KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA DZIAŁANIA

Symbol:
D.3

ARKUSZ GŁÓWNY

Nazwa działania:

Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury

technicznej w aglomeracji katowickiej

 

 

Właściwą odpowiedź zaznaczyć kółkiem

Czy jest to inwestycja wieloletnia?

TAK

NIE

 

Wpisać

Liczba załączonych arkuszy zadań

4

1. OPIS DZIAŁANIA

Uzasadnienie wyboru działania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Realizację tego wielozadaniowego przedsięwzięcia rozpoczęto w 1997 roku. Planowany termin zakończenia - 2004 rok (co uzależnione jest od wielkości pozyskiwanych nakładów). Stan techniczny torowisk istniejącego układu tramwajowego w województwie śląskim łączący 16 miast województwa oceniono jako krytyczny. Istniejący tabor tramwajowy pochodzący z lat 70-tych, charakteryzuje się znaczną emisją energii wibroakustycznej do środowiska oraz dużą energochłonnością.

Cele jakie realizować ma działanie (opis):

Realizacja tego działania służyć będzie rozwojowi struktury transportowej jako dopełnienia sieci drogowej poprzez poprawę układu komunikacyjnego w obszarze miast aglomeracji. Wpłynie również na zmodernizowanie torowisk oraz unowocześnienie taboru. Wynikiem realizacji będzie także zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w centrach miast aglomeracji.

Efekty działania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

Efektem rzeczowym realizacji tego działania będzie wyremontowanie i zmodernizowanie 36305,4 mtp torowisk. Włączone zostanie do użytkowania 17 nowoczesnych niskopodłogowych wozów tramwajowych oraz zmodernizowane zostanie pod kątem techniczno-użytkowym 60 wozów obecnie eksploatowanych.

Rezultaty działania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli m.in.: podnieść komfort podróżowania, zwiększyć dostępność podróżnym (niepełnosprawni), zwiększyć częstotliwość kursowania (m.in. poprzez zwiększenie prędkości) oraz znacznie skrócić czas przejazdu komunikacją tramwajową. W wyniku realizacji tego działania poprawie ulegnie punktualność oraz ograniczony zostanie ruch samochodowy w miastach. Rezultatem będzie także zmniejszenia emisji spalin i hałasu.

Oddziaływanie (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Unowocześnienie systemu tramwajowego i drogowego w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin i hałasu, a tym samym w wyraźny sposób wpłynie na poprawę warunków zamieszkania i zdrowia mieszkańców - zwłaszcza w miastach. Wynikiem tego będzie także zmniejszenie liczby kolizji drogowych w miastach. Działanie to wzmocni także funkcje metropolitalne Aglomeracji.

Komplementarność Działania z przedsięwzięciami realizowanymi w województwie, także poza kontraktem (opis):

Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Górnego Śląska, zarówno tramwajowego, jak i drogowego ma ogromne znaczenie dla poprawy jakości życia i komfortu podróżowania mieszkańców. Województwo Śląskie leży na skrzyżowaniu ważnych osi komunikacji krajowej, jak również europejskiej. Z tego względu bardzo istotne znaczenie ma modernizacja linii tramwajowych, gdyż z tego ośrodka komunikacji w dużym stopniu korzystają mieszkańcy dużych miast. Równolegle z modernizacją linii tramwajowych realizowana jest Drogowa Trasa Średnicowa, która w przyszłości ma połączyć Katowice z Gliwicami ułatwiając w ten sposób komunikację na tym odcinku. Prowadzone są również liczne modernizacje i remonty dróg krajowych i wojewódzkich.

2. ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

Cele Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

N-1

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

N-2

Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji

N-3

Rozwój zasobów ludzkich

N-4

Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją

N-5

Rozwój współpracy regionów


Cele i priorytety Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

 
Osie rozwoju
  1. Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez modernizację i strukturalne dopasowanie sektora przemysłu i usług 2. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich 3. Integracja gospodarki polskiej poprzez modernizację i rozbudowę sieci transportowych 4. Tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez modernizację i rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia 6. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów

Kierunki działań (priorytety)

1. wzrost konkurencyjności restrukturyzowanych sektorów przemysłu 1. Rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich 1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 1. Poprawa jakości wód powierzchniowych 1. Reforma systemu edukacji 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 2. Rozwój i różnicowanie działalności gospodarczej 2. Modernizacja i rozbudowa sieci kolejowej

2. Poprawa jakości wody do picia i zwiększenie jej dostępności
2. Rozwój systemu kształcenia ustawicznego, przekwalifikowań i doskonalenia zawodowego kadr małych i średnich przedsiębiorstw 2. Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji
3. Wzrost innowacyjności 3. Poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych 3. Poprawa dostępności portów morskich 3. Poprawa jakości powietrza 3. Doskonalenie obsługi instytucjonalnej rynku pracy 3. Rozwój zasobów ludzkich
  4. Inwestycje w gospodarstwach rolnych 4. Rozbudowa portów lotniczych 4. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń z dużych zakładów energetycznego spalania 4. Rozwój kadr administracji (centralnej i samorządowej) i promocja dialogu społecznego 4. Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją
  5. Dostosowania w zakresie instytucjonalnym  

5. Racjonalna gospodarka odpadami
  5. Rozwój międzynarodowej współpracy regionów

Cele Programu Wsparcia realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

P-1

rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym

P-2

rozwój funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast

P-3

rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

P-4

stymulowanie lokalizacji inwestycji oraz wspieranie rozwoju MSP

P-5

wspieranie tworzenia i absorpcji innowacji, w tym transfer technologii

P-6

rozwój turystyki, rekreacji i ochrona dziedzictwa kulturowego

P-7

zwiększanie zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich i edukacji

P-8

aktywizacja obszarów wiejskich

P-9

rewitalizacja bazy ekonomicznej miast

P-10

rozwój współpracy przygranicznej


Rodzaje Zadań realizowanych w ramach Działania, wg nomenklatury Programu Wsparcia: zakreślić

P-I

Rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, innowacje gospodarcze, transfer technologii,

P-II

Restrukturyzacja wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej, opierająca się na zasadach zrównoważonego rozwoju,

P-III

Tworzenie nowych, stałych miejsc pracy,

P-IV

Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej, poprawiające warunki realizowania inwestycji gospodarczych,

P-V

Przedsięwzięcia z zakresu edukacji, w tym edukacji dorosłych,

P-VI

Przedsięwzięcia z zakresu kultury regionalnej i lokalnej, będących składnikami kultury narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego,

P-VII

Inwestycje poprawiające stan środowiska,

P-VIII

Inne zadania związane ze wspieraniem rozwoju regionalnego.


Priorytety Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego

Cele Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Inwestycja w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej

3. FINANSOWANIE (dane w tabelach podawać w tys. zł)

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

Część

Dział

Rozdział

Paragraf (z opisem)

85 / 24
600
60004

653 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa

Preliminowane wsparcie inwestycji wieloletnich:

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

rok

Wsparcie z budżetu państwa

Inne,
w tym fundusze celowe

wg ustawy
budżetowej 2000

wg wniosku wojewódzkiego

przed 2001

130373
117569*
1322

2001

32847
23250
50500**

2002

65363
27555
 

poza 2002

87113
223890
 

łącznie

315696*
392264
51822
* w roku 2000 nie uzyskano dotacji w wys. 11250 mln zł
w roku 1999 nie uzyskano dotacji w wys. 1554 mln zł
** planowany kredyt do zaciągnięcia przez PKT na wykup wozów tramwajowych

Terminy: *) wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego

rozpoczęcie Działania

zakończenie Działania

zakończenie wg Ustawy budż. na 2000r.*)

1997
2004
2004

W przypadku działań jednozadaniowych o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu: zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

Zbiorcza tabela finansowa:

*) ewentualnie wpisać "BW" jeśli udział budżetów lokalnych jest zawarty w ogólnej sumie budżetu województwa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001
118891
 
 
 
118891
117569
 
 
 
1322
 
2001
73750
 
 
 
73750
23250
 
 
 
50500*
 
2002
27555
 
 
 
27555
27555
 
 
 
 
 
po 2002
223890
 
 
 
223890
223890
 
 
 
 
 
łącznie
444086
 
 
 
444086
392264
 
 
 
51822
 
* planowany kredyt do zaciągnięcia przez PKT na wykup wozów tramwajowych

4. MONITORING

Zakres rzeczowy Działania wykonany do 31 grudnia 2000 roku:
- Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Małachowskiego w Sosnowcu (zakończone w 1997)
- Modernizacja torowiska tramwajowego w ul.Hajduckiej w Chorzowie (zakończone w 1998 r.)
- System oznaczania ważności biletów tramwajowych wraz z monitoringiem eksploatacyjnym (zakończone w 1998 r)
- Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3-go Maja w Sosnowcu (zakończone w 1999 r.)
- Roboty torowe dla zadania "Modernizacja trasy tramwajowej Nr 6/41" umożliwiające funkcjonowanie nowoczesnego tramwaju niskopodłogowego

Instytucja zarządzająca: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
Przez instytucję zarządzającą rozumiemy instytucję odpowiedzialną za proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażania działania, w aspekcie finansowym i rzeczowym, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji działania z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami
Zarząd Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46,
tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

Wskaźniki oceny Działania:

*) EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

L.p.

EFEKTY *)

wartość aktualna

wartość oczekiwana w kolejnych kwartałach

źródło
danych

opis wskaźnika

III-01
IV-01
I-2002
II-02
III-02
IV-02
2003

1.

Długość zmodernizowanej linii w mtp ( mtp-metry toru pojedynczego)

3730

1000

1300

2100

2450

2750

1757

 

Beneficjent

2.
Ilość niskopodłogowych wozów tramwajowych w szt.

5 szt.

 

12

 

 

 

 

 

Beneficjent

 

* dalsza realizacja uzależniona jest od dofinansowania współinwestorów (UM, WPWiK)

*) REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi
lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

L.p.

REZULTATY *)

źródło danych

opis wskaźnika

przed realizacją

po realizacji

1.

Zwiększenie prędkości przejazdu na zmodernizowanych liniach o 5,4 km / godz
18 km/godz
23,4 km/godz

Beneficjent

2.
Zwiększenie liczby pasażerów korzystających dziennie z komunikacji tramwajowej ul.Gliwicka o ponad 4 000.
75000 osób /dziennie
8100 osób /dziennie
Beneficjent

*) ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

L.p.

ODDZIAŁYWANIE *)

źródło danych

opis wskaźnika i jego dynamiki

1.

Zmniejszenie liczby kolizji w miastach aglomeracji o 15 zdarzeń.

Beneficjent

5. DZIAŁANIE O OTWARTEJ LIŚCIE ZADAŃ
(wypełnić tylko dla Działań o charakterze programu regionalnego, gdzie lista zadań i beneficjentów nie stanowi przedmiotu kontraktu)

Kryteria wyboru zadań:

1.

 
2.
 

3.

 
4.
 
5.
 

Sposób wdrażania programu (opis):

.

 


Kryteria wyboru beneficjentów:

Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu działania

1.

 
2.
 
3.
 

Wskaźniki oceny poszczególnych zgłoszonych zadań:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

ODDZIAŁYWANIE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

REZULTATY
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.