KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA DZIAŁANIA

Symbol:
D.5

ARKUSZ GŁÓWNY

Nazwa działania:

Modernizacja drogi wojewódzkiej do przejścia granicznego
ze Słowacją
Korbielów-Oravska Polhora

 

 

Właściwą odpowiedź zaznaczyć kółkiem

Czy jest to inwestycja wieloletnia?

TAK

NIE

 

Wpisać

Liczba załączonych arkuszy zadań

1

1. OPIS DZIAŁANIA

Uzasadnienie wyboru działania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Międzynarodowa współpraca regionów jest jednym z najważniejszych czynników spójności społeczno-gospodarczej współczesnej Europy. Jedną z barier rozwojowych współpracy przygranicznej, jak również rozwoju regionów przygranicznych jest zły stan infrastruktury transportowej. Istniejąca sieć dróg nie zapewnia właściwej jakości obsługi przewozów.Istnieje potrzeba modernizacji infrastruktury transportowej przejść granicznych, w tym dróg dojazdowych do przejść. Działaniem takim jest właśnie modernizacja drogi wojewódzkiej do przejścia granicznego Korbielów -Oravska Polhora.


Cele jakie realizować ma działanie (opis):

Celem działania jest rozwój międzynarodowej współpracy regionów poprzez modernizację infrastruktury transportowej w strefie przygranicznej. Realizacja tego działania przyczyni się także w istotny sposób do poprawy dostępności atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie Beskidów. Modernizacja drogi będzie mieć również wpływ na wzrost dostępności regionu dla turystów i potencjalnych inwestorów a także na poprawę bezpieczeństwa na drogach.


Efekty działania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

Zakończenie zaplanowanego działania doprowadzi do zmodernizowania odcinka drogi wojewódzkiej w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją. Efektem przeprowadzonej modernizacji będzie wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, wyremontowanie obiektów mostowych i chodników oraz przepustów. Działanie to umożliwi także budowę urządzeń ochrony środowiska.


Rezultaty działania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

Realizacja działania wpłynie na skrócenie czasu przejazdu z Jeleśni do granicy. Modernizacja tej drogi spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmniejszenie liczby kolizji i wypadków. Przyczyni się także do zwiększenia dostępności przejścia granicznego dla ruchu odbywającego się między Polską a Słowacją.

Oddziaływanie (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Modernizacja drogi wojewódzkiej do przejścia granicznego Korbielów -Oravska Polhora.wpłynie na zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacyjnej i turystycznej regionu.Będzie także miała wpływ na zwiększenie ruchu granicznego, co spowoduje w dłuższym okresie czasu zwiększenie obrotów firm zlokalizowanych na tym terenie oraz kreację wspólnych inicjatyw polsko - słowackich.

Komplementarność Działania z przedsięwzięciami realizowanymi w województwie, także poza kontraktem (opis):

Działania w ramach Programu Przedakcesyjnego Unii Europejskiej PHARE CBC 2002 stanowią kontynuację działań podjętych w ramach Programów Współpracy Przygranicznej Polska - Słowacja i Polska -Czechy PHARE 2001, który będzie wdrażany w latach 2001-2003.

2. ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

Cele Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

N-1

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

N-2

Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji

N-3

Rozwój zasobów ludzkich

N-4

Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją

N-5

Rozwój współpracy regionów

Cele i priorytety Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

 
Osie rozwoju
  1. Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez modernizację i strukturalne dopasowanie sektora przemysłu i usług 2. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich 3. Integracja gospodarki polskiej poprzez modernizację i rozbudowę sieci transportowych 4. Tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez modernizację i rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia 6. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów

Kierunki działań (priorytety)

1. wzrost konkurencyjności restrukturyzowanych sektorów przemysłu 1. Rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich 1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 1. Poprawa jakości wód powierzchniowych 1. Reforma systemu edukacji 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 2. Rozwój i różnicowanie działalności gospodarczej 2. Modernizacja i rozbudowa sieci kolejowej

2. Poprawa jakości wody do picia i zwiększenie jej dostępności
2. Rozwój systemu kształcenia ustawicznego, przekwalifikowań i doskonalenia zawodowego kadr małych i średnich przedsiębiorstw 2. Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji
3. Wzrost innowacyjności 3. Poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych 3. Poprawa dostępności portów morskich 3. Poprawa jakości powietrza 3. Doskonalenie obsługi instytucjonalnej rynku pracy 3. Rozwój zasobów ludzkich
  4. Inwestycje w gospodarstwach rolnych 4. Rozbudowa portów lotniczych 4. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń z dużych zakładów energetycznego spalania 4. Rozwój kadr administracji (centralnej i samorządowej) i promocja dialogu społecznego 4. Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją
  5. Dostosowania w zakresie instytucjonalnym  

5. Racjonalna gospodarka odpadami
  5. Rozwój międzynarodowej współpracy regionów

Cele Programu Wsparcia realizowane poprzez Działanie (zakreślić):

P-1

rozwój infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu ponadlokalnym

P-2

rozwój funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast

P-3

rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

P-4

stymulowanie lokalizacji inwestycji oraz wspieranie rozwoju MSP

P-5

wspieranie tworzenia i absorpcji innowacji, w tym transfer technologii

P-6

rozwój turystyki, rekreacji i ochrona dziedzictwa kulturowego

P-7

zwiększanie zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich i edukacji

P-8

aktywizacja obszarów wiejskich

P-9

rewitalizacja bazy ekonomicznej miast

P-10

rozwój współpracy przygranicznej


Rodzaje Zadań realizowanych w ramach Działania, wg nomenklatury Programu Wsparcia: zakreślić

P-I

Rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, innowacje gospodarcze, transfer technologii,

P-II

Restrukturyzacja wybranych dziedzin usług publicznych oraz gospodarki lokalnej i regionalnej, opierająca się na zasadach zrównoważonego rozwoju,

P-III

Tworzenie nowych, stałych miejsc pracy,

P-IV

Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i transportowej, poprawiające warunki realizowania inwestycji gospodarczych,

P-V

Przedsięwzięcia z zakresu edukacji, w tym edukacji dorosłych,

P-VI

Przedsięwzięcia z zakresu kultury regionalnej i lokalnej, będących składnikami kultury narodowej oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego,

P-VII

Inwestycje poprawiające stan środowiska,

P-VIII

Inne zadania związane ze wspieraniem rozwoju regionalnego.


Priorytety Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego

Cele Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 realizowane poprzez Działanie (wpisać):

1.

Modernizacja układu komunikacyjnego , budowa obwodnic miast oraz dróg łączących z południową Polską

3. FINANSOWANIE (dane w tabelach podawać w tys. zł)

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

Część

Dział

Rozdział

Paragraf (z opisem)

     

 

Preliminowane wsparcie inwestycji wieloletnich:

Wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego:

rok

Wsparcie z budżetu państwa

Inne,
w tym fundusze celowe

wg ustawy
budżetowej 2000

wg wniosku wojewódzkiego

przed 2001

     

2001

     

2002

     

poza 2002

     

łącznie

     

Terminy: *) wypełnić tylko dla inwestycji wieloletnich samorządu terytorialnego

rozpoczęcie Działania

zakończenie Działania

zakończenie wg Ustawy budż. na 2000r.*)

 
 
 

W przypadku inwestycji budowlanych wprowadzonych do kontraktu: zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

Zbiorcza tabela finansowa:

*) ewentualnie wpisać "BW" jeśli udział budżetów lokalnych jest zawarty w ogólnej sumie budżetu województwa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
po 2002
13000
6570
 
6570
6430
990
4340
700
400
 
 
łącznie
13000
6570
 
6570
6430
990
4340
700
400
 
 

4. MONITORING

Zakres rzeczowy Działania wykonany do 31 grudnia 2000 roku:
Do dnia 31 grudnia 2000 roku nie zrealizowano żadnych zadań.

Instytucja zarządzająca: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
Przez instytucję zarządzającą rozumiemy instytucję odpowiedzialną za proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażania działania, w aspekcie finansowym i rzeczowym, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji działania z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami
Brak systemu wdrażania Programu Phare CBC Polska -Słowacja 2002. Nie jest możliwe określenie instytucji zarządzającej.

Wskaźniki oceny Działania:

*) EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)

L.p.

EFEKTY *)

wartość aktualna

wartość oczekiwana w kolejnych kwartałach

źródło
danych

opis wskaźnika

III-01
IV-01
I-2002
II-02
III-02
IV-02
2003

1.

długość km jezdni o wzmocnionej nawierzchni

0

 

 

 

 

 

 

5 km

Baza danych beneficjenta

2.
Ilość wyremontowanych obiektów mostowych

0

 

 

 

 

 

 

3 km

Baza danych beneficjenta
3.
długość km wyremontowanych chodników
0
           
2 km
Baza danych beneficjenta
4.
Ilość zmodernizowanych przepustów
0
           
1 km
Baza danych beneficjenta
5.
Ilość zbudowanych urządzeń ochrony środowiska
0
            1 km Baza danych beneficjenta

Nie jest możliwe określenie wartości oczekiwanej w poszczególnych kwartałach a jedynie po zakończeniu całego działania.
Określenie wskaźników rezultatu i oddziaływania oraz oczekiwanego przyrostu wartości jest możliwe tylko po zakończeniu realizacji całego działania w dłuższym okresie czasu na podstawie analizy ex post., np.:

* dalsza realizacja uzależniona jest od dofinansowania współinwestorów (UM, WPWiK)

*) REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi
lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)

L.p.

REZULTATY *)

źródło danych

opis wskaźnika

przed realizacją

po realizacji

1.

Skrócenie czasu przejazdu na zmodernizowanej drodze
40 min
20 min

Dane beneficjenta

2.
Zwiększenie liczby samochodów korzystających ze zmodernizowanej drogi
Brak danych
10%-20%
Policyjne statystyki wypadków

*) ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

L.p.

ODDZIAŁYWANIE *)

źródło danych

opis wskaźnika i jego dynamiki

1.

Zmniejszona ilość kolizji drogowych na zmodernizowanej drodze w ciągu roku

Urząd statystyczny urzędy gmin

5. DZIAŁANIE O OTWARTEJ LIŚCIE ZADAŃ
(wypełnić tylko dla Działań o charakterze programu regionalnego, gdzie lista zadań i beneficjentów nie stanowi przedmiotu kontraktu)

Kryteria wyboru zadań:

1.

 
2.
 

3.

 
4.
 
5.
 

Sposób wdrażania programu (opis):

 

 


Kryteria wyboru beneficjentów:

Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu działania

1.

 
2.
 
3.
 

Wskaźniki oceny poszczególnych zgłoszonych zadań:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

ODDZIAŁYWANIE
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.
       

L.p.

REZULTATY
(wyjaśnienie w pkt. 4)
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

 
 
 
 
2.
       
3.
       
4.