KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadania
D.3
4

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Modernizacja torowiska tramwajowego
w ul. Katowickiej w Świętochłowicach

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


317

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

Zarząd Miasta Świętochłowice przystępuje do modernizacji pasażu miejskiego jako ciągu pieszo-handlowego łącznie z wymianą uzbrojenia podziemnego, remontu nawierzchni ulicy, chodników według obowiązujących przepisów i standardów. Z uwagi na zły stan techniczny torowiska oraz jego centralne usytuowanie w przekroju ulicy zachodzi potrzeba 1000 mb toru pojedynczego.

Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Stan techniczny na odcinku 1000 mb w ulicy Katowickiej w Świętochłowicach jest zły. Istnieje potrzeba wykonania remontu zużytego technicznie torowiska oraz poprawy parametrów związanych z emisją energii wibroakustycznej w centralnej części miasta w ciągu pieszo-handlowym.

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Samorząd Województwa Śląskiego40-037 Katowice ul. Ligonia 46,
tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

Decyzję o kontynuacji inwestycji w latach 2001-2002 podjął Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr I//30/01 z dnia 29 stycznia w sprawie uchwalenia "Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002".

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
W ramach tego zadania nastąpi przebudowa torowiska na długości 1000 mb toru pojedynczego. Łącznie z przebudową torowiska wykonana zostanie również przebudowa sieci trakcyjnej w zakresie niezbędnym do prowadzenia komunikacji tramwajowej.

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)
Realizacja przedsięwzięcia pozwoli m.in.: podnieść komfort podróżowania, zwiększyć częstotliwość kursowania (m.in. poprzez zwiększenie prędkości) oraz znacznie skrócić czas przejazdu komunikacją tramwajową. W wyniku realizacji tego działania poprawie ulegnie również punktualność przejazdu. Rezultatem będzie także zmniejszenie emisji spalin i hałasu.

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Unowocześnienie systemu tramwajowego i drogowego w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin i hałasu, a tym samym w wyraźny sposób wpłynie na poprawę warunków zamieszkania i zdrowia mieszkańców - zwłaszcza w mieście. Wynikiem tego będzie także zmniejszenie liczby kolizji drogowych w mieście. Działanie to wzmocni także funkcje metropolitalne Aglomeracji.

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)

W przypadku działań o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu
zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

inne np. fund.cel.

do 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
2001
. .
 
 
 
. .
 
 
 
2002
3000
 
 
 
3000
3000
 
 
po 2002
1529
 
 
 
1529
1529
 
 
łącznie
4529
 
 
 
4529
4529
 
 

*dalsza realizacja jest uzależniona od dofinansowania współinwestorów

Planowanie zadania:
*w tym 11159 tys. zł zobowiązanie płatność za rok 2000
*planowany do zaciągnięcia kredyt na wozy tramwajowe
wg kwartałów
I/2001
II/01
III/01
IV/01
I/2002
II/02
III/02
IV/02
po 2002
Harmonogram realizacji *)
.
.
.
.
R
R
R
R
R
Harmonogram kontraktowania**)
.
.
.
.
500
1500
2500
3000
4529
Harmonogram wydatkowania**)
.
.
.
.
500
1500
2500
3000
4529
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

IV kw. 2003 R.

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

Długość wyremontowanego torowiska w mb
1000 mb
Beneficjent
IV kw. 2003
2.
Długość zmodernizowanej linii w mtp
1000 mb
Beneficjent
IV kw. 2003

* realizacja jest uzależniona od dofinansowania współinwestorów

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Zwiększenie prędkości przejazdu na zmodernizowanych liniach w %
o ok.130%
Beneficjent
IV kw. 2003
2.
Zwiększenie liczby pasażerów korzystających z komunikacji tramwajowej w %
o ok. 5%
Beneficjent
IV kw. 2003

L.p.

ODDZIAŁYWANIE*
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Zmniejszenie liczby kolizji tramwajowych w mieście
1 szt.
Beneficjent
IV kw. 2004
*Wypełnić w przypadku, gdy określenie wskaźników oddziaływania na poziomie zadania jest możliwe