KONTRAKT WOJEWÓDZKI NA LATA 2001-2002
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

KARTA ZADANIA

Symbol: karty działań
Numer kolejny karty zadania
D.6
1

ARKUSZ SZCZEGÓŁOWY

Nazwa działania:

Modernizacja linii ozonu i węgla aktywnego
dla Zakładu Produkcji i Uzdatniania Wody w Goczałkowicach

 

 

Symbol typu zadania, zgodnie z Programem Wsparcia:
wykaz dopuszczonych typów zadań zamieszczono na stronie 4 niniejszego formularza


344

1. DANE OGÓLNE

Opis zadania :

Zakład Produkcji Wody w Goczałkowicach o wydajności 500 tys. m3 na dobę jest największą stacją uzdatniania wody eksploatowaną przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach. Woda do celów komunalnych czerpana jest nieprzerwanie od 1994 roku ze zbiornika w Goczałkowicach.W związku z tym w 1991 roku rozpoczęto inwestycję zmierzającą do udoskonalenia procesu uzdatniania wody bezpośrednio w Zakładzie Produkcji Wody w Goczałkowicach poprzez wprowadzenie dodatkowych, uzupełniających technologii, tj. ozonu i węgla aktywnego.W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie AKPiA na linii ozonu oraz kontynuację robót związanych z realizacją filtrów węglowych w tym wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz zewnętrznej sieci technologicznej i wodnokanalizacyjnej.

Uzasadnienie wyboru zadania (opis z podaniem kryteriów wyboru):

Zakład Produkcji Wody w Goczałkowicach o wydajności 500 tys. m3 na dobę jest największą stacją uzdatniania wody eksploatowaną przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach. Woda do celów komunalnych czerpana jest nieprzerwanie od 1994 roku ze zbiornika w Goczałkowicach.Ze względu na systematyczne pogarszanie się jakości wody w zbiorniku Goczałkowice, dotychczasowy sposób uzdatniania wody okazał się niewystarczający.Z tego względu w 1991 roku do budżetu państwa wprowadzono inwestycję pn. "Linia ozonu i węgla aktywnego dla Zakładu Produkcji Wody w Goczałkowicach". Planowany termin ukończenia zadania przewidywano na rok 2002 - ze względu na niewystarczającą ilość środków budżetowych termin ten ulegnie przesunięciu.

Beneficjent: nazwa, opis wyjaśniający, adres, telefon, e-mail
[Beneficjent - osoba, podmiot prawny lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z projektu inwestycyjnego, będąca np. właścicielem przedmiotu zadania]

Samorząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
e-mail: marszal@silesia-region.pl

Uzasadnienie wyboru beneficjenta (kryteria wyboru i ocena):

Zadanie zostało przejęte przez samorząd Województwa Śląskiego w 1999 roku. Decyzję o kontynuacji inwestycji w latach 2001-2002 podjął Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr I/30/01 z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia "Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001 - 2002"

Efekty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
EFEKT RZECZOWY, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. długość dróg, liczba firm itd.)
Realizacja inwestycji w roku 2001 i latach późniejszych obejmować będzie modernizacja wraz z rozruchem technologicznym systemu AKPiA na zrealizowanej linii ozonu, budowa obiektu filtrów węglowych o kubaturze 67 530 m3, z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi i technologicznymi, montażem systemu AKPiA, oraz dostawą i zasypaniem filtrów węglem aktywnym.

Rezultaty uzyskane w wyniku realizacji zadania (opis):
REZULTAT - bezpośredni lub pośredni wpływ realizowanego Działania na sytuację w regionie, mierzony jednostkami fizycznymi lub pieniężnymi (np. oszczędność czasu, liczba wypadków drogowych, zwiększenie zasobów lub sprawności działania itd.)
Rezultatem wprowadzenia procesu ozonowania wody i filtracji na filtrach węglowych jest uzyskanie zasadniczej poprawy jakości produkowanej wody, głównie jej własności fizykochemicznych oraz organoleptycznych tj. smaku, zapachu oraz osiągnięcie standardów Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 80/778 dotyczącej jakości wody pitnej.

Oddziaływanie na otoczenbie oczekiwane w wyniku realizacji zadania (opis):
ODDZIAŁYWANIE na otoczenie - zmiany w regionie spowodowane realizacją Działania (np. większa dostępność terenów, informacji itd.)

Realizacja inwestycji nie spowoduje zwiększenia ilości uzdatnianej wody, a jedynie radykalną poprawę jej jakości. W większej perspektywie czasu może to spowodować poprawę zdrowotności ponad 1 200 000 mieszkańców obsługiwanych przez modernizowaną stację.

2. PARAMETRY TECHNICZNE I FINANSOWE (dane finansowe podawać w tys. zł)

W przypadku działań o charakterze inwestycji budowlanej wprowadzonych do kontraktu
zakreślić odpowiedź

Czy teren jest własnością beneficjenta

Tak

Nie

Czy istnieje

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Tak

Nie

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

Tak

Nie

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Tak

Nie

Tabela finasowa

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.*

budż. gmin.*

inne np. fund.cel.

do 2001
188302
 
 
 
188302
137940
 
 
 
50 362
 
2001
11 000
 
 
 
11 000
11 000
 
 
 
 
 
2002
39 140
 
 
 
39 140
39 140
 
 
 
 
 
po 2002
80 753
 
 
 
80 753
80 753
 
 
 
 
 
łącznie
319195
 
 
 
319195
268833
 
 
 
50 362
 

Planowanie zadania:
wg kwartałów
I/2001
II/01
III/01
IV/01
I/2002
II/02
III/02
IV/02
po 2002
Harmonogram realizacji *)
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Harmonogram kontraktowania**)
.
4 400
8 000
11000
21000
38000
46000
50140
130893
Harmonogram wydatkowania**)
.
4 400
8 000
11000
21000
38000
46000
50140
130893
*) wypełnić: P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, K - procedura przetargowa, zawarcie kontraktu (na wykonanie zadania), R - realizacja zadania
**) podać kwoty (narastająco)

 

Planowany termin zakończenia zadania

IV kwartał 2004 rok

 

Monitoring zadania:

L.p.

EFEKTY RZECZOWE
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

planowany termin osiągnięcia

1.

linia ozonu i węgla aktywnego(efekt po 2003)
1 linia
Beneficjent
IV kwartał 2003
2.
Kubatura przekazanych do użytku filtrów węglowych w m3
67 530 m3
Beneficjent
IV kwartał 2004

L.p.

REZULTATY
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Redukcja mętności wody
40-krotna
Beneficjent
IV kwartał 2004
2.
Zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczalnego nieagresywnego w mg/l
ok. 3-krotne
Beneficjent
IV kwartał 2004
3.
Redukcja żelaza i manganu w mg/l:
12-20-krotnie
Beneficjent
IV kwartał 2004
4.
Redukcja metali ciężkich - kadmu, niklu, ołowiu w mg/l:
25 - 1200 %
Beneficjent
IV kwartał 2004
5.
Stabilizacja odczynu pH i zmniejszenie korozyjności
Zmniejszenie o 10-22%
Beneficjent
IV kwartał 2004
6.

Eliminacja:
- Azotu amonowego w mg/l
- Azotu azotynowego w mg/l
- Planktonu org./l

Zmniejszenie o około 20-75%
Beneficjent
IV kwartał 2004

L.p.

ODDZIAŁYWANIE*
opis wskaźników

oczekiwany przyrost wartości

źródło danych

Planowany termin osiągnięcia

1.

Wzrost udziału ilości oczyszczonej do poziomu wymaganego w Unii Europejskiej wody dostarczonej odbiorcom do ogólnej ilości wody dostarczanej przez zakład w rok po zakończeniu inwestycji
Wzrost do 100%
Beneficjent
W rok po zakończeniu inwestycji

*Wypełnić w przypadku, gdy określenie wskaźników oddziaływania na poziomie zadania jest możliwe.