KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadania
D.4
2

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 916
(Racibórz - granica Państwa)

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


312

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 916 położony jest w południowo-zachodniej części Województwa Śląskiego i rozpoczyna się w miejscowości Racibórz. na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 918, a kończy na granicy państwa w miejscowości Pietraszyn. Omawiany odcinek drogi przebiega przez teren trzech gmin: Racibórz, Pietrowice Wielkie i Krzanowice. Przy trasie drogi położone są zabudowania przedmieścia Raciborza oraz miejscowości Wojnowice i Samborowice.Przedmiotowa droga wojewódzka Nr 916 posiada jezdnię asfaltobetonową szerokości 6.00 m z miejscowymi poszerzeniami do 7,00 m. W początkowej części oraz na odcinkach przebiegających przez miejscowość Samborowice droga posiada przekrój półuliczny, a na pozostałej części przekrój drogowy. Odwodnienie jezdni odbywa się przy pomocy rowów otwartych. W wielu miejscach rowy zostały zasypane lub spłycone przez właścicieli przyległych posesji. Kanalizacja deszczowa znajduje się tylko fragmentarycznie na długości zabudowań w Samborowicach. Występują zróżnicowane warunki gruntowe w podłożu pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni. W większości przypadków w podłożu występują gliny pylaste i piaszczyste w stanie twardoplastycznym oraz lokalnie plastycznym, a także miejscowo pospółka gliniasta.
Podjęte zadanie obejmuje modernizację drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku o długości 3120 m: wstawienie krawężników na odcinku długości 1728,5 m, chodników z kostki brukowej o pow. 2926,6 m2, modernizację nawierzchni jezdni o pow. 19391 m2.

Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Ruch tranzytowy w kierunku przejść granicznych w obrębie Euroregionu Silesia napotyka na coraz większe bariery. Część z nich jest efektem złego stanu dróg, co ogranicza ich przepustowość, zwiększając tym samym czas podróży do i od granicy. W celu poprawy warunków ruchu tranzytowego opracowany został kompleksowy projekt modernizacji dróg likwidujący istniejące wąskie gardła sieci komunikacyjnej na terenie Euroregionu. Celowi temu służy również deklaracja wsparcia tego przedsięwzięcia złożona została w dniu 3.12.1999 r. przez władze gmin polskiej i czeskiej części Euroregionu Silesia oraz starostę powiatu raciborskiego i starostę powiatu głubczyckiego. Modernizacja dotyczy drogi I/46 Opawa - Sudice i drogi nr 916 Pietraszyn-Racibórz. Zakładając, że jest to kontynuacja już rozpoczętych prac nad modernizacją całego układu komunikacyjnego w obrębie Euroregionu Silesia rozwiązany zostanie najbardziej uciążliwy problem z przepustowością w kierunku dwóch przejść granicznych Pietraszyn-Sudice i Chałupki-Bohumin.

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Urząd Miasta Racibórz, ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz
tel. + 48 32 4152803, fax. + 48 32 4154921 e-mail: wrozwoju@silesia.top.pl

Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

Wybór beneficjenta jest zdeterminowany przebiegiem drogi oraz jej podmiotem zarządzającym.
Projekt programowany w ramach funduszu przedakcesyjnego PHARE CBC 2001

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
Efektem rzeczowym realizacji zaplanowanego zadania będzie zmodernizowanie drogi wojewódzkiej nr 916 poprzez modernizację nawierzchni jezdni oraz wstawienie krawężników i budowa chodników z kostki brukowej.

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)
Realizacja tego zadania spowoduje wzrost natężenia ruchu przy jednoczesnym wzroście przepustowości w obszarze przygranicznym i na trasie Krapkowice - Opawa- Ostrawa, Gliwice- Opawa- Ostrawa, Opole- Racibórz- Rybnik. Modernizacja tej drogi spowoduje także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmniejszenie liczby kolizji i wypadków.

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Budowa obwodnicy miasta Racibórz zwiększy transgraniczny ruch tranzytowy przebiegający przez miasto, zwłaszcza na trasie Krapkowice- Opawa- Ostrawa. Poprawi także dostępność do turystycznych atrakcji terenów ziemi raciborsko-opawskiej. Rozwój ruchu transgranicznego przyczyni się do ożywienia kontaktów gospodarczych pomiędzy Polską a Czechami.

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)

W przypadku działań o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu
zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002
310
 
 
 
310
 
310
 
 
 
 
po 2002
200
 
 
 
200
 
200
 
 
 
 
łącznie
510
 
 
 
510
 
510
 
 
 
 

Planowanie zadania:
wg kwartałów
I/2001
II/01
III/01
IV/01
I/2002
II/02
III/02
IV/02
po 2002
Harmonogram realizacji *)
 
. .
 
 
P
K
K/R
R
R
Harmonogram kontraktowania**)
.
.
.
.
.
 
510
.
.
Harmonogram wydatkowania**)
.
.
.
.
.
 
200
310
510
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

IV kwartał 2003 r.

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

długość zmodernizowanej drogi wojewódzkiej nr 916 (mb)
Do końca IV kwartału 2003 r. zmodernizowany zostanie odcinek drogi długości 3120 m
Dokumentacja techniczna i kontraktowa, raporty wykonawcy, inżyniera nadzoru i Zarządu Miasta bezpośrednio po zakończeniu inwestycji
IV kwartał 2003r.

Określenie wskaźników rezultatu i oddziaływania oraz oczekiwanego przyrostu wartości jest możliwe tylko po zakończeniu realizacji całego zadania w dłuższym okresie czasu na podstawie analizy ex post., np.:

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Wskaźnik natężenia ruchu w obszarze przygranicznym i na trasie Krapkowice- Opawa- Ostrawa, Gliwice- Opawa- Ostrawa, Opole- Racibórz- Rybnik
Zakładany jest wzrost o 30%
Raporty GDDP oraz Zarządu Miasta
Rok po zakończeniu realizacji
2.
Ilość osób i pojazdów przekraczających granicę na przejściu Chałupki-Bohumin i Pietraszyn-Sudice
Zwiększenie o 20 - 30%
Raporty Straży Granicznej
Rok po zakończeniu realizacji

L.p.

ODDZIAŁYWANIE*
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Wskaźnik wypadkowości na zmodernizowanych odcinkach dróg
Zakładane jest zmniejszenie ilości wypadków o 20% do 2006 r.
raporty Powiatowej Komendy Policji o liczbie wypadków
Dwa lata po zakończeniu realizacji inwestycji