KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA DZIAŁANIA

Symbol:
D.1

ARKUSZ GŁÓWNY

Nazwa działania:

Rozwój infrastruktury transportowej w ramach PHARE 2001

- budowa obwodnicy Ustronia

 

 

Właściwą odpowiedź zaznaczyć kółkiem

Czy jest to inwestycja wieloletnia?

TAK

NIE

 

Wpisać

Liczba załączonych arkuszy zadań

1

1. OPIS DZIAŁANIA

Uzasadnienie wyboru działania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Stale rosnący ruch drogowy związany z rosnącym stopniem motoryzacji oraz rozwijającym się transportem samochodowym powoduje, że istniejąca sieć drogowa w regionie staje się niewydolna. Natężenia ruchu pojazdów samochodowych zbliżone są do przepustowości poszczególnych tras drogowych. Ich parametry geometryczne oraz konstrukcja nawierzchni są nieprzystosowane do wielkości ruchu występującego już w chwili obecnej, a tym bardziej do wielkości prognoz ruchowych. W terenach górskich parametry te nie spełniają podstawowych norm i powinny zostać dostosowane do parametrów obowiązujących w UE. W efekcie, coraz częściej nasilają się zakłócenia w ruchu drogowym spowodowane deformacjami i zniszczeniami istniejącej nawierzchni wielu dróg. Coraz częściej występują też zjawiska blokowania ruchu na poszczególnych trasach wynikające z nieprzystosowanych do zwiększonej liczby pojazdów samochodowych przekrojów poprzecznych tych tras.
Udział w potokach ruchu pojazdów ciężkich powoduje dodatkowo deformacje nawierzchni istniejących ulic, objawiające się koleinami i sfałdowaniami warstw bitumicznych. W Beskidach, na opisane problemy nakłada się dodatkowo wzmożony okresowo ruch turystyczny.Istniejąca droga jest jedynym połączeniem miejscowości o charakterze uzdrowiskowym, turystycznym i wypoczynkowym (Ustroń i Wisła) z Aglomeracją Górnośląską oraz stanowi część szlaku do granicy z Czechami i Słowacją.
Wyeliminowanie znacznej części wyżej opisanych problemów będzie możliwe w momencie wybudowania i oddania do ruchu kolejnego odcinka trasy, tj. obwodnicy Ustronia.

Cele jakie realizować ma działanie (opis):

Celem działania jest wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej Województwa Śląskiego poprzez rozwój infrastruktury transportowej regionu. Jego realizacja przyczyni się także w istotny sposób do poprawy dostępności atrakcji turystycznych znajdujących się w Beskidach. Dalsza modernizacja tego ciągu drogowego przyczyni się do wzrostu dostępności oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach regionu. Obwodnica ułatwi także dostęp do nowych terenów inwestycyjnych, co w przyszłości umożliwi stworzenie nowych firm i miejsc pracy.

Efekty działania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

Efektem realizacji tego działania będzie wybudowanie odcinka drogi wojewódzkiej oraz wybudowanie kolejnego odcinka obwodnicy miasta Ustronia. Efektem rzeczowym tej inwestycji będzie także zmodernizowanie skrzyżowań na przebiegu obwodnicy oraz wybudowanie obiektów mostowych.

Rezultaty działania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

Realizacja działania ułatwi dostęp do granicy z Czechami i Słowacją oraz do centrów turystycznych w Beskidach w okolicy Ustronia i Wisły. Zmniejszenie natężenia ruchu w centrum Ustronia spowoduje nastąpi spadek nasilenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza spalinami w mieście.

Oddziaływanie (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Realizacja tego działania przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury drogowej województwa. Budowa obwodnicy w znaczny sposób zmniejszy natężenie ruchu tranzytowego w centrum Ustronia co obniży natężenie spalin oraz poziom hałasu przyczyniając się do poprawy warunków zamieszkania i przebywania w mieście. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów udostępnionych w rejonie trasy oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej Beskidów. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na warunki działania i rozwoju przedsiębiorczości, w tym sektora MŚP

Komplementarność Działania z przedsięwzięciami realizowanymi w województwie, także poza kontraktem (opis):

Działania w ramach Programu Przedakcesyjnego Unii Europejskiej PHARE 2001 spójność społeczna i gospodarcza stanowią kontynuację działań podjętych w ramach Programu PHARE 2000, który będzie wdrażany w latach 2001-2003.

2. ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH


Cele Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

N-1

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

N-2

Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji

N-3

Rozwój zasobów ludzkich

N-4

Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją

N-5

Rozwój współpracy regionów

Cele i priorytety Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

 
Osie rozwoju
  1. Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez modernizację i strukturalne dopasowanie sektora przemysłu i usług 2. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich 3. Integracja gospodarki polskiej poprzez modernizację i rozbudowę sieci transportowych 4. Tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez modernizację i rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia 6. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów

Kierunki działań (priorytety)

1. wzrost konkurencyjności restrukturyzowanych sektorów przemysłu 1. Rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich 1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 1. Poprawa jakości wód powierzchniowych 1. Reforma systemu edukacji 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 2. Rozwój i różnicowanie działalności gospodarczej 2. Modernizacja i rozbudowa sieci kolejowej

2. Poprawa jakości wody do picia i zwiększenie jej dostępności
2. Rozwój systemu kształcenia ustawicznego, przekwalifikowań i doskonalenia zawodowego kadr małych i średnich przedsiębiorstw 2. Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji
3. Wzrost innowacyjności 3. Poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych 3. Poprawa dostępności portów morskich 3. Poprawa jakości powietrza 3. Doskonalenie obsługi instytucjonalnej rynku pracy 3. Rozwój zasobów ludzkich
  4. Inwestycje w gospodarstwach rolnych 4. Rozbudowa portów lotniczych 4. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń z dużych zakładów energetycznego spalania 4. Rozwój kadr administracji (centralnej i samorządowej) i promocja dialogu społecznego 4. Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją
  5. Dostosowania w zakresie instytucjonalnym  

5. Racjonalna gospodarka odpadami
  5. Rozwój międzynarodowej współpracy regionów

Cele Programu Wsparcia realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

P-1

rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym

P-2

rozwój funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast

P-3

rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

P-4

stymulowanie lokalizacji inwestycji oraz wspieranie rozwoju MSP

P-5

wspieranie tworzenia i absorpcji innowacji, w tym transfer technologii

P-6

rozwój turystyki, rekreacji i ochrona dziedzictwa kulturowego

P-7

zwiększanie zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich i edukacji

P-8

aktywizacja obszarów wiejskich

P-9

rewitalizacja bazy ekonomicznej miast

P-10

rozwój współpracy przygranicznej


Rodzaje Zadań realizowanych w ramach Działania, wg nomenklatury Programu Wsparcia: zakreślić

P-I

Rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, innowacje gospodarcze, transfer technologii,

P-II

Restrukturyzacja wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej, opierająca się na zasadach zrównoważonego rozwoju,

P-III

Tworzenie nowych, stałych miejsc pracy,

P-IV

Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej, poprawiające warunki realizowania inwestycji gospodarczych,

P-V

Przedsięwzięcia z zakresu edukacji, w tym edukacji dorosłych,

P-VI

Przedsięwzięcia z zakresu kultury regionalnej i lokalnej, będących składnikami kultury narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego,

P-VII

Inwestycje poprawiające stan środowiska,

P-VIII

Inne zadania związane ze wspieraniem rozwoju regionalnego.


Priorytety Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego

Cele Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Modernizacja układu komunikacyjnego, budowa obwodnic miast oraz dróg łączących z południową granicą Polski

3. FINANSOWANIE (dane w tabelach podawać w tys. zł)

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

Część

Dział

Rozdział

Paragraf (z opisem)

     

 

Preliminowane wsparcie inwestycji wieloletnich:

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

rok

Wsparcie z budżetu państwa

Inne,
w tym fundusze celowe

wg ustawy
budżetowej 2000

wg wniosku wojewódzkiego

przed 2001

     

2001

     

2002

     

poza 2002

     

łącznie

     

Terminy: *) wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego

rozpoczęcie Działania

zakończenie Działania

zakończenie wg Ustawy budż. na 2000r.*)

   

W przypadku działań jednozadaniowych o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu: zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

Zbiorcza tabela finansowa:

*) ewentualnie wpisać "BW" jeśli udział budżetów lokalnych jest zawarty w ogólnej sumie budżetu województwa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002
9400
 
7400
7400
2000
1000
1000
 
 
 
 
po 2002
5600
 
3800
3800
1800
880
920
 
 
 
 
łącznie
15000
 
11200
11200
3800
1880
1920
 
 
 
 

4. MONITORING

Zakres rzeczowy Działania wykonany do 31 grudnia 2000 roku:
Zrealizowany i oddany do ruchu pod koniec 1998 r. I etap obwodnicy Ustronia.

Instytucja zarządzająca: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
Przez instytucję zarządzającą rozumiemy instytucję odpowiedzialną za proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażania działania, w aspekcie finansowym i rzeczowym, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji działania z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami
Nie jest możliwe określenie instytucji zarządzającej ze względu na brak systemu wdrażania Programu Phare 2001

Wskaźniki oceny Działania:

*) EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

L.p.

EFEKTY *)

wartość aktualna

wartość oczekiwana w kolejnych kwartałach

źródło
danych

opis wskaźnika

III-01
IV-01
I-2002
II-02
III-02
IV-02
2003

1.

długość zbudowanej drogi wojewódzkiej (km)

0

 

 

 

 

 

 

2,5 km

Baza danych beneficjenta

2.
Długość zbudowanej obwodnicy miasta Ustronia (km)

3,0 km

 

 

 

 

 

 

2,5 km

Baza danych beneficjenta
3.
ilość zmodernizowanych skrzyżowań
0
 
 
 
 
 
 
5 szt.
Baza danych beneficjenta
4.
Ilość wybudowanych obiektów mostowych
0
 
 
 
 
 
 
4 szt.
Baza danych beneficjenta

 

Nie jest możliwe określenie wartości oczekiwanej w poszczególnych kwartałach a jedynie po zakończeniu realizacji całego działania.

Określenie wskaźników rezultatu i oddziaływania oraz oczekiwanego przyrostu wartości jest możliwe tylko po zakończeniu realizacji całego działania w dłuższym okresie czasu na podstawie analizy ex post., np.:

*) REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi
lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

L.p.

REZULTATY *)

źródło danych

opis wskaźnika

przed realizacją

po realizacji

1.

Polepszony dostęp do granicy z Czechami- wzrost wskaźnika ESS
41,26 km/h
42,62 km/h

Baza danych beneficjenta

2.
Polepszony dostęp do granicy ze Słowacją- wzrost wskaźnika ESS
35,16 km/h
35,95 km/h
Baza danych beneficjenta
3.
Polepszony dostęp do centrów turystycznych Wisły i Ustronia (szybkość w km/h)
46,33 km/h
69,50 km/h
Baza danych beneficjenta
4.
Zmniejszenie natężenia ruchu w centrum Ustronia
910 poj.um/dobę
227 poj. um/dobę
Baza danych beneficjenta

*) ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

L.p.

ODDZIAŁYWANIE *)

źródło danych

opis wskaźnika i jego dynamiki

1.

Wzrost liczby nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych udostępnionych w wyniku realizacji inwestycji 2 lata po jej zakończeniu

Baza danych beneficjenta
2.
Liczba nowych i utrzymanych miejsc pracy w okresie 2 lat po zakończeniu inwestycji na terenach inwestycyjnych udostępnionych w wyniku realizacji projektu
Baza danych beneficjenta

5. DZIAŁANIE O OTWARTEJ LIŚCIE ZADAŃ
(wypełnić tylko dla Działań o charakterze programu regionalnego, gdzie lista zadań i beneficjentów nie stanowi przedmiotu kontraktu)

Kryteria wyboru zadań:

1.

 
2.
 

3.

 
4.
 
5.
 

Sposób wdrażania programu (opis):

.

 


Kryteria wyboru beneficjentów:

Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu działania

1.

 
2.
 
3.
 

Wskaźniki oceny poszczególnych zgłoszonych zadań:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

ODDZIAŁYWANIE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

REZULTATY
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.