KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadania
D.1
1

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Budowa obwodnicy Ustronia

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


312

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

Podjęte działanie stanowi kontynuację poprawy tego ciągu komunikacyjnego polegająca na budowie -odpowiedniego do faktycznych potrzeb - dojazdu do Ustronia i Wisły. I etap obwodnicy Ustronia o długości prawie 3 km został oddany do ruchu pod koniec 1998 roku. Etap obecny przewiduje wyprowadzenie ruchu z dzielnicy Ustronia - Polany (centrum sportów zimowych) i ma przebiegać do granicy z miastem Wisła. Kolejny etap realizacji tego działania zakłada wyprowadzenie ruchu - udoskonalenie przejścia przez Wisłę Obłazieć. Obecnie ( w ramach II etapu) przewiduje się wybudowanie nowej trasy drogowej długości 2,5 km włączającej się na północy do istniejącego odcinka obwodnicy, a na południu - w istniejącą drogę wojewódzką nr 941, wraz z nowymi obiektami inżynierskimi oraz zmodernizowaniem skrzyżowań na przebiegu obwodnicy.

Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Stale rosnący ruch drogowy związany z rosnącym stopniem motoryzacji oraz rozwijającym się transportem samochodowym powoduje, że istniejąca sieć drogowa w regionie staje się niewydolna. Natężenia ruchu pojazdów samochodowych zbliżone są do przepustowości poszczególnych tras drogowych. Ich parametry geometryczne oraz konstrukcja nawierzchni są nieprzystosowane do wielkości ruchu występującego już w chwili obecnej, a tym bardziej do wielkości prognoz ruchowych. W terenach górskich parametry te nie spełniają podstawowych norm i powinny zostać dostosowane do parametrów obowiązujących w UE. W efekcie nasilają się coraz częściej zakłócenia w ruchu drogowym spowodowane deformacjami i zniszczeniami istniejącej nawierzchni wielu dróg. Coraz częściej występują też zjawiska blokowania ruchu na poszczególnych trasach wynikające z nieprzystosowanych do zwiększonej liczby pojazdów samochodowych przekrojów poprzecznych tych tras.
Udział w potokach ruchu pojazdów ciężkich powoduje dodatkowo deformacje nawierzchni istniejących ulic, objawiające się koleinami i sfałdowaniami warstw bitumicznych. W Beskidach na opisane problemy, nakłada się dodatkowo wzmożony okresowo ruch turystyczny.Istniejąca droga jest jedynym połączeniem miejscowości o charakterze uzdrowiskowym, turystycznym i wypoczynkowym (Ustroń i Wisła) z Aglomeracją Górnośląską oraz stanowi część szlaku do granicy z Czechami i Słowacją.
Wyeliminowanie znacznej części wyżej opisanych problemów będzie możliwe w momencie wybudowania i oddania do ruchu kolejnego odcinka trasy, tj. obwodnicy Ustronia.

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Beneficjentem jest Zarząd Województwa Śląskiego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, tel. 2028801. Ponadto w przygotowanie i realizację zadania zaangażowana jest Gmina Ustroń.

Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

Wybór beneficjenta jest zdeterminowany przebiegiem drogi wojewódzkiej 941 oraz lokalizacją w/w obwodnicy i ich podmiotem zarządzającym;( budowa drogi wojewódzkiej jest ustawowym zadaniem zarządcy, którym jest Zarząd Województwa Śląskiego).

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
Efektem realizacji tego działania będzie wybudowanie odcinka drogi wojewódzkiej oraz wybudowanie kolejnego odcinka obwodnicy miasta Ustronia. Efektem rzeczowym tej inwestycji będzie także zmodernizowanie skrzyżowań na przebiegu obwodnicy oraz wybudowanie obiektów mostowych.

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)
Realizacja zadania ułatwi dostęp do granicy z Czechami i Słowacją oraz do centrów turystycznych w Beskidach - w okolicy Ustronia i Wisły. Zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta przez co nastąpi spadek nasilenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza spalinami w Ustroniu.

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury drogowej województwa. Budowa obwodnicy w znaczny sposób zmniejszy natężenie ruchu tranzytowego w centrum Ustronia, co obniży emisję spalin oraz poziom hałasu przyczyniając się do poprawy warunków zamieszkania i przebywania w mieście. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów udostępnionych w rejonie trasy oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej Beskidów. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na warunki działania i rozwoju przedsiębiorczości, w tym sektora MŚP.

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)

W przypadku działań o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu
zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie


Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002
9400
 
7400
7400
2000
1000
1000
 
 
 
 
po 2002
5600
 
3800
3800
1800
880
920
 
 
 
 
łącznie
15000
 
11200
11200
3800
1880
1920
 
 
 
 

Planowanie zadania:
wg kwartałów
I/2001
II/01
III/01
IV/01
I/2002
II/02
III/02
IV/02
po 2002
Harmonogram realizacji *)
 
P
P
P
P
P
K/R
R
R
Harmonogram kontraktowania**)
.
.
.
.
.
.
.
9400
15000
Harmonogram wydatkowania**)
.
.
.
.
.
.
.
9400
15000
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

II kw.2003 r.

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

długość zbudowanej drogi wojewódzkiej (km)
2,5 km
Dane od beneficjenta
II kw.2003 r.
2.
Długość zbudowanej obwodnicy miasta Ustronia (km)
2,5 km
Dane od beneficjenta
II kw.2003 r.
3.
Ilość zmodernizowanych skrzyżowań na przebiegu obwodnicy
5 szt.
Dane od beneficjenta
II kw.2003 r.
4.
Ilość wybudowanych obiektów mostowych
4 szt.
Dane od beneficjenta
II kw.2003 r.

Określenie wskaźników rezultatu i oddziaływania oraz oczekiwanego przyrostu wartości jest możliwe tylko po zakończeniu realizacji całego zadania w dłuższym okresie czasu na podstawie analizy ex post., np.:

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Polepszony dostęp do granicy z Czechami- wzrost wskaźnika ESS
1,36 km/h
Dane od beneficjenta
Rok po zakończeniu realizacji inwestycji
2. Polepszony dostęp do granicy z ze Słowacją - wzrost wskaźnika ESS
0,79 km/h
Dane od beneficjenta
Rok po zakończeniu realizacji inwestycji
3. Polepszony dostęp do centrów turystycznych (szybkość w km/h)
23,17 km/h
Dane od beneficjenta
Rok po zakończeniu realizacji inwestycji
4. Zmniejszenie natężenia ruchu w centrum Ustronia
- 683 poj. um/dobę
Dane od beneficjenta
Rok po zakończeniu realizacji inwestycji

L.p.

ODDZIAŁYWANIE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Wzrost liczby nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych udostępnionych w wyniku realizacji inwestycji 2 lata po jej zakończeniu
10-20%
Urząd Statystyczny
Dwa lata po zakończeniu realizacji inwestycji
2.
Liczba nowych i utrzymanych miejsc pracy w okresie 2 lat po zakończeniu inwestycji na terenach inwestycyjnych udostępnionych w wyniku realizacji projektu
10-20%
Urząd Statystyczny
Dwa lata po zakończeniu realizacji inwestycji