KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadania
D.2
1

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Budowa obwodnicy Pszczyny

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


312

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

W chwili obecnej w Pszczynie połączenie drogi krajowej Nr 1 z trasą Racibórz - Pszczyna zlokalizowane jest w południowej części miasta w formie skrzyżowania w poziomie zaopatrzonego w sygnalizację świetlną. Trasa Racibórz - Pszczyna przebiega siecią lokalnych ulic miejskich przez tymczasowy wiadukt nad linią kolejową relacji Katowice - Bielsko. Poprowadzenie trasy Racibórz - Pszczyna przez wewnętrzny układ komunikacyjny miasta wpływa bardzo niekorzystnie na sprawne funkcjonowanie tego układu. Udział w potokach ruchu pojazdów ciężkich powoduje dodatkowo deformacje nawierzchni istniejących ulic, objawiające się koleinami i sfałdowaniami warstw bitumicznych. Wyeliminowanie znacznej części wyżej opisanych problemów będzie możliwe w momencie wybudowania i oddania do ruchu nowego odcinka trasy Racibórz - Pszczyna, tj. północnej obwodnicy Pszczyny.
W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowego węzła z drogą krajową nr 1, wraz z nowymi obiektami inżynierskimi oraz wybudowanie nowej trasy drogowej włączającej się po zachodniej stronie miasta w obecny ciąg drogi Racibórz- Pszczyna.

Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Stale rosnący ruch drogowy związany z rosnącym stopniem motoryzacji oraz rozwijającym się transportem samochodowym powoduje, że istniejąca sieć drogowa w regionie staje się niewydolna. Natężenia ruchu pojazdów samochodowych zbliżone są do przepustowości poszczególnych tras drogowych. Ich parametry geometryczne oraz konstrukcja nawierzchni są nieprzystosowane do wielkości ruchu występującego już w chwili obecnej, a tym bardziej do wielkości prognoz ruchowych. W efekcie nasilają się coraz częściej zakłócenia w ruchu drogowym spowodowane deformacjami i zniszczeniami istniejącej nawierzchni wielu dróg. Coraz częściej występują też zjawiska blokowania ruchu na poszczególnych trasach wynikające z nieprzystosowanych do zwiększonej liczby pojazdów samochodowych przekrojów poprzecznych tych tras.

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Beneficjentem jest Zarząd Województwa Śląskiego w imieniu, którego działa przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, tel. 2028801. Ponadto w przygotowanie i realizację zadania zaangażowane są: Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział Południowy w Katowicach oraz Gmina Pszczyna.

Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

Wybór beneficjenta jest zdeterminowany przebiegiem drogi wojewódzkiej Racibórz-Pszczyna oraz jej podmiotem zarządzającym -budowa dróg wojewódzkich jest zadaniem ustawowym zarządcy drogi, którym jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
Efektem realizacji tego działania będzie wybudowanie odcinka drogi wojewódzkiej oraz wybudowanie obwodnicy miasta Pszczyny. Efektem rzeczowym tej inwestycji będzie także wybudowanie węzłów drogowych oraz obiektów mostowych.

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)
Poprawa połączenia aglomeracji rybnickiej z drogą krajową nr 1 (główny szlak komunikacyjny północ -południe od Gdańska do przejść granicznych z Republiką Czeską i Słowacją).Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych Pszczyny oraz do pobliskiego jeziora.Zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta, przez co nastąpi spadek nasilenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza spalinami w Pszczynie.

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Realizacja tego działania przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury drogowej województwa. Budowa obwodnicy w znaczny sposób zmniejszy natężenie ruchu tranzytowego w Pszczynie co obniży natężenie spalin oraz poziom hałasu przyczyniając się do poprawy warunków zamieszkania i przebywania w mieście. Wpłynie również na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów udostępnionych w rejonie trasy oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu. Realizacja inwestycji będzie mieć również wpływ na warunki działania i rozwoju przedsiębiorczości, w tym sektora MŚP.

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)

W przypadku działań o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu
zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002
41302
 
20040
20040
21262
5324
5324
5284
5224
 
po 2002
28698
 
14760
14760
13938
3398
3398
3575
3536
 
łącznie
70000
 
34800
34800
35200
8722
8859
8859
8760
 

Planowanie zadania:
wg kwartałów
I/2001
II/01
III/01
IV/01
I/2002
II/02
III/02
IV/02
po 2002
Harmonogram realizacji *)
 
P
P
P
P
P
K
K/R
R
Harmonogram kontraktowania**)
.
.
.
.
.
.
.
41302
70000
Harmonogram wydatkowania**)
.
.
.
.
.
.
.
41302
70000
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

II kw.2003 r.

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE (po zakończeniu całej inwestycji w 2004)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

Długość zbudowanej drogi wojewódzkiej
5,5 km
Dane od beneficjenta
III kw. 2004 r.
2.
Długość zbudowanej obwodnicy miasta Pszczyna
1 obw.
Dane od beneficjenta
III kw. 2004 r.
3.
Ilość zmodernizowanych skrzyżowań na przebiegu obwodnicy
1 węzeł.
Dane od beneficjenta
III kw. 2004 r.
4.
Ilość wybudowanych obiektów mostowych
5 obiektów
Dane od beneficjenta
III kw. 2004 r.

Określenie wskaźników rezultatu i oddziaływania oraz oczekiwanego przyrostu wartości jest możliwe tylko po zakończeniu realizacji całego zadania w dłuższym okresie czasu na podstawie analizy ex post., np.:

L.p.

REZULTATY
(po zakończeniu całej inwestycji)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Poprawa połączenia Rybnika i okolic z drogą krajową DK1 - wzrost wskaźnika ESS
17,66 km/h
Dane od beneficjenta
Rok po zakończeniu realizacji
2. Zwiększenie dostępności do pobliskiego jeziora i atrakcji turystycznych Pszczyny- wzrost wskaźnika ESS
57,34 km/h
Dane od beneficjenta
Rok po zakończeniu realizacji
3. Zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta Pszczyny
-700 poj.um/dobę
Dane od beneficjenta
Rok po zakończeniu realizacji

L.p.

ODDZIAŁYWANIE (po zakończeniu całej inwestycji)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Wzrost liczby nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych udostępnionych w wyniku realizacji inwestycji 2 lata po jej zakończeniu
10-20%
Baza danych beneficjenta
Dwa lata po zakończeniu realizacji inwestycji
2.
Liczba nowych i utrzymanych miejsc pracy w okresie 2 lat po zakończeniu inwestycji na terenach inwestycyjnych udostępnionych w wyniku realizacji projektu
10-20%
Baza danych beneficjenta
Dwa lata po zakończeniu realizacji inwestycji