KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadania
D.3
3

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Wolności w Zabrzu.

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


317

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację torowiska tramwajowego w ul. Wolności w Zabrzu. W roku 2002 przewiduje się modernizację około 525,3 mb toru pojedynczego wraz z niezbędnymi robotami sieciowymi.

Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

W 1998 roku Miasto Zabrze przystąpiło do gruntownej modernizacji ul. Wolności, obejmującej przebudowę nawierzchni ulicy, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Dla uzyskania kompleksowości modernizacji głównej ulicy Zabrza niezbędna jest przebudowa i modernizacja torowiska tramwajowego na trasie tramwajowej łączącej Zabrze z Gliwicami. W roku 2002 przewiduje się modernizację około 525,3 mb toru pojedynczego wraz z niezbędnymi robotami sieciowymi.

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Samorząd Województwa Śląskiego40-037 Katowice ul. Ligonia 46,
tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

Decyzję o kontynuacji inwestycji w latach 2001-2002 podjął Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr I//30/01 z dnia 29 stycznia w sprawie uchwalenia "Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002".

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
W wyniku realizacji inwestycji zostanie zmodernizowane 525,3 mtp wraz z niezbędnymi robotami sieciowymi

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)
Realizacja przedsięwzięcia pozwoli m.in.: podnieść komfort podróżowania, zwiększyć częstotliwość kursowania (m.in. poprzez zwiększenie prędkości) oraz znacznie skrócić czas przejazdu komunikacją tramwajową. W wyniku realizacji tego działania poprawie ulegnie również punktualność przejazdu. Rezultatem będzie także zmniejszenie emisji spalin i hałasu.

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Unowocześnienie systemu tramwajowego i drogowego w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin i hałasu, a tym samym w wyraźny sposób wpłynie na poprawę warunków zamieszkania i zdrowia mieszkańców - zwłaszcza w mieście. Wynikiem tego będzie także zmniejszenie liczby kolizji drogowych w mieście. Działanie to wzmocni także funkcje metropolitalne Aglomeracji.

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)


W przypadku działań o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu
zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

inne np. fund.cel.

do 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
2001
. .
 
 
 
. .
 
 
 
2002
2500
 
 
 
2500
2500
 
 
po 2002
4777
 
 
 
4777
4777
 
 
łącznie
7277
 
 
 
7277
7277
 
 

*dalsza realizacja jest uzależniona od dofinansowania współinwestorów

Planowanie zadania:
*w tym 11159 tys. zł zobowiązanie płatność za rok 2000
*planowany do zaciągnięcia kredyt na wozy tramwajowe
wg kwartałów
I/2001
II/01
III/01
IV/01
I/2002
II/02
III/02
IV/02
po 2002
Harmonogram realizacji *)
.
.
.
.
R
R
R
R
R
Harmonogram kontraktowania**)
.
.
.
.
200
1200
2200
2500
7277
Harmonogram wydatkowania**)
.
.
.
.
200
1200
2200
2500
7277
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

I etap - IV kw. 2002 roku, kontynuacja w 2004 roku

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

Przebudowa torowiska - I etap ( metry toru pojedynczego-mtp)
525,3 mtp
Beneficjent
IV kw. 2002


* realizacja jest uzależniona od dofinansowania współinwestorów

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Zwiększenie prędkości przejazdu na zmodernizowanych liniach w %
o ok. 30%
Beneficjent
IV kw. 2004
2.
Zwiększenie liczby pasażerów korzystających z komunikacji tramwajowej w %
o ok. 5%
Beneficjent
IV kw. 2004
3.
Skrócenie czasu podróży w min.
o 5min.
Beneficjent
IV kw. 2004

L.p.

ODDZIAŁYWANIE*
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Zmniejszenie liczby kolizji tramwajowych w mieście
1 szt.
Beneficjent
I kw. 2005
*Wypełnić w przypadku, gdy określenie wskaźników oddziaływania na poziomie zadania jest możliwe