KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadania
D.3
1

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Modernizacja korytarza trasy tramwajowej Nr 6/41 umożliwiającej funkcjonowanie nowoczesnego tramwaju niskopodłogowego

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


317

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

Zadanie jest działaniem modernizacyjnym zmierzającym do uatrakcyjnienia szynowej komunikacji zbiorowej poprzez wprowadzenie nowoczesnego tramwaju, opartego o współczesne rozwiązania techniczne, zapewniające bezpieczeństwo, oszczędność energii, ochronę środowiska, komfort użytkowy oraz dostęp osobom niepełnosprawnym.Zadanie obejmuje modernizację korytarza linii tramwajowej nr 6/41, na odcinku Katowice pętla Brynów - Bytom pętla Wrocławska, remont 13029 mtp wraz z dostawą 17 sztuk tramwajów nowej generacji.

Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Stan techniczny torowiska na odcinku Katowice pętla Brynów - Bytom pętla Wrocławska jest zły, a istniejący tabor tramwajowy pochodzący z lat 70-tych, charakteryzuje się znaczną emisją energii wibroakustycznej do środowiska oraz dużą energochłonnością.

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Samorząd Województwa Śląskiego40-037 Katowice ul. Ligonia 46,
tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

Decyzję o realizacji inwestycji w latach 2001-2002 podjął Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr I/30/01 z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia "Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002".

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
W ramach zadania zostanie zmodernizowana infrastruktura torowa, tj.: - 43.000 mb torowiska ( w tym remont 13.029 mtp) oraz sieć zaopatrzenia w energię elektryczną. Ponad to w ramach realizacji zadania zmodernizowany zostanie system nadzoru ruchu, automatyki układów napędowych, rozjazdów oraz sterowania sygnalizacjami drogowymi z adaptacją zajezdni dla tramwajów. Zakupionych zostanie także 17 wozów tramwajowych nowej generacji.

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)
Realizacja przedsięwzięcia pozwoli m.in.: podnieść komfort podróżowania, zwiększyć dostępność podróżnym (niepełnosprawni), zwiększyć częstotliwość kursowania (m.in. poprzez zwiększenie prędkości) oraz znacznie skrócić czas przejazdu komunikacją tramwajową. W wyniku realizacji tego działania poprawie ulegnie punktualność oraz ograniczony zostanie ruch samochodowy w miastach. Rezultatem będzie także zmniejszenie emisji spalin i hałasu.

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli m.in.: podnieść komfort podróżowania, zwiększyć dostępność podróżnym (niepełnosprawni), zwiększyć częstotliwość kursowania (m.in. poprzez zwiększenie prędkości) oraz znacznie skrócić czas przejazdu komunikacją tramwajową. W wyniku realizacji tego działania poprawie ulegnie punktualność oraz ograniczony zostanie ruch samochodowy w miastach. Rezultatem będzie także zmniejszenie emisji spalin i hałasu.

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)


W przypadku działań o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu
zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

inne np. fund.cel.

do 2001
82899
 
 
 
82899
82899
 
 
2001
71659*
 
 
 
71659*
21159*
50500**
 
2002
19555
 
 
 
19555
19555
 
 
po 2002
58569
 
 
 
58569
58569
 
 
łącznie
232682
 
 
 
232682
182182
50500
 

lanowanie zadania:
*w tym 11159 tys. zł zobowiązanie płatność za rok 2000
*planowany do zaciągnięcia kredyt na wozy tramwajowe

wg kwartałów
I/2001
II/01
III/01
IV/01
I/2002
II/02
III/02
IV/02
po 2002
Harmonogram realizacji *)
R
R
R
 
 
 
 
 
 
Harmonogram kontraktowania**)
.
11125
15159
21159
26159
31159
36159
40714
99283
Harmonogram wydatkowania**)
.
11125
15159
21159
26159
31159
36159
40714
99283
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

IV kw. 2003 r.

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

Ilość nowo zakupionych wozów tramwajowych w szt.
17 szt.
Beneficjent
IV kw. 2001
2.
Długość wyremontowanego torowiska w mb
13029 mb
Beneficjent
IV kw. 2002
3.
Długość zmodernizowanej linii w mtp
43000 mtp
Beneficjent
IV kw. 2003

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Zwiększenie prędkości przejazdu na zmodernizowanych liniach
20%
Beneficjent
III kw. 2003
2.
Skrócenie czasu podróży
10 minut
Beneficjent
III kw. 2003

L.p.

ODDZIAŁYWANIE*
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Zmniejszenie liczby kolizji w miastach aglomeracji
15 szt.
Baza danych beneficjenta
Rok po zakończeniu realizacji inwestycji
*Wypełnić w przypadku, gdy określenie wskaźników oddziaływania na poziomie zadania jest możliwe