poziomie zadania jest możliwe.