KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadania
D.3
2

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Przebudowa torowiska tramwajowego
w ul. Gliwickiej od Placu Wolności do ul. Żelaznej w Katowicach.

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


317

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

Zostanie zmodernizowane 1405 mb toru pojedynczego od Placu Wolności do ul. Żelaznej w Katowicach - I etap: 348 m, II etap: 1057 m. W ramach zadania przewiduje się zmianę odcinka jednotorowego na dwutorowy z jednoczesną poprawą geometrii torowiska w układzie jezdni.

Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Stan techniczny torowiska od Placu Wolności do ul. Żelaznej w Katowicach na odcinku jest zły. Istnieje potrzeba wykonania remontu zużytego technicznie torowiska oraz poprawy parametrów związanych z emisją energii wibroakustycznej w części miasta o gęstej zabudowie mieszkalnej. Ponadto obecny odcinek jest jednotorowy co w znaczny sposób powoduje utrudnienia w ruchu tramwajowym.

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Samorząd Województwa Śląskiego40-037 Katowice ul. Ligonia 46,
tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

Decyzję o kontynuacji inwestycji w latach 2001-2002 podjął Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr I//30/01 z dnia 29 stycznia w sprawie uchwalenia "Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002".

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
Efektem rzeczowym realizacji inwestycji będzie: 1405 mb toru pojedynczego, z czego w ramach realizacji kontraktu w pierwszym etapie 348 mtp.

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)
Realizacja przedsięwzięcia pozwoli m.in.: podnieść komfort podróżowania, zwiększyć częstotliwość kursowania (m.in. poprzez zwiększenie prędkości) oraz znacznie skrócić czas przejazdu komunikacją tramwajową. W wyniku realizacji tego działania poprawie ulegnie również punktualność przejazdu.

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Unowocześnienie systemu tramwajowego i drogowego w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin i hałasu, a tym samym w wyraźny sposób wpłynie na poprawę warunków zamieszkania i zdrowia mieszkańców - zwłaszcza w mieście. Wynikiem tego będzie także zmniejszenie liczby kolizji drogowych w mieście. Działanie to wzmocni także funkcje metropolitalne Aglomeracji.

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)


W przypadku działań o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu
zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

inne np. fund.cel.

do 2001
2412
 
 
 
2412
2412
 
 
2001
2091
 
 
 
2091
2091
 
 
2002
2500
 
 
 
2500
2500
 
 
po 2002
 
 
 
 
 
 
 
 
łącznie
7003
 
 
 
7003
7003
 
 

*dalsza realizacja jest uzależniona od dofinansowania współinwestorów

Planowanie zadania:
*w tym 11159 tys. zł zobowiązanie płatność za rok 2000
*planowany do zaciągnięcia kredyt na wozy tramwajowe
wg kwartałów
I/2001
II/01
III/01
IV/01
I/2002
II/02
III/02
IV/02
po 2002
Harmonogram realizacji *)
R
R
R
R
 
 
 
 
 
Harmonogram kontraktowania**)
.
91
1091
2091
2591
3341
4091
4591
 
Harmonogram wydatkowania**)
.
91
1091
2091
2591
3341
4091
4591
 
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

IV kw. 2003 r.

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

Przebudowa torowiska - I etap ( metry toru pojedynczego-mtp)
348 mtp
Beneficjent
III kw. 2001
2.
Przebudowa torowiska - II etap
524,76 mtp
Beneficjent
IV kw. 2002
3.
Przebudowa torowiska - kontynuacja II etap
532,3mtp
Beneficjent
IV kw. 2003


* realizacja jest uzależniona od dofinansowania współinwestorów

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Zwiększenie prędkości przejazdu na zmodernizowanych liniach w %
o ok. 30%
Beneficjent
IV kw. 2003
2.
Zwiększenie liczby pasażerów korzystających z komunikacji tramwajowej w %
o ok. 4,75%
Beneficjent
IV kw. 2003
3.
Skrócenie czasu podróży w min.
o 1 min.
Beneficjent
IV kw. 2003

L.p.

ODDZIAŁYWANIE*
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Zmniejszenie liczby kolizji tramwajowych w mieście
1 szt.
Beneficjent
Rok po zakończeniu realizacji inwestycji
*Wypełnić w przypadku, gdy określenie wskaźników oddziaływania na poziomie zadania jest możliwe