KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA DZIAŁANIA

Symbol:
D.4

ARKUSZ GŁÓWNY

Nazwa działania:

Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść

granicznych: Pietraszyn - Sudice i Chałupki - Bohumin

 

 

Właściwą odpowiedź zaznaczyć kółkiem

Czy jest to inwestycja wieloletnia?

TAK

NIE

 

Wpisać

Liczba załączonych arkuszy zadań

2

1. OPIS DZIAŁANIA

Uzasadnienie wyboru działania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Ruch tranzytowy w kierunku przejść granicznych w obrębie Euroregionu Silesia napotyka na coraz większe bariery. Część z nich jest efektem złego stanu dróg, co ogranicza ich przepustowość, zwiększając tym samym czas podróży do i od granicy, a spośród innych przeszkód do najważniejszych zaliczyć można powstawanie licznych korków w obrębie Raciborza i Opawy. W celu poprawy warunków ruchu tranzytowego opracowany został kompleksowy projekt modernizacji dróg likwidujący istniejące wąskie gardła sieci komunikacyjnej na terenie Euroregionu oraz złożona została dnia 3.12.1999 r. Deklaracja wsparcia tego przedsięwzięcia przez władze gmin polskiej i czeskiej części Euroregionu Silesia oraz starostę powiatu raciborskiego i starostę powiatu głubczyckiego. Modernizacja dotyczy drogi I/46 Opawa- Sudice i drogi nr 916 Pietraszyn-Racibórz. Skuteczność tego przedsięwzięcia polegająca na sprawnej komunikacji transgranicznej na tym odcinku, warunkowana jest przebudową układów komunikacyjnych w obrębie centrów Opawy i Raciborza. Połączenia drogowe z układami komunikacyjnymi Polski i Czech są obecnie niedrożne i bez ich przebudowy w postaci śródmiejskich obwodnic nie spełnią oczekiwań co do zwiększenia transgranicznego ruchu tranzytowego.
Realizacja działania znacznie ułatwi ruch tranzytowy od centrum Raciborza do centrum Opawy.


Cele jakie realizować ma działanie (opis):

Realizacja tego działania służyć będzie rozwojowi infrastruktury transportowej stanowiącej dopełnienie sieci transeuropejskich poprzez poprawę układu komunikacyjnego w rejonie przygranicznym pomiędzy Polska i Czeską Republiką. Usprawniony zostanie także dostęp do przejść granicznych dla ruchu międzynarodowego. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia transgranicznego ruchu tranzytowego i przepustowości na trasach: Krapkowice- Racibórz- Opawa- Ostrawa, Gliwice- Racibórz- Opawa- Ostrawa, Opole- Racibórz- Rybnik oraz poprawy bezpieczeństwa na drodze. Będzie także czynnikiem wspierającym lokalny rozwój gospodarczy.


Efekty działania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

Efektem rzeczowym tego działania będzie wybudowanie nowego odcinka drogi jako obwodnicy śródmiejskiej miasta Raciborza oraz zmodernizowanie odcinka drogi wojewódzkiej Racibórz-Samborowice - granica państwa. Realizacja tego działania doprowadzi do przebudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej.


Rezultaty działania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

Realizacja działania spowoduje wzrost natężenia ruchu przy jednoczesnym wzroście przepustowości w obszarze przygranicznym i na trasie Krapkowice- Opawa- Ostrawa, Gliwice- Opawa- Ostrawa, Opole- Racibórz- Rybnik. Modernizacja tej drogi spowoduje także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmniejszenie liczby kolizji i wypadków.

Oddziaływanie (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych zwiększy transgraniczny ruch tranzytowy przebiegający przez Racibórz, zwłaszcza na trasie Krapkowice- Opawa- Ostrawa. Poprawi także dostępność do turystycznych atrakcji terenów ziemi raciborsko-opawskiej. Rozwój ruchu transgranicznego przyczyni się do ożywienia kontaktów gospodarczych pomiędzy Polską a Czechami.

Komplementarność Działania z przedsięwzięciami realizowanymi w województwie, także poza kontraktem (opis):

Działania w ramach Programu Przedakcesyjnego Unii Europejskiej PHARE CBC 2001 stanowią kontynuację działań podjętych w ramach Programów Współpracy Przygranicznej Polska - Słowacja i Polska -Czechy PHARE 2000, który będzie wdrażany w latach 2001-2003.

2. ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

Cele Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

N-1

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

N-2

Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji

N-3

Rozwój zasobów ludzkich

N-4

Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją

N-5

Rozwój współpracy regionów

Cele i priorytety Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

 
Osie rozwoju
  1. Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez modernizację i strukturalne dopasowanie sektora przemysłu i usług 2. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich 3. Integracja gospodarki polskiej poprzez modernizację i rozbudowę sieci transportowych 4. Tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez modernizację i rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia 6. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów

Kierunki działań (priorytety)

1. wzrost konkurencyjności restrukturyzowanych sektorów przemysłu 1. Rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich 1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 1. Poprawa jakości wód powierzchniowych 1. Reforma systemu edukacji 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 2. Rozwój i różnicowanie działalności gospodarczej 2. Modernizacja i rozbudowa sieci kolejowej

2. Poprawa jakości wody do picia i zwiększenie jej dostępności
2. Rozwój systemu kształcenia ustawicznego, przekwalifikowań i doskonalenia zawodowego kadr małych i średnich przedsiębiorstw 2. Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji
3. Wzrost innowacyjności 3. Poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych 3. Poprawa dostępności portów morskich 3. Poprawa jakości powietrza 3. Doskonalenie obsługi instytucjonalnej rynku pracy 3. Rozwój zasobów ludzkich
  4. Inwestycje w gospodarstwach rolnych 4. Rozbudowa portów lotniczych 4. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń z dużych zakładów energetycznego spalania 4. Rozwój kadr administracji (centralnej i samorządowej) i promocja dialogu społecznego 4. Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją
  5. Dostosowania w zakresie instytucjonalnym  

5. Racjonalna gospodarka odpadami
  5. Rozwój międzynarodowej współpracy regionów

Cele Programu Wsparcia realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

P-1

rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym

P-2

rozwój funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast

P-3

rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

P-4

stymulowanie lokalizacji inwestycji oraz wspieranie rozwoju MSP

P-5

wspieranie tworzenia i absorpcji innowacji, w tym transfer technologii

P-6

rozwój turystyki, rekreacji i ochrona dziedzictwa kulturowego

P-7

zwiększanie zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich i edukacji

P-8

aktywizacja obszarów wiejskich

P-9

rewitalizacja bazy ekonomicznej miast

P-10

rozwój współpracy przygranicznej


Rodzaje Zadań realizowanych w ramach Działania, wg nomenklatury Programu Wsparcia: zakreślić

P-I

Rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, innowacje gospodarcze, transfer technologii,

P-II

Restrukturyzacja wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej, opierająca się na zasadach zrównoważonego rozwoju,

P-III

Tworzenie nowych, stałych miejsc pracy,

P-IV

Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej, poprawiające warunki realizowania inwestycji gospodarczych,

P-V

Przedsięwzięcia z zakresu edukacji, w tym edukacji dorosłych,

P-VI

Przedsięwzięcia z zakresu kultury regionalnej i lokalnej, będących składnikami kultury narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego,

P-VII

Inwestycje poprawiające stan środowiska,

P-VIII

Inne zadania związane ze wspieraniem rozwoju regionalnego.


Priorytety Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego

Cele Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Modernizacja układu komunikacyjnego , budowa obwodnic miast oraz dróg łączących z południową Polską

3. FINANSOWANIE (dane w tabelach podawać w tys. zł)

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

Część

Dział

Rozdział

Paragraf (z opisem)

     

.

Preliminowane wsparcie inwestycji wieloletnich:

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

rok

Wsparcie z budżetu państwa

Inne,
w tym fundusze celowe

wg ustawy
budżetowej 2000

wg wniosku wojewódzkiego

przed 2001

     

2001

     

2002

     

poza 2002

     

łącznie

     
* w roku 2000 nie uzyskano dotacji w wys. 11250 mln zł
w roku 1999 nie uzyskano dotacji w wys. 1554 mln zł
** planowany kredyt do zaciągnięcia przez PKT na wykup wozów tramwajowych

Terminy: *) wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego

rozpoczęcie Działania

zakończenie Działania

zakończenie wg Ustawy budż. na 2000r.*)

 
 
 

W przypadku inwestycji budowlanych wprowadzonych do kontraktu: zakreślić odpowiedź
Jest to działanie dwuzadaniowe

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

Zbiorcza tabela finansowa:

*) ewentualnie wpisać "BW" jeśli udział budżetów lokalnych jest zawarty w ogólnej sumie budżetu województwa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002
7800
3500
 
3500
4300
990
310
 
3000
 
 
po 2002
7200
4500
 
4500
2700
 
200
 
2500
 
 
łącznie
15000
8000
 
8000
7000
990
510
 
5500
 
 

4. MONITORING

Zakres rzeczowy Działania wykonany do 31 grudnia 2000 roku:
Modernizacja odcinka pierwszego: Rondo - ul. Czekoladowa:
- część drogowa - uzbrojenie terenu, w tym: urządzenia energetyczne, urządzenia teletechniczne, modernizacja sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej
- oświetlenie uliczne
- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
- organizacja ruchu na czas budowy

Instytucja zarządzająca: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
Przez instytucję zarządzającą rozumiemy instytucję odpowiedzialną za proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażania działania, w aspekcie finansowym i rzeczowym, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji działania z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami

Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej
Urząd Miasta Racibórz, ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz
tel. + 48 32 4152803, fax. + 48 32 4154921 e-mail: wrozwoju@silesia.top.pl

Wskaźniki oceny Działania:

*) EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

L.p.

EFEKTY *)

wartość aktualna

wartość oczekiwana w kolejnych kwartałach

źródło
danych

opis wskaźnika

III-01
IV-01
I-2002
II-02
III-02
IV-02
2003

1.

Długość nowego odcinka obwodnicy śródmiejskiej (mb)

0

 

 

 

 

 

 

866,3
mb

Dokumentacja techniczna i kontraktowa, raporty wykonawcy, inżyniera nadzoru i Zarządu Miasta bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

2.
Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej (m)

0

 

 

 

 

 

 

124
m

Dokumentacja techniczna i kontraktowa, raporty wykonawcy, inżyniera nadzoru i Zarządu Miasta bezpośrednio po zakończeniu inwestycji
3. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej (m)
0
           
1362
m
Dokumentacja techniczna i kontraktowa, raporty wykonawcy, inżyniera nadzoru i Zarządu Miasta bezpośrednio po zakończeniu inwestycji
4. Długość zmodernizowanej drogi wojewódzkiej nr 916(mb)
0
           
3120 mb
Dokumentacja techniczna i kontraktowa, raporty wykonawcy, inżyniera nadzoru i Zarządu Miasta bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

Nie jest możliwe określenie wartości oczekiwanej w poszczególnych kwartałach a jedynie po zakończeniu całego działania.
Określenie wskaźników rezultatu i oddziaływania oraz oczekiwanego przyrostu wartości jest możliwe tylko po zakończeniu realizacji całego działania w dłuższym okresie czasu na podstawie analizy ex post., np.:

* dalsza realizacja uzależniona jest od dofinansowania współinwestorów (UM, WPWiK)

*) REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi
lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

L.p.

REZULTATY *)

źródło danych

opis wskaźnika

przed realizacją

po realizacji

1.

Wskaźnik natężenia ruchu w obszarze przygranicznym i na trasie Krapkowice- Opawa- Ostrawa, Gliwice- Opawa- Ostrawa, Opole- Racibórz- Rybnik
Brak danych
Zakładany jest wzrost o 30% do 2006 r.

Raporty GDDP oraz Zarządu Miasta w 2006 r.

2.
Zwiększenie liczby osób i pojazdów przekraczających granicę na przejściach Chałupki-Bohumin i Pietraszyn-Sudice
Brak danych
Zakładany jest wzrost o 20 - 30% li
Raporty Straży Granicznej po roku od zakończenia inwestycji

*) ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

L.p.

ODDZIAŁYWANIE *)

źródło danych

opis wskaźnika i jego dynamiki

1.

Zmniejszenie wskaźnika wypadkowości na zmodernizowanych odcinkach dróg

raporty Powiatowej Komendy Policji o liczbie wypadków
2. Zwiększenie liczby nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych udostępnionych w wyniku realizacji inwestycji 2 lata po jej zakończeniu
urzędy statystyczne, statystyki gmin

5. DZIAŁANIE O OTWARTEJ LIŚCIE ZADAŃ
(wypełnić tylko dla Działań o charakterze programu regionalnego, gdzie lista zadań i beneficjentów nie stanowi przedmiotu kontraktu)

Kryteria wyboru zadań:

1.

 
2.
 

3.

 
4.
 
5.
 

Sposób wdrażania programu (opis):

.

 


Kryteria wyboru beneficjentów:

Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu działania

1.

 
2.
 
3.
 

Wskaźniki oceny poszczególnych zgłoszonych zadań:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

ODDZIAŁYWANIE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

REZULTATY
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.