KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA DZIAŁANIA

Symbol:
D.2

ARKUSZ GŁÓWNY

Nazwa działania:

Modernizacja drogi Racibórz - Rybnik- Żory - Pszczyna,

w tym w ramach środków z PHARE 2001
- Rozwój infrastruktury transportowej

- budowa obwodnicy Pszczyny

 

 

Właściwą odpowiedź zaznaczyć kółkiem

Czy jest to inwestycja wieloletnia?

TAK

NIE

 

Wpisać

Liczba załączonych arkuszy zadań

1

1. OPIS DZIAŁANIA

Uzasadnienie wyboru działania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Stale rosnący ruch drogowy związany z rosnącym stopniem motoryzacji oraz rozwijającym się transportem samochodowym powoduje, że istniejąca sieć drogowa w regionie staje się niewydolna. Natężenia ruchu pojazdów samochodowych zbliżone są do przepustowości poszczególnych tras drogowych. Ich parametry geometryczne oraz konstrukcja nawierzchni są nieprzystosowane do wielkości ruchu występującego już w chwili obecnej, a tym bardziej do wielkości prognoz ruchowych. W efekcie nasilają się coraz częściej zakłócenia w ruchu drogowym spowodowane deformacjami i zniszczeniami istniejącej nawierzchni wielu dróg. Coraz częściej występują też zjawiska blokowania ruchu na poszczególnych trasach wynikające z nieprzystosowanych do zwiększonej liczby pojazdów samochodowych przekrojów poprzecznych tych tras. Sytuacja taka ma również miejsce w Pszczynie, gdzie połączenie drogi krajowej Nr 1 z trasą Racibórz - Pszczyna zlokalizowane jest w południowej części miasta w formie skrzyżowania w poziomie zaopatrzonego w sygnalizację świetlną. Trasa Racibórz - Pszczyna przebiega w chwili obecnej siecią lokalnych ulic miejskich przez tymczasowy wiadukt nad linią kolejową relacji Katowice - Bielsko. Poprowadzenie trasy Racibórz - Pszczyna przez wewnętrzny układ komunikacyjny miasta wpływa bardzo niekorzystnie na sprawne funkcjonowanie tego układu.
Udział w potokach ruchu pojazdów ciężkich powoduje dodatkowo deformacje nawierzchni istniejących ulic, objawiające się koleinami i sfałdowaniami warstw bitumicznych.Wyeliminowanie znacznej części wyżej opisanych problemów będzie możliwe w momencie wybudowania i oddania do ruchu odcinka trasy Racibórz - Pszczyna, tj. północnej obwodnicy Pszczyny.

Cele jakie realizować ma działanie (opis):

Celem działania jest wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej Województwa Śląskiego poprzez rozwój infrastruktury transportowej regionu. Realizacja tego działania przyczyni się także w istotny sposób do poprawy dostępności atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie miasta Pszczyny. Modernizacja drogi przyczyni się również do wzrostu dostępności oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach regionu. Obwodnica ułatwi także dostęp do nowych terenów inwestycyjnych, co w przyszłości umożliwi stworzenie nowych firm i miejsc pracy.

Efekty działania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

Efektem realizacji tego działania będzie wybudowanie odcinka drogi wojewódzkiej oraz wybudowanie obwodnicy miasta Pszczyny. Efektem rzeczowym inwestycji będzie także wybudowanie węzłów drogowych oraz obiektów mostowych.

Rezultaty działania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

Rezultatem podjętego działania będzie poprawa połączenia aglomeracji rybnickiej z drogą krajową nr 1 (główny szlak komunikacyjny północ -południe od Gdańska do przejść granicznych z Republiką Czeską i Słowacją).zwiększy się również dostępności do atrakcji turystycznych Pszczyny oraz do pobliskiego jeziora. Ponadto rezultatem działania będzie zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta prze co nastąpi spadek nasilenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza spalinami w Pszczynie.

Oddziaływanie (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Realizacja tego działania przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury drogowej województwa. Budowa obwodnicy w znaczny sposób zmniejszy natężenie ruchu tranzytowego w Pszczynie co obniży natężenie spalin oraz poziom hałasu przyczyniając się do poprawy warunków zamieszkania i przebywania w mieście. Nastąpi również podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów udostępnionych w rejonie trasy oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na warunki działania i rozwoju przedsiębiorczości w tym sektora MŚP.

Komplementarność Działania z przedsięwzięciami realizowanymi w województwie, także poza kontraktem (opis):

Działania w ramach Programu Przedakcesyjnego Unii Europejskiej PHARE 2001 spójność społeczna i gospodarcza stanowią kontynuację działań podjętych w ramach Programu PHARE 2000, który będzie wdrażany w latach 2001-2003.

2. ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

Cele Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

N-1

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

N-2

Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji

N-3

Rozwój zasobów ludzkich

N-4

Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją

N-5

Rozwój współpracy regionów

Cele i priorytety Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

 
Osie rozwoju
  1. Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez modernizację i strukturalne dopasowanie sektora przemysłu i usług 2. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich 3. Integracja gospodarki polskiej poprzez modernizację i rozbudowę sieci transportowych 4. Tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez modernizację i rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia 6. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów

Kierunki działań (priorytety)

1. wzrost konkurencyjności restrukturyzowanych sektorów przemysłu 1. Rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich 1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 1. Poprawa jakości wód powierzchniowych 1. Reforma systemu edukacji 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 2. Rozwój i różnicowanie działalności gospodarczej 2. Modernizacja i rozbudowa sieci kolejowej

2. Poprawa jakości wody do picia i zwiększenie jej dostępności
2. Rozwój systemu kształcenia ustawicznego, przekwalifikowań i doskonalenia zawodowego kadr małych i średnich przedsiębiorstw 2. Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji
3. Wzrost innowacyjności 3. Poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych 3. Poprawa dostępności portów morskich 3. Poprawa jakości powietrza 3. Doskonalenie obsługi instytucjonalnej rynku pracy 3. Rozwój zasobów ludzkich
  4. Inwestycje w gospodarstwach rolnych 4. Rozbudowa portów lotniczych 4. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń z dużych zakładów energetycznego spalania 4. Rozwój kadr administracji (centralnej i samorządowej) i promocja dialogu społecznego 4. Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją
  5. Dostosowania w zakresie instytucjonalnym  

5. Racjonalna gospodarka odpadami
  5. Rozwój międzynarodowej współpracy regionów

Cele Programu Wsparcia realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

P-1

rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym

P-2

rozwój funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast

P-3

rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

P-4

stymulowanie lokalizacji inwestycji oraz wspieranie rozwoju MSP

P-5

wspieranie tworzenia i absorpcji innowacji, w tym transfer technologii

P-6

rozwój turystyki, rekreacji i ochrona dziedzictwa kulturowego

P-7

zwiększanie zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich i edukacji

P-8

aktywizacja obszarów wiejskich

P-9

rewitalizacja bazy ekonomicznej miast

P-10

rozwój współpracy przygranicznej


Rodzaje Zadań realizowanych w ramach Działania, wg nomenklatury Programu Wsparcia: zakreślić

P-I

Rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, innowacje gospodarcze, transfer technologii,

P-II

Restrukturyzacja wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej, opierająca się na zasadach zrównoważonego rozwoju,

P-III

Tworzenie nowych, stałych miejsc pracy,

P-IV

Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej, poprawiające warunki realizowania inwestycji gospodarczych,

P-V

Przedsięwzięcia z zakresu edukacji, w tym edukacji dorosłych,

P-VI

Przedsięwzięcia z zakresu kultury regionalnej i lokalnej, będących składnikami kultury narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego,

P-VII

Inwestycje poprawiające stan środowiska,

P-VIII

Inne zadania związane ze wspieraniem rozwoju regionalnego.


Priorytety Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego

Cele Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Modernizacja układu komunikacyjnego, budowa obwodnic miast oraz dróg łączących z południową granicą Polski

3. FINANSOWANIE (dane w tabelach podawać w tys. zł)

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

Część

Dział

Rozdział

Paragraf (z opisem)

     

 

Preliminowane wsparcie inwestycji wieloletnich:

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

rok

Wsparcie z budżetu państwa

Inne,
w tym fundusze celowe

wg ustawy
budżetowej 2000

wg wniosku wojewódzkiego

przed 2001

     

2001

     

2002

     

poza 2002

     

łącznie

     

Terminy: *) wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego

rozpoczęcie Działania

zakończenie Działania

zakończenie wg Ustawy budż. na 2000r.*)

   

W przypadku działań jednozadaniowych o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu: zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

Zbiorcza tabela finansowa:

*) ewentualnie wpisać "BW" jeśli udział budżetów lokalnych jest zawarty w ogólnej sumie budżetu województwa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002
41302
 
20040
20040
21262
5324
5324
 
5284
5224
 
po 2002
28698
 
14760
14760
13938
3398
3398
 
3575
3536
 
łącznie
70000
 
34800
34800
35200
8722
8859
 
8859
8760
 

4. MONITORING

Zakres rzeczowy Działania wykonany do 31 grudnia 2000 roku:
Do dnia 31 grudnia 2000 roku nie zrealizowano żadnych zadań.

Instytucja zarządzająca: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
Przez instytucję zarządzającą rozumiemy instytucję odpowiedzialną za proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażania działania, w aspekcie finansowym i rzeczowym, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji działania z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami
Brak systemu wdrażania Programu Phare 2001

Wskaźniki oceny Działania:

*) EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

L.p.

EFEKTY *)

wartość aktualna

wartość oczekiwana w kolejnych kwartałach

źródło
danych

opis wskaźnika

III-01
IV-01
I-2002
II-02
III-02
IV-02
2003

1.

Długość zbudowanej drogi wojewódzkiej 5,5 km

0

 

 

 

 

 

 

 

Baza danych beneficjenta

2.
liczba zbudowanych obwodnic miasta Pszczyna1 obw.

0

 

 

 

 

 

 

 

Baza danych beneficjenta
3.
Ilość wybudowanych węzłów drogowych1 węzeł
0
 
 
 
 
 
 
 
Baza danych beneficjenta
4.
Ilość wybudowanych obiektów mostowych 5
0
 
 
 
 
 
 
 
Baza danych beneficjenta

 

Nie jest możliwe określenie wartości oczekiwanej w poszczególnych kwartałach a jedynie po zakończeniu całego działania. Efekty rzeczowe tego działania będą dopiero w 2004.

Określenie wskaźników rezultatu i oddziaływania oraz oczekiwanego przyrostu wartości jest możliwe tylko po zakończeniu realizacji całego działania w dłuższym okresie czasu na podstawie analizy ex post., np.:

*) REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi
lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

L.p.

REZULTATY *)

źródło danych

opis wskaźnika

przed realizacją

po realizacji

1.

Poprawa połączenia Rybnika i okolic z drogą krajową DK1 - wzrost wskaźnika ESS
41,26 km/h
63,79 km/h

Baza danych beneficjenta

2.
Zwiększenie dostępności do pobliskiego jeziora i atrakcji turystycznych Pszczyny- wzrost wskaźnika ESS
26,06 km/h
83,4 km/h
Baza danych beneficjenta
3.
Zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta Pszczyny
1400 poj.um/dobę
700 poj. um/dobę
Baza danych beneficjenta

*) ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

L.p.

ODDZIAŁYWANIE *)

źródło danych

opis wskaźnika i jego dynamiki

1.

Wzrost liczby nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych udostępnionych w wyniku realizacji inwestycji 2 lata po jej zakończeniu

Baza danych beneficjentadane
Urzędu statystycznego
2.
Liczba nowych i utrzymanych miejsc pracy w okresie 2 lat po zakończeniu inwestycji na terenach inwestycyjnych udostępnionych w wyniku realizacji projektu
Baza danych beneficjentadane
Urzędu statystycznego

5. DZIAŁANIE O OTWARTEJ LIŚCIE ZADAŃ
(wypełnić tylko dla Działań o charakterze programu regionalnego, gdzie lista zadań i beneficjentów nie stanowi przedmiotu kontraktu)

Kryteria wyboru zadań:

1.

 
2.
 

3.

 
4.
 
5.
 

Sposób wdrażania programu (opis):

.

 


Kryteria wyboru beneficjentów:

Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu działania

1.

 
2.
 
3.
 

Wskaźniki oceny poszczególnych zgłoszonych zadań:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

ODDZIAŁYWANIE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

REZULTATY
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.