KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadania
D.4
1

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Budowa śródmiejskiej obwodnicy centrum Raciborza

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


312

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

W wyniku realizacji projektu powstanie Śródmiejska Obwodnica Centrum Raciborza dostosowana do standardów Unii Europejskiej, co spowoduje zwiększenie ruchu regionalnego i tranzytowego na trasach: Krapkowice- Racibórz- Opava- Ostrava, Gliwice- Racibórz- Opava- Ostrava, Opole- Racibórz- Rybnik o min. 30% mierzone przez Dyrekcję Generalną Dróg Publicznych w odstępach pięcioletnich, tj. w 2005r.
Uruchomienie nowego odcinka drogi o długości 866,22 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą spowoduje powstanie lokalnego węzła komunikacyjno- logistycznego przy wykorzystaniu dotychczasowej infrastruktury (dworzec kolejowy i autobusowy, przedsiębiorstwa spedycji kolejowej, agencje celne, hotele, biura podróży itp.), znajdującej się na linii przebiegu Śródmiejskiej Obwodnicy, wzbogaconej o międzynarodowy terminal autobusowy i lotniczy oraz centra informacyjne.

Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Plan ten został opracowany na zasadach dialogu społecznego oraz ścisłej współpracy z czeskim miastem partnerskim Opavą, w oparciu o badanie ruchu kołowego z listopada 1993 roku oraz przygotowaną na jego podstawie prognozę ruchu kołowego. W maju 1996 roku opracowano "Koncepcję programową układu komunikacyjnego opartego o ul. Nowomiejska, Pocztowa, Pl. Dworcowy PKP oraz Batorego w Raciborzu". Uchwalone w styczniu 2000 roku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciborza podtrzymało zasadność przyjętych rozwiązań drogowych w układzie centrum miasta, przynosząc zmiany co do lokalizacji i zasad obsługi Raciborza obwodnicami o znaczeniu ponadmiejskim.
Zarówno opracowana Strategia Rozwoju Miasta, jak i przyjęty Wieloletni Plan Inwestycyjny nakładają na władze miasta obowiązek podjęcia działań zmierzających do powstania Śródmiejskiej Obwodnicy Centrum Raciborza w perspektywie najbliższych lat.Dotychczasowe działania są ściśle skorelowane z planami zbudowania spójnej koncepcji układów komunikacyjnych w obrębie Euroregionu Silesia łączącej ten region z sieciami transeuropejskimi i prowadzone są w dialogu z wszystkimi zainteresowanymi partnerami społecznymi.

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Urząd Miasta Racibórz, ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz
tel. + 48 32 4152803, fax. + 48 32 4154921 e-mail: wrozwoju@silesia.top.pl

Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

Wybór beneficjenta jest zdeterminowany przebiegiem obwodnicy oraz podmiotem zarządzającym.Projekt programowany w ramach funduszu przedakcesyjnego PHARE CBC 2001

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
Efektem rzeczowym realizacji zaplanowanego działania będzie wybudowanie nowego odcinka drogi i przebudowa: kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)
Realizacja tego zadania spowoduje wzrost natężenia ruchu przy jednoczesnym wzroście przepustowości w obszarze przygranicznym i na trasie Krapkowice- Opawa- Ostrawa, Gliwice- Opawa- Ostrawa, Opole- Racibórz- Rybnik.
Modernizacja tej drogi spowoduje także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmniejszenie liczby kolizji i wypadków.

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Budowa obwodnicy miasta Racibórz zwiększy transgraniczny ruch tranzytowy przebiegający przez miasto, zwłaszcza na trasie Krapkowice- Opawa- Ostrawa.
Poprawi także dostępność do turystycznych atrakcji terenów ziemi raciborsko-opawskiej. Rozwój ruchu transgranicznego przyczyni się do ożywienia kontaktów gospodarczych pomiędzy Polską a Czechami.

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)

W przypadku działań o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu
zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002
7800
3500
 
3500
4300
990
310
 
3000
 
 
po 2002
7200
4500
 
4500
2700
 
200
 
2500
 
 
łącznie
15000
8000
 
8000
7000
990
510
 
5500
 
 

Planowanie zadania:
wg kwartałów
I/2001
II/01
III/01
IV/01
I/2002
II/02
III/02
IV/02
po 2002
Harmonogram realizacji *)
 
. .
 
 
P
K
R
R
R
Harmonogram kontraktowania**)
.
.
.
.
.
14490
.
.
.
Harmonogram wydatkowania**)
.
.
.
.
.
1500
3700
7490
14490
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

IV kwartał 2003 r.

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

długość nowego odcinka obwodnicy śródmiejskiej (mb)
866,32 m
Dokumentacja techniczna i kontraktowa, raporty wykonawcy, inżyniera nadzoru i Zarządu Miasta bezpośrednio po zakończeniu inwestycji
IV kwartał 2003 r.
2.
długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej (m)
124 m
Dokumentacja techniczna i kontraktowa, raporty wykonawcy, inżyniera nadzoru i Zarządu Miasta bezpośrednio po zakończeniu inwestycji
IV kwartał 2003 r.
3.
długość przebudowanej kanalizacji deszczowej (m)
1362 m
Dokumentacja techniczna i kontraktowa, raporty wykonawcy, inżyniera nadzoru i Zarządu Miasta bezpośrednio po zakończeniu inwestycji
IV kwartał 2003 r.

Określenie wskaźników rezultatu i oddziaływania oraz oczekiwanego przyrostu wartości jest możliwe tylko po zakończeniu realizacji całego zadania w dłuższym okresie czasu na podstawie analizy ex post., np.:

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Wskaźnik natężenia ruchu w obszarze przygranicznym i na trasie Krapkowice- Opawa- Ostrawa, Gliwice- Opawa- Ostrawa, Opole- Racibórz- Rybnik
Zakładany jest wzrost o 30% do 2006 r.
Raporty GDDP oraz Zarządu Miasta
Rok po zakończeniu realizacji
2.
Zwiększenie liczby osób i pojazdów przekraczających granicę na przejściach Chałupki-Bohumin i Pietraszyn-Sudice
20-30%
Raporty Straży Granicznej po 3 latach od zakończenia inwestycji
Rok po zakończeniu realizacji

L.p.

ODDZIAŁYWANIE*
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Wskaźnik wypadkowości na zmodernizowanych odcinkach dróg
Zakładane jest zmniejszenie ilości wypadków o 20% do 2006 r.
raporty Powiatowej Komendy Policji o liczbie wypadków
Dwa lata po zakończeniu realizacji inwestycji
2. Liczba nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych udostępnionych w wyniku realizacji inwestycji 2 lata po jej zakończeniu
10-20%
urzędy statystyczne, statystyki gmin
Dwa lata po zakończeniu inwestycji